Akatyst do Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi

14jakjn[1]Kondak 1

Aniołów Stwórco i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, ja proch nędzny wyciągam ręce swoje do Ciebie, ogarnięty zachwytem nad stworzonym przez Ciebie światem, który dostrzegają moje oczy, wpatrzony w ciała niebieskie nad moją głową, łączę się z nimi w jednej symfonii uwielbienia i wołam: Alleluja!

Ikos 1

Bezkresne niebo śpiewa o Twojej wszechmocy i potędze. Ruch ciał niebieskich wychwala Twą mądrość, a ich blask jest odbiciem Twego niewidzialnego piękna. Ja, maleńki pyłek wobec Twego ogromu i glina krucha, którą ukształtowały i ulepiły Twoje ręce, wdzięczny Tobie za dar stworzenia i za Twoją Miłość we wszechświecie, w zachwycie wołam:

 

Bądź uwielbiony Boże, Ojcze Wszechmogący,

Bądź uwielbiony Stworzycielu niebios i ziemi,

Bądź uwielbiony za cały świat widzialny,

Bądź uwielbiony za to, czego nie widzą nasze oczy.

 

Bądź uwielbiony za brata Słońce grzejące nas Twoim ciepłem,

Bądź uwielbiony za Księżyc na nocnym niebie,

Bądź uwielbiony w miriadach miriad gwiazd świecących,

Bądź uwielbiony w bezkresnych galaktykach.

 

Bądź uwielbiony od całego wszechświata,

Bądź uwielbiony od czasu, lat i pór roku,

Bądź uwielbiony w harmonijnych obrotach sfer niebieskich,

Bądź uwielbiony za wszczepioną nam tęsknotę za niebem.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 2

Chwałę nieustanną przyjmujesz od niezliczonych chórów anielskich, które dzień i noc bez przerwy trójświętą pieśń Tobie śpiewają: Święty, Święty, Święty jest Bóg Zastępów. I ja, choć nie anielskim ale ludzkim głosem łącząc się z nimi, śpiewam  Tobie: Alleluja!

 

Ikos 2

Drżyjcie upadli aniołowie przed Bożym Majestatem. Wasze: „Nie będę służył” zamknęło wam niebo. Pozostałe zastępy Aniołów wierne Bogu i gotowe na Jego rozkazy to wierni słudzy, pełniący Jego świętą wolę. Dani nam zostali by nas strzegli na wszystkich drogach naszego życia. Wdzięczni za ich opiekę i obronę przed szatanem wołamy do Ciebie:

 

Bądź uwielbiony głosami posłusznych Tobie Aniołów,

Bądź uwielbiony słowami trójświętej pieśni,

Bądź uwielbiony posługą Aniołów Stróżów naszych,

Bądź uwielbiony w zwycięstwach Aniołów nad duchem ciemności.

 

Bądź uwielbiony za anielskich przewodników po drogach zbawienia,

Bądź uwielbiony za ochronę skrzydeł anielskich przed pociskami wroga,

Bądź uwielbiony za anielskie niweczenie sideł diabelskich,

Bądź uwielbiony za rozrywanie anielską posługą sieci szatańskich.

 

Bądź uwielbiony przez radosnych Aniołów, gdy dobro czynimy,

Bądź uwielbiony przez Aniołów wpatrujących się w twoje oblicze,

Bądź uwielbiony i wtedy, gdy nasz Anioł Stróż płacze nad nami,

Bądź uwielbiony gdy zsyłasz nam Swe przebaczenie.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 3

Eliasz nad Jordanem widział Chwałę Twoją i wóz ognisty zabrał Go w niebo. Daniel oglądał na tronie siedzącego, któremu zastępy niebieskie służyły, a słudzy Jego to ogień i płomienie. Ezechiel na Cherubów patrzył i Serafinów Twoich oglądały oczy innych Twoich wybrańców – Proroków. Dozwól i mnie z ich zastępem zaśpiewać Tobie: Alleluja!

Ikos 3

Falami radości ogarnięty i wspaniałością sług Twoich zdumiony, ze strachem i bojaźnią przyzywam pomocy Twoich posłańców. Jakże wspaniałe niebo stworzyłeś dla ludzi, skoro masz na usługach tak prześwietne zastępy.  Służby przed Tobą są straszne nawet dla samych mocy niebieskich, które ze czcią i bojaźnią zakrywają lica swoje przed Tobą. Ale ja, zachwycony tak wielką potęgą wojsk niebieskich i ich miłością do stworzeń ludzkich, wołam do Ciebie:

 

Bądź uwielbiony Boże zasiadający na Cherubinach,

Bądź uwielbiony Władco spoczywający na Serafinach,

Bądź uwielbiony przez Trony i Panowania,

Bądź uwielbiony pokłonami Zwierzchności i Władzy.

 

Bądź uwielbiony pokorną służbą Mocy niebieskich,

Bądź uwielbiony głosami otaczających Cię Archaniołów,

Bądź uwielbiony posłusznym szykiem gotowych na twe rozkazy Aniołów,

Bądź uwielbiony przez całe wojsko niebieskie.

 

Bądź uwielbiony Stwórco Zastępów niebieskich,

Bądź uwielbiony bo masz za sługi ogień i płomienie,

Bądź uwielbiony nieustannie trwającą Liturgią niebiańską,

Bądź uwielbiony przez wszystkie duchy niebieskie.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 4

Godzien jesteś Władco nasz i Boże odebrać chwałę od wszelkie-go stworzenia. Ty, co zasiadasz na skrzydłach wiatru i którego Tron otaczają Archaniołowie – siedem duchów przeczystych, dozwól i nam złączyć swój głos z ich głosami  i zaśpiewać: Alleluja!

 

 

Ikos 4

Hymny nieustannej chwały odbierasz Boże od Twoich Archaniołów. Dajesz ich pomoc i nam, zbrukanym grzechami, abyśmy wyzwoleni za ich przyczyną z zasadzek diabelskich, wpatrzeni za ich przykładem w Twój Majestat, wytrwale podążając po drogach zbawienia z wdzięcznością Tobie śpiewali:

 

Bądź uwielbiony bo Michał Archanioł broni czci Twego Imienia,

Bądź uwielbiony jego ustawiczną walką z szatanem,

Bądź uwielbiony w mądrości Gabriela,

Bądź uwielbiony w jego zwiastowaniu o Twoim Zbawieniu.

 

Bądź uwielbiony lekarską mocą Rafała,

Bądź uwielbiony za pomoc chorym i źle się mającym,

Bądź uwielbiony posługą Oświeciciela nierozumnych Uriela,

Bądź uwielbiony w blasku Twego światła i chwały.

 

Bądź uwielbiony w modlitwach i przynagleniach nas do niej przez Seatiela,

Bądź uwielbiony przez Jehudiela pomagającego nam w naszych trudach,

Bądź uwielbiony bo zwiastujesz nam Swe błogosławieństwo przez Barachiela,

Bądź uwielbiony przez chóry Aniołów.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 5

Innego Boga nie mamy i znać nie chcemy, jak tylko Boga i Ojca odkupionych przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, marnych stworzeń ludzkich. Tak ludzi umiłowałeś, żeś Syna Jednorodzonego zesłał aby nas wybawić z niewoli grzechu i nieposłuszeństwa Tobie. Wraz z całym zastępem odkupionych ludzi i dzieci Twoich, śpiewamy radosne: Alleluja!

Ikos 5

Jezus Chrystus, umiłowany Syn Twój a nasz Zbawiciel, będąc Bogiem stał się we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu, aby Boży obraz oczyścić i naprawić zniszczoną ludzką naturę. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Przenajświętszego i na ziemi przebywał aż dokonał dzieła zbawienia. On śmiercią zniweczył śmierć abyśmy umierając żyli dla Ciebie. On pierwszy zmartwychwstał abyśmy i my powstali do wiecznego życia z Tobą. Łącząc się przeto z odkupioną ludzkością śpiewamy ten hymn uwielbienia:

 

Bądź uwielbiony przez wyzwolonych Prarodziców naszych,

Bądź uwielbiony przez miłych Tobie Patriarchów,

Bądź uwielbiony  przez wybrańców Twoich – Proroków,

Bądź uwielbiony przez rozesłanych na cały świat Apostołów.

 

Bądź uwielbiony za Twe nad nami Miłosierdzie,

Bądź uwielbiony za odnowienie w nas Twojej Ikony,

Bądź uwielbiony  za Twoją opiekę nad nami,

Bądź uwielbiony za darowanie nam Syna Twojego.

 

Bądź uwielbiony w zstąpieniu Ducha Twojego, Władcy i Ożywiciela,

Bądź uwielbiony w Twoim Kościele,

Bądź uwielbiony bo Duch Twój zapalił ogień miłości,

Bądź uwielbiony bo wraz z Nim wołamy do Ciebie: Abba – Ojcze.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 6

Krzyż postawiłeś pośrodku ziemi jako nowe drzewo Życia. Każdy kto nań popatrzy i skryje się w jego cieniu, żyć będzie. Cierpieniem i ofiarą otwierasz nam niebo, abyśmy wszyscy się tam znaleźli i śpiewali: Alleluja!

Ikos 6

Ludzie słabi i grzeszni ulegają podszeptom diabelskim, ale wybawia ich, Boże, Twoja ojcowska dłoń. Wielu odpowiedziało na Twe wezwanie i obciążeni własnymi krzyżami idą drogą zbawienia za Twoim Synem na swą Golgotę. Wielu zaświadczyło przed światem o prawdzie słów Twoich, pieczętując świadectwo własną krwią. Z całymi zastępami Twoich świadków i ja nędzny w jednym chórze śpiewam:

 

Bądź uwielbiony krwią wszystkich Męczenników,

Bądź uwielbiony łzami i potem Wyznawców,

Bądź uwielbiony gorliwością Apostołów i Ewangelistów,

Bądź uwielbiony cierpieniami wszystkich Twoich dzieci.

 

Bądź uwielbiony odwagą świętych Biskupów,

Bądź uwielbiony przez obrońców Ortodoksji,

Bądź uwielbiony posługą gorliwych Kapłanów,

Bądź uwielbiony służbą świętych Diakonów.

 

Bądź uwielbiony w prześladowaniach Twoich wyznawców,

Bądź uwielbiony w doświadczeniach i ranach,

Bądź uwielbiony w cierpieniach i chorobach,

Bądź uwielbiony we wszystkich krzyżach naszego życia.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 7

Łudzi świat swoim czarem i kolorami, które szybko tracą swój blask. Nie na nim jest cel naszej drogi, dlatego tak szybko po kwiatach zawiązuje się owoc i dojrzewając opada. To co wczoraj było zielone, jutro w popiół się rozsypie, a to co młode, będzie stare. Wielu przeto wzgardziło mamieniem światowym i upodabniając się już tu na ziemi do Aniołów, śpiewa: Alleluja!

Ikos 7

Mało kto uświadamia sobie dzisiaj, że aby pójść za Tobą, trzeba wszystko zostawić co materialne i przemijające, a pragnąć tego co wieczne. Jakże wspaniałe jest życie na ziemi zatopione całkowicie w Tobie. Jakże zaszczytna to służba w Twoich orszakach, w Twojej zbroi: w hełmie zbawienia, z mieczem modlitwy nieustannej w dłoni i przepasani gotowością głoszenia Dobrej Nowiny. Bo walka nasza nie jest z ciałem i krwią, ale z duchami złości i przewrotności, z duchami śmierci i ciemności, które są w przestworzach. Wdzięczni za łaskę mniszego powołania zanosimy ze wszystkimi mnichami ten oto hymn wdzięczności:

Bądź uwielbiony przez niezliczone zastępy Przepodobnych Ojców,

Bądź uwielbiony w czcigodnych Starcach przemienionych Twoim światłem,

Bądź uwielbiony w duchowych przewodnikach zbawienia,

Bądź uwielbiony w żywych Twoich kiwotach.

 

Bądź uwielbiony przez świętych Posłuszników,

Bądź uwielbiony przez wytrwałych Postników,

Bądź uwielbiony przez pokornych Bezmowników,

Bądź uwielbiony przez trudy i czuwania Pustelników.

 

Bądź uwielbiony w postach i czuwaniach,

Bądź uwielbiony w czystości, ubóstwie i pracy,

Bądź uwielbiony w posłuszeństwie i radosnym niesieniu Twego jarzma,

Bądź uwielbiony od ludzi żyjących według anielskiego upodobnienia.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 8

Nie można dwom panom służyć, bo jednego będziesz miłował a drugiego nienawidził. Nie można służyć Bogu i mamonie. Tak wielu zapomina o celu życia na ziemi i szuka tu raju. Wielu nawet zaprzedaje dusze swoje księciu tego świata za rozkosze i manowce krótkotrwałe. Pociągnij Ojcze wszystkie Swoje dzieci do Twej Miłości i naucz nas śpiewać: Alleluja!

Ikos 8

Obraz Twój napisany w duszy na chrzcie świętym, zatarty grzechami i posłuszeństwem naszemu wrogowi, racz oczyścić Ojcze. Tak nisko upadamy upodabniając się do nierozumnych stworzeń. Pragniemy służyć Tobie, a wróg nas tak lekko powala i z nas szydzi. Wyzwól nas z jego sideł i złącz w jedną Twoją Rodzinę abyśmy jednym sercem i jedną duszą zawołać mogli:

 

Bądź uwielbiony ustami ssących i niemowląt,

Bądź uwielbiony pierwszym dziecięcym słowem,

Bądź uwielbiony  prostotą i szczerością dzieci,

Bądź uwielbiony przez chłopców i dziewczęta.

 

Bądź uwielbiony w ideałach młodego pokolenia,

Bądź uwielbiony czystą miłością narzeczonych,

Bądź uwielbiony ofiarną miłością małżonków,

Bądź uwielbiony w miłości rodziców do swych dzieci.

 

Bądź uwielbiony gdy jesień życia nadchodzi,

Bądź uwielbiony gdy krzyż staje się bardzo ciężki,

Bądź uwielbiony w samotności i nocach nieprzespanych,

Bądź uwielbiony w ostatniej godzinie ziemskiej i ostatnim oddechu.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 9

Pełna jest ziemia Twojej chwały, Boże Ojcze Wszechmogący. Tyś napełnił ziemię, powietrze i wodę niezmiernym bogactwem wszelkiego stworzenia. Ty otwierasz Swą rękę i wszystko co żyje wychwala Twą dobroć i wspaniałość i śpiewa swym życiem: Alleluja!

Ikos 9

Radością napełniasz krańce ziemi gdy zsyłasz Swego Ducha i odnawiasz jej oblicze. Nie potrafi człowiek wyśpiewać Twojej wspaniałości, którą ukryłeś w zwierzętach małych i wielkich. Wdzięczni jesteśmy że uczyniłeś to wszystko by człowiekowi służyło i by człowiek był prawdziwą koroną stworzenia. Przyjmij więc z serc ludzkich ten hymn wdzięczności:

 

Bądź uwielbiony od wszelkich zwierząt małych i wielkich,

Bądź uwielbiony w ogromie wieloryba,

Bądź uwielbiony przez ryby i wszystkie morskie potwory,

Bądź uwielbiony przez wszystko co żyje w wodach.

 

Bądź uwielbiony od służących nam zwierząt domowych,

Bądź uwielbiony przez bogactwo zwierząt leśnych,

Bądź uwielbiony przez wszystko co żyje na ziemi i pod ziemią,

Bądź uwielbiony przez wszystkie zwierzęta dzikie.

 

Bądź uwielbiony w kolorach i bogactwie ptactwa w powietrzu,

Bądź uwielbiony codziennym jego śpiewaniem,

Bądź uwielbiony za Twoją troskę o najmniejszego robaczka.

Bądź uwielbiony przez wszystko, co zawiera pierwiastek życia.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 10

Siłę i Moc, Potęgę i Majestat objawiasz, Boże, w siłach przyrody. Jakże maleńki wydaje się nasz rozum, który pragnie przeniknąć Twoje tajemnice. Jakże głupimi wydają się być mędrcy i badacze, którzy chcą wedrzeć się w swej pysze w to, co zakryłeś przed mądrymi i wielkimi tego świata. Objawiasz je zaś pokornym i maluczkim, którzy z zachwytem nad całym światem stworzonym śpiewają: Alleluja!

Ikos 10

Świat przepełniony jest Twoją niepojętą Miłością do Twoich stworzeń. Trzeba wielkiej pokory aby odnaleźć Cię w żywiołach przez Ciebie stworzonych. Trzeba zniżyć się do ziemi, by czuć jej zapach i stanąć bosą nogą by dotknąć jej ciepła. Schylamy kornie nasze głowy przed Twoją Potęgą i najwyższą Mądrością. Racz przyjąć przeto ten śpiew wdzięczności:

 

Bądź uwielbiony w żywiołach świata przez Ciebie stworzonych,

Bądź uwielbiony w świetle błyskawic, w grzmotach i gromach,

Bądź uwielbiony w wichrach i nawałnicach,

Bądź uwielbiony w śnieżnej zawiei i ryku oceanów.

 

Bądź uwielbiony przez wodę i ogień,

Bądź uwielbiony w rosach, szronach, mgłach i upałach,

Bądź uwielbiony w lodach i mrozach,

Bądź uwielbiony przez światło i ciemności.

 

Bądź uwielbiony w chmurach gradowych i jasnych obłokach,

Bądź uwielbiony światłem zorzy polarnej i łukiem tęczy,

Bądź uwielbiony świtem poranka i zachodami słońca,

Bądź uwielbiony od zachwyconych Twymi cudami wszystkich ludzi.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 11

Trawy i drzewa, kwiaty i owoce, cała ziemia wraz z wodami śpiewa na Twoją chwałę i cześć Ci oddaje. O wszystkim pamięta Twa Opatrzność i nic nie zginie bez Twej woli. A wszystko to dałeś człowiekowi by mu służyło i aby nieustannie za to śpiewał z wdzięczności: Alleluja!

Ikos 11

Uczyniłeś tak piękny świat pełen Twych śladów, naznaczony Twoją Miłością. Góry okryłeś śniegami a ziemię kobiercem zielonym z drzew, traw i kwiatów. Źródła kierujesz do strumieni, które w rzekach bieg swój kończą i nawadniając ziemię wracają do morza. Poją swymi wodami wszystko, co żyje i wracają tam, skąd przybyły. Jakże cudne są dzieła Twe, Władco, woła moje serce a usta wyśpiewują te słowa radości:

 

Bądź uwielbiony w potędze gór i lodowców,

Bądź uwielbiony w poszumie lasów i w falach łąk zielonych,

Bądź uwielbiony w przebarwnych kobiercach kwiatów i płatkach śniegu,

Bądź uwielbiony w maleńkim kwiatku, co rośnie na skale.

 

Bądź uwielbiony śpiewem pagórków i echem dolin,

Bądź uwielbiony w przepaściach ziemi,

Bądź uwielbiony w rzekach i źródłach,

Bądź uwielbiony w przestworzach oceanów.

 

Bądź uwielbiony na piaskach pustyni i lodach północy,

Bądź uwielbiony na całej ziemi,

Bądź uwielbiony na Wschodzie i na Zachodzie,

Bądź uwielbiony na Północy i Południu.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 12

Wszystko co nam uczyniłeś, Boże, jest drogowskazem do Twego domu. Wszystko przemija i nic na ziemi nie jest trwałe, abyśmy odnajdując tutaj Twoje ślady tęsknili za pełnym Pięknem i Szczęściem, które jest tylko w Tobie. Szatan w zawiści o nasze szczęście skaził ziemię swym jadem, lecz zostało Twoje stworzenie wyzwolone z jego niewoli Ofiarą Syna Twego i woła w radości: Alleluja!

Ikos 12

Złączeni wszyscy w jeden chór uwielbienia kornie chylimy przed Twoją Ojcowską dobrocią nasze serca i czoła za to, że uczyniłeś nas niewiele mniejszymi od Twych Aniołów. Sławą i czcią nas uwieńczyłeś i wszystko położyłeś pod nasze stopy.  Wydałeś za nas Swojego Jednorodzonego Syna, abyśmy podnosząc zawstydzone czoło, obmyte we Krwi Zbawiciela, wołali do Ciebie: Abba – Ojcze! Już nie zastęp niewolników, ale dzieci Twoich śpiewa Ci z radości:

 

Bądź uwielbiony Boże Ojcze Wszechmogący,

Bądź uwielbiony Ojcze, Synu i Przenajświętszy Duchu,

Bądź uwielbiony Stwórco wszystkiego co widzialne i niewidzialne,

Bądź uwielbiony Władco czasów, galaktyk, państw i narodów.

 

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Jednoistotnej i Niepodzielnej,

Bądź uwielbiony Boże święty i niepojęty,

Bądź uwielbiony Boże mocny, dzierżący świat w swym ręku,

Bądź uwielbiony Boże Nieśmiertelny i Wieczny.

 

Bądź uwielbiony Boże ludzi miłujący,

Bądź uwielbiony Boże grzechy nasze przebaczający,

Bądź uwielbiony Boże, Sędzio żywych i umarłych,

Bądź uwielbiony Boże, w niebie Twoim na wszystkie Swe dzieci oczekujący.

 

Uwielbiajmy Boga, Stwórcę naszego, teraz i na wieki!

Kondak 13

Żaden rozum nawet najbystrzejszy nie przeniknie Twych dróg i zamysłów. Przyjmij więc od pokornych naszych serc ten hymn uwielbienia jak kroplę rosy na Twojej rajskiej łące i jak ziarenko piasku w przestworzach Twoich oceanów. Jak nie zapominasz o najmniejszym robaczku, tak racz przyjąć i ten nasz głos i niech dołączony zostanie do głosu anielskich zastępów. Niech stanie się miłą Tobie wonią, jak dym kadzidła miłości i naszej ku Tobie dziecięcej ufności. Złącz nas wszystkich Miłością Twoją, zachowaj nas od złego i dozwól na wieki ze wszystkimi świętymi śpiewać Tobie: Alleluja!

 

(Ten kondak śpiewamy trzykrotnie, następnie ikos 1 i kondak 1)

 

W skrusze serca i głowy swe skłoniwszy, do Zbawcy módlmy się.

Hospody pomiłuj!

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, Stwórco Niebios i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Boże niebios i ziemi, Boże Aniołów  i Archaniołów, Boże Cherubinów i Serafinów, Boże wszystkich Potęg niebieskich, Boże, który stworzyłeś człowieka z prochu ziemi aby według Twego obrazu i podobieństwa cieszył się Twoim szczęściem i chwałę nieustanną zanosił do Ciebie swoim życiem. Gdy człowiek posłuchał podszeptu odwiecznego wroga ludzkości i przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś nas na pastwę naszego wroga, ale odkupiłeś nas Krwią Umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, Zbawcy naszego. Krzyżem Jego Raj otworzyłeś i zesłałeś nam Ducha Twojego Przenajświętszego, który od Ciebie pochodzi, Ojca światłości i który pomaga nam Swym światłem na drogach zbawienia. To On pobudził nas do tej modlitwy dziękczynnej, do tej modlitwy uwielbienia Twego Boskiego majestatu.

Dzięki czynimy Tobie za wszystko coś nam uczynił, Boże, i tylko błagamy o jedną łaskę, nie wydaj Twego dziedzictwa na pastwę wrogów naszych i niech nie bluźni wróg świętemu Imieniu Twemu. Zbaw dziedzictwo Twoje i zachowaj w nas wiarę prawdziwą, bo nie chcemy kłaniać się cudzym bałwanom, kumyrom i demonom, nie chcemy cudzołożyć z obcymi fałszywymi bożkami, lecz całym sercem i na wieki pragniemy tylko Tobie Jedynemu cześć oddawać wraz z całym odkupionym stworzeniem: Ojcu i Synowi i Duchowi Przenajświętszemu, w Trójcy Jednoistotnej i Niepodzielnej, Jedynemu Bogu, Stwórcy i Odkupicielowi naszemu, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen.

 

tł. Monaster Ujkowice 1999r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętej Trójcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s