Akatyst do Ducha Świętego

okvls8[1]Kondak 1

Adam z prochu ziemi utworzony, marna glina i popiół, do życia powstał, Duchem Twym Najświętszym ożywiony i widząc chwałę Twoją i wszechmoc, z niepojętej dla niego radości za dar życia, zawołał do Stwórcy swego: Alleluja!

Ikos 1

Brzemię grzechów naszych nas przygniata, lecz nauczeni przez Ciebie, Duchu Najświętszy, Władco i Ożywicielu, Dawco wszelkiego życia, z ufnością przybiegamy przed Twój Majestat i kornie prosimy : Duchu Najświętszy otwórz usta nasze, by wielkie dzieła Twoje w tym oto hymnie wyśpiewać:

 

Duchu Najświętszy, Władco wszelkiego stworzenia,

Duchu Najświętszy, Dawco życia,

Duchu Najświętszy, odnawiający oblicze ziemi,

Duchu Najświętszy, ożywiający Swym tchnieniem.

 

Duchu Najświętszy, Skarbnico dobra wszelakiego,

Duchu Najświętszy, Przyczyno życia naszego,

Duchu Najświętszy, Źródło życie toczące,

Duchu Najświętszy, Tchnienie Swoje od stworzeń zabierający.

 

Duchu Najświętszy, unoszący się nad wodami mnogimi,

Duchu Najświętszy, wypełniający świat istotami żywymi,

Duchu Najświętszy, nad wysuszonymi szkieletami życiem wiejący,

Duchu Najświętszy, zmartwychwstanie nam obiecujący.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 2

Chwałę należną Jedynemu Bogu ośmielam się wyśpiewać grzesznymi ustami i za anielskimi chórami uwielbiać Ciebie, Boże, wraz z Synem i Przenajświętszym Duchem. Ducha od Ciebie pochodzącego zesłałeś przez Syna na Apostołów, którzy zdumieni szumem i ogniem wołali: Alleluja!

Ikos 2

Drżyj piekło opustoszone! Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, powstał z grobu i dziesiątego dnia po swoim Wniebowstąpieniu zesłał na przestraszonych Rybaków Ducha Odwagi i Mocy, Ducha od Ojca pochodzącego. Oni zaś zgromadzeni wraz z Maryją Przeczystą i niewiastami w Wieczerniku śpiewali:

 

Duchu od Ojca Przedwiecznego pochodzący,

Duchu jedną naturę z Ojcem mający,

Duchu z Ojcem i Synem wszystko stwarzający,

Duchu odwagą bojaźliwych napełniający.

 

Duchu, Tyś palcem Ojcowskiej prawicy,

Duchu, Tyś wypełnienie Ojca obietnicy,

Duchu, Światło Prawdy odwiecznej,

Duchu, Tchnienie Ojca i Syna.

 

Duchu, Skarbnico Dobra wszelakiego,

Duchu, Stróżu i Przewodniku Kościoła Twego,

Duchu, Twój Kościół uświęcający,

Duchu, wszelkie herezje niszczący.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 3

Egipskie bałwany na ziemię upadły przed potęgą Ducha Twego, gdy Syn Twój w widzialnej, ludzkiej postaci stanął na tej ziemi. Raduje się stworzenie wyzwolone z diabelskiej niewoli, uwielbia Ducha Przenajświętszego, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, i śpiewa Tobie: Alleluja!

Ikos 3

Faraon duchowy utonął w morzu swojej nienawiści do Boga i Jego stworzeń, którą tak obficie wylewa na świat. Zwyciężony został łaską Ducha Bożego, która obficie została nam dana i powaliła jego królestwo. Gdzie wzmaga się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska Ducha Świętego, abyśmy obmyci łzami żalu z radością wołali:

 

Duchu wraz z Ojcem i Synem Współistotny,

Duchu wraz z Ojcem i Synem niepodzielny,

Duchu, Boże Najświętszy i niepojęty,

Duchu Przedziwny, po trzykroć święty.

 

Duchu przez wszelkie życie bądź pochwalony,

Duchu Najświętszy, bądź uwielbiony,

Duchu we wszystkim działający,

Duchu wszystko uświęcający.

 

Duchu w Trójcy Najświętszej wielbiony,

Duchu w znaku Krzyża na nasze ramiona kładziony,

Duchu, miłością Osoby Trójcy zespalający,

Duchu swą Miłość na świat wylewający.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 4

Godzien jesteś Władco i Boże nasz odebrać chwałę i cześć, uwielbienie i dziękczynienie za wszystkie dary Ducha Twego Przenajświętszego, który w czasie przez Ciebie wyznaczonym mówił do nas przez proroków. Napełnieni Jego światłem i mocą duchową z nieba wołamy: Alleluja!

Ikos 4

Huraganem łamiącym drzewa i grzmotem kruszącym skały, słupem ognia i obłokiem, wodą ze skały i uniesieniem Proroków byłeś dla starego Izraela, Najświętszy Duchu. Wstępując w śmiertelne ciała Proroków mówiłeś, Duchu, ich ustami i patrzyłeś na lud grzeszny ich oczami. Zapowiadałeś mające nastąpić Boże zmiłowanie, karę na opornych i łaskę dla skruszonych w sercu. Ostatni z proroków, Jan, syn Zachariasza, wyprowadzony przez Ciebie na pustynię aby przygotował drogę Nadchodzącemu, oświecony Twym światłem zawołał:

 

Duchu Najświętszy, Proroków napełniający,

Duchu Najświętszy, przez usta Proroków przemawiający,

Duchu Najświętszy, Mowo wieloraka,

Duchu Najświętszy, dar języków zsyłający.

 

Duchu, jedno tchnienie Ojca i Syna,

Duchu, usta nasze otwierający,

Duchu, język nasz do chwały Bożej poruszający,

Duchu, do żalu serdecznego grzeszników przywodzący.

 

Duchu Najświętszy, Proroków namaszczenie,

Duchu Najświętszy, Oliwo balsamiczna na uzdrowienie,

Duchu Najświętszy, Pocieszycielu oczekiwany,

Duchu Najświętszy, duszy mojej umiłowanie.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 5

Idzie przez wieki Twój Kościół, ożywiany i kierowany Duchem

Twoim, Ożywicielem. Ten Duch przenika wszystko, wypala plewy i oczyszcza złoto w piecu utrapienia. Rozpala Miłość w sercach ludzi i pobudza nas do ustawicznego śpiewania Tobie: Alleluja!

 

Ikos 5

Języki ogniste zstąpiły w dniu Pięćdziesiątnicy na Apostołów zamkniętych w Wieczerniku z obawy przed Żydami. Ogień Bóstwa zstąpił na ziemski proch i nie spalił go, lecz rozgrzał nowym zapałem i rozniecił wątłą nadzieję. Już nie zastraszeni i wylękli przed ulicznym motłochem, ale obalający pogańskie trony i imperia, łowiący w duchowe sieci serca ludzi poruszonych Twym Tchnieniem, śpiewali:

 

Duchu Najświętszy, Ogniu niebieski,

Duchu Najświętszy, w językach ognia na Apostołów schodzący,

Duchu Najświętszy, grzechy całego świata wypalający,

Duchu Najświętszy, kamienne serca roztapiający.

 

Duchu Ogniu, rozgrzej mnie zziębniętego,

Duchu Żarze, rozpal mnie chłodnego,

Duchu Węglu płonący, oczyść mnie brudnego,

Duchu Płomieniu, do chwały Bożej zagrzej mnie obojętnego.

 

Duchu Gromie z jasnego nieba, demony rażący,

Duchu Piorunie, gniew Boży na sługi diabelskie rzucający,

Duchu Żarze świętości,

Duchu Ogniu czystości.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 6

Krzywe drogi nasze po których chodzimy czynisz prostymi i wiedziesz nas do celu. Nie niszczysz naszej kruchej ludzkiej natury, ale blaskiem Twej potęgi oświetlasz nasze życie, aby w jego promieniach zaśpiewali wszyscy: Alleluja!

Ikos 6

Ludzie na ziemi pokochali ciemność, bo uczynki ich pochodziły z zamroczonej duszy. Kto pokochał grzech pokocha też i ciemności, aby nie wyszły na jaw jego uczynki. My jednak naznaczeni Pieczęcią Twego Daru, o Najświętszy Duchu Blasku, Duchu Światłości Wiekuistej, szukamy Twego ożywiającego światła i prosząc o oświecenie wołamy:

 

Duchu Blasku Światła Wiecznego,

Duchu Słońce sprawiedliwości,

Duchu Światłości najświętsza,

Duchu Jasności od wszelkiego światła jaśniejsza.

 

Duchu, naszych zmysłów oświecenie,

Duchu, dróg naszych ciemnych rozświetlenie,

Duchu, największe ciemności prześwietlający,

Duchu, ku Twemu światłu narody pociągający.

 

Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego,

Duchu Najświętszy, przyjmij mnie grzesznego,

Duchu Najświętszy, przepędź ducha ciemności,

Duchu Najświętszy, Ty rozświetlisz naszą drogę do wieczności.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 7

Łamią się drzewa martwe, nie dające owocu w obliczu oczyszczającego przejścia Twego Najczystszego Ducha. On wieje kędy chce, a podmuch gwałtowny Jego obecności rozmiata plewy i śmieci, kruszy skały i łamie cedry i tysiącletnie dęby. Gromadzi chmury burzowe i przejaśnia niebo nad naszymi głowami, aby zaśpiewać radosne: Alleluja!

 

Ikos 7

Miłość przedwieczną rozlałeś Duchu Najświętszy w tych, co Ciebie szukają, Miłość łagodną i przynaglającą do ciągłego szukania Ciebie i tęsknoty za Twoją Obecnością. Wywiej z serc naszych ospałość i wszelki odór diabelski, a oczyszczeni wszyscy jednogłośnie śpiewać będziemy:

 

Duchu, Wichrze z niebios zstępujący,

Duchu, wody w czasie stwarzania od ziemi oddzielający,

Duchu, Wichrze i Ogniu Eliasza w Niebo porywający,

Duchu, w powiewie wiatru na Apostołów schodzący.

 

Duchu, rozwiej w wierze zwątpienia,

Duchu, oczyść i ulecz serca zatrute,

Duchu, wywiej z nas myśli nieczyste,

Duchu, Wietrze łagodny, pragnienie duszy mojej.

 

Duchu, Wschodni Wichrze, morze grzechu rozdzielający,

Duchu, grzech świata zatapiający,

Duchu, łagodny Powiewie w którym Bóg ziemię odwiedza,

Duchu, bez którego nie może żyć moja dusza.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

 

Kondak 8

Najtęższe umysły rozum przed Tobą potraciły, bo nawet wyjaśnić nie mogą, jak to Ogień Bóstwa zstąpił w łono Dziewicy i ono poczęło. Zamilkli wszyscy badacze na widok Twych cudów! Ci zaś, którzy nie roztrząsają, lecz w pokorze przyjmują Twoje nakazy, otrzymują od Ciebie łaskę poznania tajemnic ukrytych przed „mądrymi tego świata” i w zachwycie wołają: Alleluja!

 

Ikos 8

Otrzymujemy łaskę po łasce, o Skarbnico Dobra wszelakiego.  Rozlewasz na nas Swe dary siedmiorakie i Mądrość Bożą zaszczepiasz w naszych umysłach, byśmy mądrzy Tobą nieustannie Cię uwielbiali:

 

Duchu, Mądrości Odwieczna,

Duchu, Rozumie wszechświata,

Duchu, Darze darmo dawany,

Duchu, Mądrości stoły dla nas zastawiająca.

 

Duchu Mądrości, naucz mnie głupiego,

Duchu Mądrości, wejdź do serca mego,

Duchu Mądrości, karć mnie pysznego,

Duchu Mądrości, uczyń trwałe mieszkanie z serca mojego.

 

Duchu Mądrości, z ust Bożych wychodzący,

Duchu Mądrości, świat cały nauczający,

Duchu Mądrości, wszystkich do Siebie przyzywający,

Duchu Mądrości, w sercach pokornych stale mieszkający.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 9

Przemija chwała tego świata i wali się budowla bez Boga wznoszona. Mól niszczy, rdza zjada, złodziej kradnie i ogień trawi to wszystko, co tak zapobiegliwie człowiek sobie zgromadził. A wszystko to proch i marność, śmieci i gnój. Trzeba odwagi i męstwa, aby to porzucić i zanucić pieśń wyzwolonych dzieci Bożych: Alleluja!

Ikos 9

Radość i szczęście odczuwa dusza wyzwolona z sideł materii, w  którą diabeł zaplątuje nasze serca. Szczęśliwi ludzie nad którymi materia nie zapanowała. Duch Męstwa napełnia ich serca, a oni w wieńcach zwycięzców śpiewają Mu pieśń:

 

Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,

Duchu Najświętszy, Męstwo Męczenników,

Duchu Najświętszy, Odwago prześladowanych,

Duchu Najświętszy, Śmiałości Wyznawców.

 

Duchu, odwagą napełnij serce moje,

Duchu, męstwem wzmocnij mnie bojaźliwego,

Duchu, śmiałością wesprzyj mnie tchórzliwego,

Duchu, umocnij mnie zastraszonego.

 

Duchu, Prawdo Odwieczna,

Duchu, przez prześladowanych za wiarę przemawiający,

Duchu, torturowanych za wiarę męstwem umacniający,

Duchu, przez męstwo nowych świętych rodzący.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 10

Służba przed Tobą straszna jest nawet dla Mocy niebieskich, które lica swoje zakrywają skrzydłami stojąc przed Majestatem chwały Twojej. W Miłosierdziu Swoim zsyłasz na nas Ducha Pobożności aby z oczyszczonym sercem, wzniesionym ku Tobie umysłem i przemienionym Duchem Twoim Świętym naszym śmiertelnym ciałem, śpiewać na wieki: Alleluja!

 

Ikos 10

Śmiały przystęp do Boga gotujesz nam, Duchu Boże, w twym darze pobożności i przybrania za synów. Przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa i w jego świętym Imieniu mamy dostęp do skarbnicy Twoich łask. Zmiłuj się nad tymi, którzy ulegli pokusom diabelskim, wzgardzili swym Ojcem i Stwórcą a kłaniać poczęli się ojcu kłamstwa i dziełom rąk swoich. Natchnij ich serca darem pobożności, aby i oni kiedyś uwielbiali Cię razem z nami:

 

Duchu Boże, darze pobożności,

Duchu Boże, serc naszych radości,

Duchu Boże, w pracy Tyś ochłodą,

Duchu Boże, w skwarze Żywą Wodą.

 

Duchu Najświętszy, wejdź do serca mego,

Duchu Najświętszy, ulecz mnie bezbożnego,

Duchu Najświętszy, wykup mnie w niewolę diabłu zaprzedanego,

Duchu Najświętszy, oczyść mnie zachwaszczonego.

 

Duchu Przeczysty, uczyń Swój przybytek z serca mojego,

Duchu Przeczysty, pobudzaj mnie do dobrego,

Duchu Przeczysty, obmyj mnie zbrukanego,

Duchu Przeczysty, szatą radości okryj mnie nagiego.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 11

Trzeba bardziej bać się Boga niż ludzi. Bójcie się Tego, który mocen jest i ciało i duszę zatracić w ogniu piekielnym, a nie tych, którzy mogą mieć jedynie chwilową władzę nad waszym ciałem zniszczalnym. My napełnieni bojaźnią Twego Przenajświętszego Ducha, łączymy się z chórami duchów błogosławionych w ich nieustannym: Alleluja!

 

Ikos 11

Uwikłani w doczesność nie zwracamy uwagi na wielką walkę o  wieczność. Ludzie przestali  bać się o swoje zbawienie i lękać się grzechu. Gdyby grzech rodził złoto, sadziliby grzech by się wzbogacić w to, co w wieczności nie ma wartości. Błagając o dar bojaźni Bożej dla siebie i świata całego z ufnością wołamy:

 

Duchu Miłości, Boże Wiekuisty,

Duchu Miłości, Stworzycielu Dobry,

Duchu Miłości, dusz Pocieszycielu,

Duchu Miłości, słodki gościu duszy.

 

Duchu, bojaźni Bożej wylej dary,

Duchu, czcią do Boga rozgrzej serca harde,

Duchu, w czułości Twojej szukaj zabłąkanych,

Duchu, grzechowe ulecz duszy rany.

 

Duchu Wiekuisty, w płaczu utulenie,

Duchu Wiekuisty, w żalu oczyszczenie,

Duchu Wiekuisty, w drodze pokrzepienie,

Duchu Wiekuisty, w niebie nasze rozradowanie.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 12

Walczą wszyscy o pokój, ale bez Boga. Morderczo pragną pokoju, ale serca swoje zamykają na Twe działanie. Walczą z Bogiem aby mieć fałszywy spokój. Tymczasem nie masz pokoju bezbożnym – mówi Twe Słowo, które mylić się nie może. Serca zaś dla Ciebie, Boże, otwarte i w Tobie zatopione nucą pieśń zachwytu: Alleluja!

Ikos 12

Za wielkimi tego świata idzie po drogach do piekła niestety znaczna  część osób konsekrowanych. Dziś diabeł przez sługi swoje odebrał ludziom spokój sumienia i we wrzasku i harmidrze światowym każe szukać celu i radości. Wielu poszło na współpracę z piekłem, dla sławy i zysku sprzedało najświętsze wartości i pokój duszy i innych zwodzą i mamią wykrzywioną nauką i fałszywymi dogmatami. Objeżdżają lądy i morza za prozelitami i czynią ich gorszymi od siebie. Swąd i dym piekła zasnuł ziemię i zdaje się, że Kościół tonie. Wierząc potędze Twojej, Duchu, Boże Pokoju, podnosimy udręczone serca i głowy, w wielkiej ufności wołając:

 

Duchu Najświętszy, Boże Pokoju,

Duchu Najświętszy, Władco świata,

Duchu Najświętszy, obalający trony bezbożnych,

Duchu Najświętszy, druzgocący piekielne systemy.

 

Duchu, Boże Mocny,

Duchu Boże, nowy powiewie w Twoim prawdziwym Kościele,

Duchu Boże, Światłości dla stróżów Ortodoksji,

Duchu Boże, Pieczęcio sług Boga Żywego.

 

Duchu, w czystości zachowaj wiarę prawdziwą,

Duchu, stań na straży świętej Tradycji,

Duchu Nauczycielu, ucz wiary przyszłe pokolenia,

Duchu, zachowaj czystą wiarę na drugie przyjście Chrystusa.

 

Uwielbiony bądź Duchu Przenajświętszy teraz i na wieki!

Kondak 13

Żal duszę ogarnia na widok ludzkiej niewdzięczności wobec bezmiaru wylanych na świat Bożych zmiłowań. Wielu zdeptało obietnice Chrztu Świętego! Wielu nie chce iść za Tobą, jedynym Pasterzem i Wodzem. Wielu chodzi za cudzymi bożkami i ręce wyciąga do nich gardząc Tobą, Bogiem i Ojcem Najlepszym, Jednorodzonym Twoim Synem, Zbawicielem naszym, Jezusem Chrystusem i Dawcą Dobra wszelakiego, Duchem twoim Odwiecznym, Miłością i Prawdziwym Pokojem dusz naszych.

Przyjmij ten nasz głos mizerny jako ofiarę uwielbienia i przebłagania Twego Majestatu, bo wszyscy Ci na wieki śpiewać pragniemy: Alleluja!

 

(Ten kondak śpiewamy trzykrotnie, następnie ikos 1 i kondak 1)

W skrusze głowy i serca swe skłoniwszy, do Pana módlmy się.

Hospody pomyłuj!

 

 

Najświętszy Duchu, Boże Odwieczny, Boże Mocny, Boże w Swych darach siedmioraki, Boże Pokoju dusz naszych, Boże Oświecicielu i Boże Nauczycielu.

Boże, Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze!

Niech ten nasz głos uwielbienia, codziennym naszym trudem wypowiadany, dotrze przed tron chwały Twojej i stanie się miłą Tobie wonią w której znajdziesz upodobanie.

Otwieramy nasze serca na Twoje działanie w nas, najmilszy Gościu duszy. Swym ogniem wypal hardość naszą i skłonność do zła, a przygotuj w nas mieszkanie i godny przybytek dla Najświętszej Trójcy.

Niech wróg odwieczny nie znajdzie w nim miejsca dla siebie, bo będzie zajęte tylko dla Ciebie. Niech nic nie znajdzie w nas diabeł ze swych dzieł, bo uczyniłeś nas nowym stworzeniem Twoim wyzwolonym z jego niewoli. Spraw byśmy prowadzeni Twym światłem i Mądrością Twoją oświeceni na krętych drogach naszego życia, wśród manowców i zasadzek diabelskich, doszli do królowania w Bożej chwale wraz z Ojcem Twym Umiłowanym i Jednorodzonym Synem Jego, Jezusem Chrystusem, Odkupicielem Naszym i z Tobą, Najlepszym, Dobrym i Wszystko ożywiającym i uświęcającym nas Duchem Przenajświętszym, teraz i na zawsze, przez wszystkie wieki wieków.

Amiń.

tł. Monaster, Ujkowice 1999r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętej Trójcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s