Akatyst przed przyjęciem Świętych Tajemnic Chrystusowych

4324223_large[1]

Kondakion 1
Najpiękniejszy Oblubieńcze dusz i serc! Twoim przyobleczeniem człowieczego ciała i śmiercią na Krzyżu zaręczyłeś Sobie na zawsze cały ludzki ród. Dałeś nam jako zapewnienie życia wiecznego Najczystsze Ciało i Krew swoją, po które teraz i ja, niegodny, przychodzę do Boskiego Twego Ołtarza i zachwycony jego wielkością tak śpiewam:
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Ikos 1
Kiedy prorok Izajasz widząc Ciebie na tronie, swojej skalaności się przestraszył, Anioła Twojego z węglem rozpalonym z niebiańskiego ołtarza posłałeś aby nim oczyścił jego wargi.
I ja, skalany na duszy i na ciele, jakże ośmielę się przystąpić do kosztowania Twoich Boskich Tajemnic, jeśli Ty sam nie oczyścisz mnie z wysokości? Dlatego z głębi duszy zanoszę do Ciebie prośby:
Jezu Najłaskawszy, dotknij ogniem Twojej łaski i moich nieczystych ust.
Jezu, spal ciernie moich licznych grzechów.
Jezu, stwórz we mnie serce czyste i odnów prawość mojego ducha.
Jezu, wywiedź z otchłani chciwości biedną moją duszę.
Jezu, wyrwij ze mnie nieczyste myśli i złe pożądania.
Jezu, skieruj moje błądzące stopy na drogę Twoich przykazań.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 2
Z upragnieniem chciałeś spożyć z uczniami ostatnią Paschę przed Twą męką, aby przekazać im ostatni i największy znak miłości.
Dwóch z nich posłałeś wcześniej do Jeruzalem aby przybywszy ucztę tam przygotowali.
Tak i nam też przystoi abyśmy za ich przykładem o godziwej porze przygotowali siebie ku spożywaniu naszej Boskiej Paschy, czyli Ciała i Krwi Twojej i z dziękczynieniem wołali do Ciebie: Alleluja!

 
Ikos 2
„Zdejm sandały z nóg swoich, bo świętą jest ziemia, na której stoisz” – rzekłeś do Mojżesza z krzewu gorejącego, który nie spłonął wobec niewidzialnej Twojej obecności.
Naczynie z Twoim Boskim Ciałem i Krwią Twoją zaprawdę większe jest i świętsze od krzewu co nie spłonął, a ja z prochu jestem, nieczysty i zaprzedany grzechom. Dlatego z pokorą i wiarą wołam do Ciebie:
Jezu wszechmogący, zdejm ze mnie starego człowieka z jego czynami.
Jezu, uśmierć ziarno rozpadu, które się we mnie gnieździ.
Jezu, zerwij więzy grzechu, którymi wróg mnie związał.
Jezu, daj mi serce pokorne i ducha skruszonego.
Jezu, odpędź ode mnie pokusy i zgorszenia.
Jezu, utwierdź mnie w wierze i miłości do Ciebie.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 3
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.
“Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił i kto Go pożywa, ten będzie żył na wieki. Chleb, który daję, to jest Ciało Moje, które ja wydam za życie świata.” –  to powiedziałeś Judejczykom żądającym abyś pokazał im znak z nieba na podobieństwo manny za czasów Mojżesza.
My to słyszymy i widząc, iż wszystko zapowiedziane wypełniło się, z bojaźnią wołamy: Alleluja!

 
Ikos 3
Wedle świadectwa Janowego, gdy wstałeś od wieczerzy, przepasałeś się płótnem i umyłeś nogi uczniom, pouczając nas tym, abyśmy nie przystępowali do Twojego Boskiego Ołtarza pogrążeni w grzechach naszych i nie obmyci łzami pokuty.
Czując wielką potrzebę takiego duchowego obmycia i skąpość łez w moim zatwardziałym sercu, wraz z Piotrem wołam do Ciebie:
Jezu Dobrotliwy, Ty sam umyj mi nie tylko nogi, ale i ręce i głowę.
Jezu,obnaż przede mną całą bezdenną głębinę mojego duchowego zepsucia.
Jezu, otwórz we mnie źródło skruchy serdecznej.
Jezu, niech zroszą mnie krople Twojego miłosierdzia.
Jezu, sprowadź na mnie powiew strachu przed sądem i wieczną męką.
Jezu, obudź me śpiące sumienie i daj pewność jego głosowi.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 4
„Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może on teraz powiedzieć “Z nieba zstąpiłem”? I jakże może nas karmić Ciałem swoim?” – szemrali Żydzi pomiędzy sobą , usłyszawszy o wspaniałej Twojej obietnicy, że dasz Siebie na pokarm wiernym.
Serca ich były jak kamień, przeto nie mogli w pokorze uwierzyć i wołać ku Tobie: Alleluja!

 
Ikos 4
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” – zapowiedziałeś Judejczykom nieskorym do wiary, a słowa te okazały się trudne do przyjęcia nawet dla niektórych Twoich uczniów, nie pojmujących jeszcze Tajemnic Królestwa Bożego.
My zaś, oświeceni blaskiem Ewangelii z otwartym obliczem Boską chwałę Twoją oglądamy i z wiarą i miłością wznosimy ku Tobie śpiew:
Jezu, Ty wszystko możesz w ogromie potęgi i panowania Twego.
Jezu, Ty stwarzasz i czynisz więcej niż my pojąć i zrozumieć możemy.
Jezu, Ty deszcz manny z nieba ongiś spuściłeś jako zapowiedź prawdziwej Tajemnicy.
Jezu, na zapowiedź tejże Tajemnicy źródło wody w skale wzbudziłeś.
Jezu, Ty chmarę przepiórek posłałeś, aby nasycić Judejczyków głodujących na pustyni.
Jezu, Ty na oczach owych wątpiących Judejczyków, pięcioma chlebami pięć tysięcy mężów nasyciłeś.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 5
Wobec swych uczniów na wieczerzy wziąłeś chleb, błogosławiłeś i przełamawszy dałeś im mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje, które za was jest łamane na odpuszczenie grzechów.” W ten boski i pełen słodyczy głos wsłuchując się, dzięki składamy wołając: Alleluja!

 
 Ikos 5
„Kto pożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, we mnie mieszka a Ja w nim. Ten ma życie wieczne i Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest ku zmartwychwstaniu do żywota i błogosławieństwa.”
Tegoż upragnionego zmartwychwstania do wiecznego życia oczekuję stać się godnym i z głębi duszy wołam ku Tobie:
Jezu, zbliż się ku szukającemu zjednoczenia z Tobą.
Jezu, wnijdź do mego wnętrza, we wszystkie członki i wszystkie kości moje.
Jezu, bądź światłem mego rozumu w mrokach błądzącego.
Jezu, napełń Sobą nienasyconą całym światem bezdenną głębię mego serca.
Jezu, przemów głosem mego sumienia.
Jezu, kieruj i rządź moją wolą.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 6
„Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: jeden z was mnie wyda” – tak rzekłeś pełen smutku uczniom swoim na wieczerzy.
Oni zaś, chociaż czyści od zamysłu zdrady, po kolei pytali Cię: “Czy to ja Panie?” I tak okazywali głębię swojej roztropności.
A cóż ja powiem Tobie, który każdego dnia siedmiokroć upadam i zdradzam Ciebie?
Przeto Ty sam zachowaj mnie, abym ostatecznie nie odpadł, lecz z wdzięcznością wołał do Ciebie: Alleluja!

 
Ikos 6
„Jak latorośl nie wyda sama z siebie owocu – jeśli nie trwa w krzewie winnym – tak i wy jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Lecz kto będzie trwał we mnie, a Ja w nim – ten wyda owoc obfity.” Tak mówiłeś uczniom swoim umiłowanym w drodze do Getsemane.
O tym pouczeniu zawsze pamiętając i wiedząc, że bez Twojej łaski nic uczynić nie mogę, od serca swego wołam do Ciebie:
Jezu, Niebiański Ogrodniku, Ty sam zasadź mnie w Twym ogrodzie życia.
Jezu, winorośli szlachetna, wszczep mnie i daj oparcie przy Tobie mnie, dzikiemu pędowi.
Jezu, pniu niewysychający, napełń mnie sokiem życia wiecznego.
Jezu, Zwycięzco wszelkiej martwoty, odetnij ode mnie to wszystko, co wysuszyły pożądania znoje.
Jezu, piękny dobrocią, przebierz mnie kwieciem dobrych uczuć i myśli.
Jezu, przebogaty w miłosierdziu, obdarz mnie owocami prawdziwej pokuty i sprawiedliwości.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
 Kondakion 7
„Który spośród nas Ciebie wyda?” – zapytał uczeń spoczywający podczas wieczerzy na Twej piersi. Odrzekłeś: „Ten jest, któremu podam kęs chleba zanurzony w soli.” I umoczywszy chleb podałeś go Judaszowi Szymonowemu Iskariocie, zachęcając go do pokuty i pojednania. Lecz on, rozjątrzony przez ducha zawiści, nie chciał zrozumieć słów miłości swojego Mistrza i Pana. Od takiej oschłości serca niech mnie Twoja łaska wybawi, bez ustanku wołającego do Ciebie: Alleluja!

 
Ikos 7
Współczując niemocy naszego jestestwa i naturze, nie dość silnej aby okiełznać pragnienia ludzkiego ciała, dałeś się nam łaskawie pod postacią chleba i wina w Tajemnicy Przeczystego Ciała i Krwi Twojej.ó
Mądrze i z miłością do ludzi ustanowiłeś Jezu wszystko tak, abyśmy zostali zbawieni. Albowiem tajemnice Twoje, które czynią nam drogę zbawienia, podarowałeś nam wedle małości naszego zrozumienia i zmysłów.
Zdumiewając się Twą mądrą wyrozumiałością wobec słabości naszej natury, wysławiamy Cię z takim oto dziękczynieniem:
Jezu, Ty aby wątpiących przekonać, zamiast chleba i wina na świętym ołtarzu Ciałem i Krwią swoją po wielekroć jesteś obecny.
Jezu, Ty godnym sługom ołtarza, Ducha Świętego schodzącego na Dary ukazujesz.
Jezu, Ty na miejsce sług ołtarza niegodnych, posyłasz niewidzialnych Aniołów Twoich, aby Boże tajemnice się wypełniły.
Jezu, Ty cudami na ołtarzach wielu niedowiarkom przywróciłeś Wiarę.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 8
Po zjedzeniu chleba, który Ty mu podałeś, wszedł wedle Janowego świadectwa szatan w zdrajcę. O, jak straszna jest kara za niewiarę! O, jak smutny jest los sprzedawczyka! Co na zbawienie mu zostało dane, na śmierć i zgubę swoją obrócił.
Wobec takiego sądu Twojej sprawiedliwości stojąc, z bojaźnią i drżeniem wołamy ku Tobie: Alleluja!

 
Ikos 8
„To czyńcie na moja pamiątkę” – rzekłeś uczniom Twoim na wieczerzy, podawszy im pod postacią wina Krew swoją. Dlatego ile razy Chleb pożywamy i z Kielicha pijemy, śmierć Twoją przypominamy wedle słów świętego Pawła. Takoż i teraz, wspominając cierpienia Twoje, serdecznie wzruszeni wołamy do Ciebie:
Jezu, Ty dla zbawienia świata w ręce wrogów Twoich dobrowolnie się oddałeś.
Jezu, Ty zastępom Aniołów ku Twojej obronie zjawić się nie przyzwoliłeś.
Jezu, Ty ucznia co się Ciebie wyparł, pianiem koguta do żalu za  grzechy wezwałeś.
Jezu, Ty Kajfaszowi i Piłatowi na niemądre pytania odpowiedzi nie dałeś.
Jezu, Ty z krzyża prosiłeś Ojca o odpuszczenie grzechów oprawcom co Cię ukrzyżowali.
Jezu, Ty Matce swojej umiłowanego ucznia dałeś za syna.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 9
„Judaszu, Syna Człowieczego pocałunkiem wydajesz?” – tak gorzko zapytałeś niewiernego ucznia, gdy w ogród getsemański wszedł był z kohortą żołnierzy, postanowiwszy zdradliwie wydać Cię pocałunkiem. A w nim nawet te słowa duszy w zawiści zatwardziałej nie poruszyły. I ja, znając chwiejność mojej duszy i mojej woli, lękam się abym Ciebie w niewdzięczności swojej judaszowym pocałunkiem nie zdradzał. Przeto Ty sam utwierdź mnie, przez łaskę Twoją, abym wraz z nawróconym roztropnym łotrem zawsze wołał: Alleluja!

 
Ikos 9
„Ojcze, spraw aby wszyscy byli jedno. Jak Ty we Mnie a Ja w Tobie, niech i ci w Nas będą Jedno, aby świat uwierzył, że Ja od Ciebie przyszedłem” – te słowa wyrzekłeś w ostatniej Twojej modlitwie do Ojca.
Idąc w ślad za Twoim słodkim głosem i tkwiąc w mocy Twojej modlitwy, z wiarą wznoszę do Ciebie głos:
Jezu, który wszystko jednoczysz w jedno – złącz nas wszystkich w nierozerwalnej jedności z Tobą i z Twoim Ojcem.
Jezu, który wszystkich godzisz, spraw abyśmy byli jednomyślni w wierze i miłości do Ciebie.
Jezu, który nie cierpisz wrogości i podziałów, ulecz wszystkie herezje i rozłamy.
Jezu, który wszystkich miłujesz i otaczasz miłosierdziem, zbierz w jedno stado wszystkie owce błądzące.
Jezu, który pokojem każdego obdarzasz, pohamuj zawiść i spory między tymi, co wzywają Twego Imienia.
Jezu, który dajesz mi Ciało i Krew Twoją, niech stanę się prawdziwie Ciałem z Twego Ciała i Kością z Kości Twoich.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 10
Ty przebywając na godach w Kanie Galilejskiej, wodę w wino przemieniłeś, dając znak swej Boskiej mocy. Odchodząc zaś na Krzyż, jako dusz wszystkich Oblubieniec, ostatni cud miłości objawiłeś tym co w Ciebie wierzą: chleb w Ciało Twoje przemieniłeś i wino w Krew Twoją. I ja sycąc się nimi ku żywotowi wiecznemu, z dziękczynieniem śpiewam Tobie: Alleluja!

 

 

Ikos 10
W dniu Twego zmartwychwstania szedłeś z dwoma swymi uczniami do Emaus. W drodze nie rozpoznali Cię, gdy pouczałeś ich o tajemnicy Twoich cierpień. Lecz oni, mając oczy jakby na uwięzi, nie poznali Cię, choć serca ich pałały od słuchania słów Twoich.
Kiedy zaś prośbom ich uległeś, siadłeś do stołu aby z nimi się posilić, błogosławiłeś chleb i łamiąc rozdawałeś – a tak otwarły się ich oczy i poznali Cię.
I ja, podobnie do Twych uczniów, mam śmiałość pokorny głos wznieść do Ciebie:
Jezu, cierpliwy, za niedostatek mojej wiary nie pozostawiaj mnie samego na drodze życia.
Jezu, naucz mnie, jak ich nauczyłeś, rozumieć proroctwa o Tobie mówiące i tajemnicę mistycznego zjednoczenia z Tobą.
Jezu, ogrzej i rozpal me chłodne serce tak, jak z sercami uczniów uczyniłeś.
Jezu, zasiądź ze mną do stołu bo chyli się ku zachodowi dzień mojego życia.
Jezu, daj mi poznać Ciebie prawdziwego w rzeczywistym przełamaniu mistycznego Chleba i piciu z Kielicha.
Jezu, uczyń abym i ja, który poznałem siłę Twojej miłości, był głosicielem tej miłości wśród moich braci.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 11
Kto skończy bieg zwycięsko, temu obiecałeś dać jeść z drzewa żywota, które rośnie pośrodku raju, a także z zachowanej dlań manny. Przedsmak boskich pokarmów tu na ziemi niech da mi kosztowanie Ciała i Krwi Twojej, które ja niegodny pragnę dzisiaj przyjąć wołając: Alleluja!

 
Ikos 11
„Kto je bez czci Ciało Pańskie, a takoż pije krew Jego, zgubę swoją je i pije” – poucza zdążający do Nieba Paweł tych, co zakosztować chcą Tajemnic Pańskich.
I ja przejęty tymi słowami drżę, bo czuję, iż nie jestem godzien.
Lecz abym zbyt długo stojąc oddalony od Ciebie, przez duchowe bestie do dzikiego zwierza nie został upodobniony, przeto do Ciebie się uciekam wołając tymi słowami:Jezu, przyjmij mnie tak jak przyjąłeś celnika, cudzołożnicę i łotra.
Jezu, nie brzydź się wejść pod dach mojej duszy, chociażby bardzo był podupadły.
Jezu, jak otworzyłeś oczy ślepemu od urodzenia, tak otwórz oczy mojej duszy.
Jezu, powiedz i do mnie tak, jak powiedziałeś do sparaliżowanego: “wstań i chodź”.
Jezu, jak zatrzymałeś krwotok niewiasty, tak zatrzymaj potok nieczystych pragnień mojej duszy.
Jezu, ulecz trąd mojej duszy i mojego sumienia.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 12
Przez zawiść diabła, co przemówił wargami węża, cały rodzaj ludzki został przez zakosztowanie zakazanego owocu pozbawiony raju i oddany śmiertelności.
Kosztowaniem Twojego Najczystszego Ciała i Twojej Krwi wszyscy na ziemi urodzeni znów stajemy się godni wiecznego życia i przyoblekamy się w pierwotną czystość.
Bo przyjąć Twoje Tajemnice, to znaczy być wyleczonym od jadu żmii; to znaczy zjeść ziarno, w którym jest nieśmiertelność.
Za to usłysz nasz dziękczynny hymn: Alleluja!

 
Ikos 12
Oto przed kielichem z Boskimi Twoimi Tajemnicami stoję, chociaż złe myśli moje mnie nie odstępują. Lecz wszechmogąca Twoja Łaska ośmiela mnie i przyciąga tak, iż u ufnością rzucam się w bezmiar Twego miłosierdzia, wołając:
Jezu, przyzywający do swojego pokoju wszystkich utrudzonych i brzemiona noszących, przyjmij i mnie wyczerpanego marnością trudów tego świata.
Jezu, który nie przyszedłeś po sprawiedliwych, ale aby wezwać grzesznych do pokuty, uwolnij i mnie od moich grzechów i pożądań.
Jezu, który uzdrawiasz wszelką ułomność i każdą ranę, ulecz wrzody i ropnie mojej duszy.
Jezu, który sycisz łaknących, daj mi Ciała i Krwi Twojej w obfitości.
Jezu, który wskrzeszasz umarłych, ożyw mnie martwego w grzechach.
Jezu, Zwycięzco Otchłani, wyrwij mnie z paszczy złego ducha.
Jezu, Boże mojego serca, przyjdź i zjednocz mnie z Tobą na wieki!

 
Kondakion 13
O Jezu, szczodry dobroczyńco i szczęście nieopisane! W tajemnicach Najczystszego Ciała i Krwi Twojej ciągle przychodzisz jak manna z Nieba aby karmiły się Tobą nasze dusze i ciała. Uczyń mnie godnym spożywania Tajemnic Twojej Boskości tak, aby mnie ogień nie spalił lecz abym uzdrowiony, nasycony, oświecony Bóstwem Chrystusowym promieniejący na wieki, dzięki Ci czynił wołając: Alleluja!

(Ten kondakion mówimy trzykrotnie. Potem czyta się 1 ikos: Kiedy prorok Izajasz…, a następnie 1 kondakion: Najpiękniejszy Oblubieńcze dusz i serc…)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s