Akatyst ku czci Świętego Gorazda – Arcybiskupa Wiślicy

Gorazd_from_Slivnica_Monastery[1]Akatyst ku czci św. Gorazda – arcybiskupa Wiślicy, pierwszego chrzciciela naszej krainy

(tekst do użytku prywatnego, na prawach rękopisu)

Troparion, głos 4:

Zamysłem Bożym wysłany na Ziemię Wiślan, by nauczyć ich Prawd Prawosławnej Wiary, i oświecić światłem Bożej Łaski. Jako Apostoł Pański Chrystusa głosiłeś, i dzięki Tobie go poznaliśmy. Ojcze Święty Święcicielu Gorazdzie, módl się do Chrystusa Boga, o zbawienie dusz naszych.

Kondakion, głos 2:

Misja Twoja Ojcze Gorazdzie, przebudziła i oświeciła naród nasz ku Wierze Prawosławnej. Wskazałeś szlak poznania Wiary Prawdziwej, po którym kroczą dzieci Twoje. Módl się za nami do Chrystusa Boga, by zmiłował się, i zesłał Łaskę oświecenia Kraju Polskiego Wiarą Ojców.

Wysławianie:

Wysławiamy, wysławiamy Cię święcicielu Ojcze Nasz Gorazdzie. I czcimy świętą pamięć Twoją: Ty bo modlisz się za nas do Chrystusa, Boga Naszego!

Skan_20141023 (2)jpg

Kondakion 1.

Uwielbiając Świętych Pańskich wysławiamy Boga naszego w Trójcy Świętej Jedynego, jak krople rosy odbijają w sobie promień słońca, tak i oni są odbiciem dobroci bożej. Dlatego radośnie wołamy: Alleluja!

Ikos 1.

Anielskie życie obrałeś sobie o Gorazdzie sławny, uczniu świętych i czcigodnych Nauczycieli Słowian Cyryla i Metodego, oddając wszystkie swoje siły, myśli i uczynki na chwałę Jedynemu Bogu, abyśmy z Wiarą do Ciebie wołali:

Raduj się Światło Wiary Ortodoksyjnej ze Wschodu nam przynoszący.

Raduj się Radosną Nowinę o Zbawieniu ludowi Wiślan głoszący.

Raduj się Apostołów niemilknące usta.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 2.

Dziękując Najwyższemu za wielkie dzieło nawrócenia Słowian przez Świętych Braci z Sołunia oraz ich uczniów śpiewamy Bogu pieśń: Alleluja!

Ikos 2.

Porzuciłeś dom swój bez wahania, wzgardziwszy ziemskimi zaszczytami jako należącymi do tego świata, który nie może ukoić naszego pragnienia wieczności włożonego przez Przedwiecznego w dusze nasze i stanąłeś do zawodów duchowych o wieniec zwycięstwa, przeto my widząc Wiarę Twoją wołamy:

Raduj się Chrystusa Zbawiciela pogańskiemu światu nieustannie głoszący.

Raduj się, bo zasadziłeś winnicę Pańską w dalekich krajach północnych.

Raduj się chlubo Wielkich Moraw.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 3.

Święte ikony Arcybiskupie sławny na ziemię Wiślan do nas przyniosłeś, ucząc cześć oddawać ich pra – obrazom prawowiernie, abyśmy przed nimi się modląc Bogu śpiewali: Alleluja!

Ikos 3.

W księgach łacińskich uczony byłeś, i przydałeś do nich jeszcze mądrość grecką, ale przez całe swoje życie jedynie Pra – mądrości Bożej szukałeś, choć głupstwem jest ona dla pogan, byśmy dzisiaj wołać do Ciebie mogli:

Raduj się Pasterzu Dobry owiec Chrystusowych.

Raduj się broniący owczarni od wilków niewidzialnych.

Raduj się bramę owcom ukazujący.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 4.

W trudnych chwilach uciekałeś się pod Opiekę Bogurodzicy, pod Jej matczyny omoforion, i wszędzie niosłeś Jej ikony, ucząc nas wołać do Jej Syna: Alleluja!

Ikos 4.

Od ciemnego Zachodu naszych grzechów prowadzisz nas do jasności Wschodu, jesteś dla nas wzorcem stałości w Wierze, abyśmy nieprzestannie do Ciebie wołali:

Raduj się Chrystusa nam przynoszący.

Raduj się chrzcicielu plemion słowiańskich sławny.

Raduj się modlitw chrześcijańskich przodków naszych uczący.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 5.

Uczyłeś nas Sławny Słowian Nauczycielu nie własnej mądrości, lecz Wiary Apostołów, Męczenników i Ojców Cerkwi Świętej, a my przyjmując je z bojaźnią i radością Bogu Najwyższemu w Trójcy Świętej Jedynemu śpiewamy: Alleluja!

Ikos 5.

Wraz z innymi uczniami Świętych Braci Cyryla i Metodego przebiegałeś ścieżki Wielkiej Morawii, niosąc wszędzie Radosną Wieść o przyjściu w ciele i Zmartwychwstaniu naszego Zbawcy, a teraz w niebie słyszysz od nas wołanie:

Raduj się od fałszywych braci nękany.

Raduj się w nowe życie nas wprowadzający.

Raduj się Pasterzu wiernych Słowian.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 6.

Świętych Klemensa papieża rzymskiego i Dymitra z Salonik błogosławieństwo przyniosłeś nam, ojcze Gorazdzie przesławny, przeto dziękczynnie do Ciebie wołamy: Alleluja!

Ikos 6.

Radości kapłaństwa zaznałeś, stając przed ołtarzem i sprawując bezkrwawą ofiarę Chrystusa Pana za nas grzeszników, a dzisiaj przed Tronem Najwyższego składaj prośby w imieniu narodów słowiańskich i nas wszystkich do Ciebie wzywających:

Raduj się uczniu wierny Świętych Nauczycieli Słowaian.

Raduj się Świętych Ojców naszych Mądrości głosicielu.

Raduj się Przewodniku pewny do niebiańskiej ojczyzny.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 7.

Każdy chrześcijanin niesie krzyż swój naśladując Chrystusa, gdyż przez Krzyż zajaśniała światu radość nocy paschalnej, i ciebie czcigodny Święcicielu, za wzór mając śpiewamy: Alleluja!

Ikos 7.

Głosiłeś Chrystusa – Pana i Zbawiciela rodzaju ludzkiego w zrozumiałym dla naszych przodków języku, dając im księgi święte słowiańską napisane mową, odrzuciłeś herezję trzech języków, wprowadziłeś nas Słowian do chrześcijańskiej rodziny narodów, abyśmy dzisiaj z wdzięcznością do Ciebie mogli wzywać:

Raduj się w togę dojrzałości nas Słowian ubierający.

Raduj się paschalną radością żyć nas na co dzień uczący.

Raduj się jedynie w Bogu nadzieję swoją pokładający.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 8.

W chwilach trudnych Ojcze przesławny, w modlitwie odnajdywałeś wiarę, nadzieję i miłość do całego stworzenia, za Świętym Janem Złotoustym powtarzając „Chwała Bogu za wszystko”, przeto podziwiając Ojców Świętych Bożą mądrością napełnionych, z Wiarą żywą Bogu śpiewamy: Alleluja!

Ikos 8.

Kiedy obleczony zostałeś łaską biskupstwa, stałeś się Gorazdzie równym w sukcesji Świętym Apostołom, i jeszcze donioślej rozbrzmiewał głos Twój zwiastujący Świętą Ewangelię ludom siedzącym w ciemności, dlatego my Cię teraz wysławiamy:

Raduj się, bo po całej Ziemi słychać głos Twój.

Raduj się, nauczyłeś nas z ufnością zwracać się do Boga.

Raduj się pochodnię Wiary greckiej niosący.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 9.

Przeciwnik rodzaju ludzkiego wygnany ze swojego władztwa chciał zniszczyć dzieło Twoje, Ojcze Święty nasz Gorazdzie, lecz Ty w Wierze utwierdzony, nieustannie Bogu śpiewałeś: Alleluja!

Ikos 9.

Poszedłeś do kraju Wiślan z Krzyżem w ręku, chrzcząc mieszkańców tej ziemi, W Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, ucząc ich zachowywać wszystko, co Zbawiciel nasz zapowiedział nam, a my ich potomkowie z radością do Ciebie dzisiaj wołamy:

Raduj się z ciemności do światła nas prowadzący.

Raduj się głoszący światu Zbawiciela Ukrzyżowanego.

Raduj się przez Krzyż do nieba nas prowadzący.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 10.

Jeżeli ziarno nie obumrze, trwałego plonu nie przynosi, tak nauczyłeś naszych przodków i działo Twoje także Ojcze Gorazdzie przesławny wydawało się być zapomniane, lecz wzrosło jako ziarno dobre w glebę wrzucone, a my cud ten podziwiając z Wiarą śpiewamy: Alleluja!

Ikos 10.

Widziałeś jak nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego niszczył Bożą winnicę, i jak rozproszyli się uczniowie Świętych Braci, niosąc po całej Słowiańszczyźnie wieść o zbawieniu, abyśmy dzisiaj z Wiarą wzywać mogli:

Raduj się święty nauczycielu Słowian.

Raduj się opoko Wiary naszej mocna.

Raduj się wzniosła kolumno i utwierdzenie Prawdy.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 11.

Oddałeś ducha swego w ręce Ojca, przyjmując we wszystkim bez szemrania Wolę Bożą, a my za dzieło Twojego życia dziękczynnie Bogu zanosimy modły śpiewając: Alleluja!

Ikos 11.

Podczas Twojego pogrzebu, Władyko Święty, zebrała się wokół Ciebie trzoda twoja, modląc się po grecku, łacinie i słowiańsku w dzień narodzin dla nieba swojego pasterza i orędownika, wysławiali Boga – Słowo, śpiewając:

Raduj się przed Tronem Najwyższego stojący.

Raduj się z aniołami śpiewający.

Raduj się Świętą Liturgię odtąd w niebie sprawujący.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 12.

Chrystus Pan mistycznie gromadzi w sobie całą Cerkiew, w Nim wszyscy są żywi – nie ma umarłych, modlimy się za tych, którzy od nas fizycznie odeszli, a oni także w wieczności modlą się za nas, w nieustannym Soborze ponad wiekami i pokoleniami śpiewają Bogu dziękczynnie: Alleluja!

Ikos 12.

Przeciwnik rodzaju ludzkiego nie śpi nigdy i wszelkimi sposobami stara się przeciwdziałać dziełu głoszenia Świętej Ewangelii Chrystusowej, tak i Ciebie na długie stulecia okryto zmową milczenia, skazując na zapomnienie, lecz Bóg w swojej dobroci nie dozwolił na to, przeto słuchaj dzisiaj głosów naszych pamięć Twoją prawosławnie wiernie czczących:

Raduj się prostą ścieżką Wiary do Boga nas prowadzący.

Raduj się błędy nowego pogaństwa w ziemi naszej depczący.

Raduj się wierności Czcigodnemu i Życiodajnemu Krzyżowi, Świętej Ewangelii oraz Świętej Wierze Prawosławnej nas uczący.

Raduj się Gorazdzie, kraju Wiślan pierwszy chrzcicielu.

Kondakion 13.

Dziękczynne składamy modły Panu Bogu naszemu za życie i trudy Apostolskie Świętego Arcybiskupa z Wiślicy Gorazda, który Wiary dochował i na koniec wieńcem zwycięstwa został uwieńczony, stając się podporą Wiary naszej mocną. Wraz z chórami aniołów w niebie śpiewa pieśń radości, i my wraz z nim na Ziemi Wołamy: Alleluja!

(Ten kondak mówimy trzykrotnie. Potem czyta się 1 ikos: Anielskie życie obrałeś..., a następnie 1 kondak: Uwielbiając Świętych Pańskich…)

Modlitwa do Świętego Święciciela Gorazda, arcybiskupa Wiślicy

O święty święcicielu, Ojcze Nasz Gorazdzie! Błagamy Cię, ześlij na lud, który oświeciłeś Światłością Świętej Wiary Prawosławnej, ponowne Jej poznanie! Nie zważaj na zbłądzenia, odstępstwa, herezje, i prześladowania, jakich dopuścił się on, lecz ulecz Łaską Bożą, której uczestnikiem teraz jesteś wraz ze wszystkimi Świętymi na niebiesiech i zaprowadź na drogę pokajania Naród Polski, który oświeciłeś światłem Wiary Prawdziwej! Wspomóż go w wyrzeczeniu się herezji, która głęboko się tu zakorzeniła, i doprowadź do czystej krynicy Świętego Prawosławia! Mocą Chrystusową i za wstawiennictwem Przenajświętszej Bogurodzicy, którą lud ten pobożny czci w Jej Częstochowskiej Ikonie, doprowadź ich do cichej przystani Świętej Wiary Prawosławnej, Cerkwi Chrystusowej, oraz Królestwa Niebieskiego, gdzie nie ma boleźni, ni trosk, lecz panuje Łaska Święta i życie bez końca. Tak, Ojcze, który Boga umiłowałeś! Wznieś ręce ku Bogu i spraw, by lud ten mógł z nami prawosławnie wysławiać Wszechświęte Imię Twoje: Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amiń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętych Pańskich. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s