Akatyst ku czci Świętego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego

crucifixion-icon07Kondakion 1.
Przyjdźcie wszyscy wyznający Chrystusa! Uczcimy święty Krzyż, na którym Chrystus, Król Chwały, rozpostarł ramiona, tym wróciwszy nam łaskę zabraną przekleństwem żmijowym. Ty, o najświętszy Krzyżu, masz w sobie siłę Chrystusa do drzewa przybitego. Tą siłą zbaw nas i ochroń od wszelkich nieszczęść, nas którzy całując Cię wołamy:
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Ikos 1.
Zastępy aniołów, sług Bożych, zebrały  się dokoła Krzyża aby wsławić chwalebną drogę męki Chrystusa, Dawcy życia, na którą sam poszedł.  My zaś Pańskimi cierpieniami od śmierci wiecznej wybawieni, wtórując niebieskim mocom wołamy z weselem:
Raduj się Krzyżu, bo na tobie Chrystus, Bóg nasz, pozwolił swe ramiona rozpiąć dla naszego zbawienia!
Raduj się, bo na tobie rozciągniętymi ramionami wymazał Chrystus występek wyciągniętych ku drzewu zakazanemu rąk Adama i Ewy!
Raduj się, bo wyniesiony   na  tobie  jak  przestępca  łamiący prawo w istocie złamał klątwę od wieków na nas ciążącą!
Raduj się, bo tajemnica przedziwna, która na  tobie  się wydarzyła, wyzwoliła ród ludzki od kruchości śmiercionośnej!
Raduj się, bo Umęczony i Umarły na  tobie  żądło  śmierci pokruszył!
Raduj się, bo dzięki męce Jego Bóg się z nami pojednał!
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 2.
Widząc człowieczy upadek, Panie, ciało człowieka przyjąłeś.  W nim krzyż i śmierć raczyłeś z  woli  swojej  przecierpieć  za  ród nasz, aby od śmierci wiecznej wybawieni  byli,  którzy  wyznają  w Tobie Syna Bożego, którzy śpiewają Tobie: Alleluja!

Ikos 2.
Rozum człowieczy  nie  jest  władny  pojąć  potężnej  tajemnicy Twojego, Chryste, wcielenia i męki  w  której  swe  ciało  za  nas złożyłeś w ofierze. Ty będac Bogiem ponad wszystkim,  mękę krzyża jako człowiek przecierpiałeś a ów krzyż, na którym ból Ci  zadano, uczyniłeś  źródłem  życia  i  zbawienia  bijącym  dla   wszystkich pobożnie w Ciebie wierzących i chwałę Twoją opiewających:
Raduj się Krzyżu, bo na tobie wypełniła się tajemnica od wieków przewidziana.
Raduj się, bo na tobie dokonało się nasze odkupienie w licznych widzeniach i snach zwiastowane.
Raduj się, bo umarły na tobie Dawca żywota wylał tą krew i tą wodę, które zmywają nasze grzechy.
Raduj się, bo krople krwi Chrystusa oczyszczają nasze dusze z ran grzechów.
Raduj się Krzyżu, któryś jest upragnionym przez chrześcijan drzewem życia, na środku raju Bożego rosnącym.
Raduj się, który owocami nieśmiertelności mądrze nas sycisz a śpiące dusze nasze budzisz nadzieją życia wiecznego.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 3.
Krzyż Twój, z drzewa widzialnego uczyniony, był zwyczajnie  jak wszystko stworzony. Jednak przez Boga przyobleczony w siłę i nad światem postawiony, przynosi nam – cudownie w  swojej  mądrości  – zbawienie! Za które dziękujemy Ci śpiewając: Alleluja!


Ikos 3.
Mając przed sobą najświętszy Krzyż pobożnym pokłonem cześć mu oddajemy gwoli umarłego na nim Zbawiciela,  Chrystusa,  a  całując go, wołamy:
Raduj się Krzyżu, wsławiony uległością i cierpieniem Chrystusowym.
Raduj się, wsławiony wyniesieniem na ciebie Syna Bożego, który cały świat z upadku Adamowego podźwignął.
Raduj się, bo obraz  tajemnicy,  która na Tobie znalazła spełnienie, okropnością swą przeraża ziemię tak, iż drży ona jakby chciała pochłonąć złoczyńców.
Raduj się, boś dźwigał zabitego Baranka  Bożego,  kiedy  zasłona przybytku  rozdarła  się  na  dwoje  i  przepadła  ofiara  Starego Przymierza.
Raduj się Krzyżu, bo jak kamienie co się pod tobą rozpadły, odpadli od Boga niewiarą zgubieni ludzie o twardych sercach, a tak królestwo dobra i świętości utracili.
Raduj się, bo słońce, które widząc śmierć Chrystusa przygasło, koniec nocy Pańskiej widziało i nowym blaskiem wiary zabłysło.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 4.
Arcykapłani żydowscy dyszeli złością, a  zawiść  kierowała  ich rękami kiedy skrywali do ziemi Krzyż Twój, Chryste, Boże Nasz,  aby widomy znak ich fałszu poszedł w zapomnienie.  Jednak  onże  skarb drogocenny spod ziemi promieniał  aż  dopóki  go  pobożna  królowa Helena nie odnalazła i ku radości wszystkich światu okazała,  Boga chwaląc pieśnią: Alleluja!


Ikos 4.
Widząc świętego Krzyża odnalezienie wszyscy wodą chrztu  obmyci sławili  Tego,  który  na  nim  pozwolił  rozpiąć Swoje  ramiona, wołając: „Panie, zmiłuj się nad nami!”. My  dzisiaj  wtórując  im wysławiamy święty  Krzyż  Chrystusowy  tymi  słowami  chwałę jego szerząc:
Raduj się Krzyżu, który choć w ziemi ukryty, skalane naszymi grzechami ziemskie ciała oświeciłeś.
Raduj się Krzyżu, który wydobyty spod ziemi poskromiłeś spotwarzających wcielenie i Bóstwo Chrystusa.
Raduj się, bo Ten który cierpiał  na  tobie  w  ciele,  przyjął wszelką władzę nad niebem i nad ziemią, aby wszystkich i  wszystko do Boga Ojca przyprowadzić.
Raduj się, bo Ten, który umarł na  tobie  jako  człowiek,  siłą swojego  Bóstwa  przebił  stropy  piekła  i  wywiódł zeń dusze sprawiedliwych.
Raduj się Krzyżu,  bo  złoczyńca  obok  Chrystusa  ukrzyżowany, pojąwszy Prawdę i wyznawszy  Boga  w  Jezusie,  po Tobie  jak  po drabinie na niebiosa się wspiął.
Raduj się, bo wszystkich którzy przyjmując cierpienia wespół  z Chrystusem są krzyżowani unosisz do Królestwa Niebieskiego.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!

Kondakion 5.
Panie Boże,  prorok  Mojżesz  zaledwie  znak  podobny  Krzyżowi Twojemu uczynił, a  zwyciężył  Twoich  wrogów. Dzisiaj  prawdziwy Krzyż Twój posiadający o pomoc prosimy: umocnij Cerkiew Twoją i daj jej zwycięstwo nas wrogami. Niech upadną wszyscy krzywo na Ciebie patrzący, ci którzy nie śpiewają Ci :  Alleluja!


Ikos 5.
Zwiastował  Mojżesz działanie Przeczystego Twego  Krzyża, Chryste, pokonując Amalekitów na pustyni  synajskiej. Wystarczyło, że wyciągnął ku niebu ręce swoje składając je  w  znak  krzyża, a jego wojownicy zwyciężali. Dzisiaj zaś wszystko co było głoszone w nas samych się wypełnia. Dziś Krzyż  podnosimy  w  górę  i  demony pierzchają. Dziś wszystko  stworzenie  od  skazy  śmiertelnej  się uwalnia aby, takoż dzięki Krzyżowi, nieść nam swe dary. Wielce tym uradowani wołamy:
Raduj się, Krzyżu, Chrystusa straszny orężu, lęk budzący wśród demonów.
Raduj się, bo siła na tobie rozpiętego Chrystusa wojska biesów precz przegania.
Raduj się, bo siła łaski Bożej, która w tobie przebywa,obdziela zwycięstwami Chrystusa miłujących.
Raduj się, bo z ciebie, podobnego strzelistemu i obficie owocującemu drzewu, wyrastają owoce życia i zbawienia  zrodzone z cierpienia Chrystusowego.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 6.
Głosicielem  mocy  i  Boskości  Chrystusa  okazało  się   ongiś życiodajne drzewo Krzyża, gdy dotknięty nim umarły  powstał  i  do życia był przywrócony. To  widząc  wielu  spośród  żydów  i  pogan zrozumiało  wielką  i  czcigodną  tajemnicę:  że  gwoli  zbawienia ludzkiego Bóg w ciele się pojawił i  mękę  krzyżową  przecierpiał. Tak zbawieni będą, którzy śpiewają Mu: Alleluja!


Ikos 6.
Jak rajskie drzewo strzeliste podniósł się na  Golgocie  święty Krzyż Chrystusowy a stąd na  świat  cały  rozpostarł  niewidzialne konary i gałęzie łaski Tego, który na nim  umarł.  W  cieniu  tego Krzyża znajdują ochłodę paleni udrękami i szukający pobożnego życia w Chrystusie Jezusie. Tak i  my,  tegoż  Jezusa  łaską  dotknięci.
wesoło wykrzykujemy:
Raduj się Święty Krzyżu, którego zwiastunem było drzewo życia gwoli Adama w Edenie zasadzone.
Raduj się, bo dał cię światu nowy Adam, który na tobie ręce rozpostarł.
Raduj się, w którego błogosławionym cieniu chronią się wszyscy wierni.
Raduj się, bo Ten, który nam ciebie podarował jest miłosierny i kajających się grzeszników od ognia piekielnego wybawia.
Raduj się Krzyżu, pociecho nasza w boleściach i troskach.
Raduj się pociecho ożywcza i pomocy słabnących w walce z naporem namiętności, wielości rzeczy tego świata i diabła.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 7.
Chcąc   pokazać   człowieczemu rodowi niezmierzoną głębię łaskawości i miłosierdzia swojego, Krzyż Twój, Panie nam dałeś za stróża pewnego i odstraszającego demony. Dlatego wszyscy, którzy w Ciebie wierzymy, głosimy wielkość Twojej męczeńskiej  drogi  pieśń dziękczynną niosąc: Alleluja!


Ikos 7.
Przedziwne rzeczy sprawiłeś, Panie, przez  Twój  święty  Krzyż: ukrzyżowanie bowiem Twojego ciała cały świat poruszyło: słońce zakryło swe oblicze, ziemia  zakolebała  się  w  posadach,  piekło pokruszone zostało mocą Twojej  władzy  i  oddało  więźniów  przez wieki w czeluści zamykanych. Tego  pomni  przybieramy  Twój  Krzyż  kwiatami naszej pieśni:
Raduj się, Krzyżu, bo z tym który na tobie ucierpiał wszelkie stworzenie wespół boleje jako ze swoim Stwórcą i Panem.
Raduj się, bo o mocy i Bóstwie Pana słońce zaświadczyło zaćmieniem a ziemia drżeniem.
Raduj się, bo na tobie Umarłego śmierć nie zatrzymała ale przez jej pokruszone wrota na trzeci dzień wyszedł wskrzeszony.
Raduj się, bo nowina  o  zmartwychwstaniu  Pana  w  świadectwie apostolskim początek  mająca  po  wszystkich  krańcach  ziemi  się rozeszła.
Raduj się Krzyżu, boś ty rozproszył bałwochwalców i pogan wielu bożkom służących.
Raduj się, bo dzięki tobie prawa wiara w Jedynego Boga, którego w Trójcy wysławiamy, wśród wszystkich ludów ziemi się utwierdza.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 8.
W myślach naszych nosząc obraz  Boga,  który  w  człowieka  się wcielił i do Krzyża był przybity, a rozum kierując  ku  rozważaniu spraw  niebiańskich, uchronimy się od  marności  tego  świata. Albowiem po to właśnie Bóg zstąpił na ziemię i wstąpił  na  Krzyż, aby z niego uczynić drabinę, po której wstąpią do Nieba wołający doń: Alleluja!

Ikos 8.
Dziś weselą się Adam i Ewa widząc dar Krzyża. Nim to pokonany został zbójca, który ongiś w raju skusił  ich  smakiem  zakazanego owocu a tak niewolnikami swoimi ich uczynił.  I  my  cieszymy  się wraz z naszym praojcem, a o wybawieniu naszym z  niewoli  duchowej pełni bojaźni Bożej śpiewamy:
Raduj się Krzyżu, bo na tobie Dobry Pasterz duszę swoją oddał za owce swoje a w poszukiwaniu zagubionych zszedł do samego piekła.
Raduj się, bo Stworzyciel nie zapomniał o  dziele  rąk  swoich, Adamie i Ewie, ale z innymi sprawiedliwymi  wyrwał  ich  z  piekła niby z wnętrzności dzikiego zwierza i w raju ich umieścił.
Raduj się, bo ramionom przybitego do ciebie Chrystusa ognistym orężem jesteś.
Raduj się, bo my dzisiaj przez chrzest odrodzeni nowi ludzie do woli smakujemy rajskie pokarmy.
Raduj się  Krzyżu – tyś jest berłem Chrystusowej mocy, które wydał Syjon, laską Tego, który pasie nas na łąkach nauk Ewangelii.
Raduj się, bo dzięki tobie bezpieczni jesteśmy od złych,  dusze gubiących niewidzialnych bestii, które  niby  lwy  ryczą  i  krążą szukając ofiary.
Raduj się, święty Krzyżu Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!

Kondakion 9.
Od wszelkich nieszczęść  i  wrażych  intryg  wybaw  nas, Krzyżu po trzykroć błogosławiony, któryś przyjął łaskę  i  moc  od przybitego do ciebie Chrystusa. Jemu, Bogu naszemu i Zbawicielowi, dziękczynienie i chwałę przynosimy pieśnią: Alleluja!


Ikos 9.
Najlepsze świadectwo  synów  ziemi  nie  doda  chwały  Krzyżowi Twojemu, Panie, na którym sprawiłeś nasze  zbawienie.  I  my  dość godni nie jesteśmy aby uczcić go należycie, dlatego  śpiewamy  jak potrafimy:
Raduj się Krzyżu, bo wyniesiony na tobie Zbawiciel świata wielu wezwał i do dzisiaj wzywa aby Go poznali.
Raduj się, bo na tobie rozbłysło, jak na świeczniku, światło prawdziwe, otwierające oczy ludziom na wszystkich krańcach ziemi.
Raduj się, bo Wschód i Zachód wysławiają Tego, który na tobie, cierpiał.
Raduj się bo i ciebie,  podnóżek  Chrystusowy,  wszyscy  wierni wynoszą i wysławiają.
Raduj się, bo  przy  tobie  niby  przy  źródle  niewysychającym wszyscy imię Chrystusowe w sercu noszący  mnogością łask wiecznych się napełniają.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 10.
Zbawienia  pragnącym  i  w  cień  twych  obronnych  ramion  się chroniącym  bądź  pomocą,  Najświętszy  Krzyżu,  osłaniaj  nas  od wszelkiego zła mocą na Tobie  zamęczonego  Chrystusa. Jemu,  Bogu Naszemu  i  Zbawicielowi,  dziękczynienie  i   chwałę przynosimy pieśnią: Alleluja!

Ikos 10.
Murem naszym jesteś, najświętszy Krzyżu, ochraniającym  nas  od nieszczęść i  napaści.  Osłaniasz  nas  przed  złymi  spojrzeniami wroga. Niewidzialni szkodnicy do ciebie nie przystąpią bojąc się w oczy spojrzeć mocy Bożej. Dlatego z wiarą Święty znak Boży przeciw marności wznosimy, z weselem śpiewając:
Raduj się, najczystszy Krzyżu Chrystusowy, który bronisz  nas przed duchami nieprawości.
Raduj się, który sprawiasz  że  od  licznych  wrażych  strzał uszczerbku nie doznajemy.
Raduj się, bo od znaku twojego z wiarą i pobożnie uczynionego wszystkie moce piekieł znikają jak dym w wietrzną pogodę.
Raduj się, bo potęga zła na twój widok topnieje jak wosk przy ogniu.
Raduj się, bo święci męczennicy znak twój uczyniwszy i imię Chrystusowe wspomniawszy mężnie znosili wszelkie tortury.
Raduj się, bo święci ojcowie z pomocą siły Bożej, która  jest w twoim znaku nie przelękli się biesów i zwyciężyli  nękające  ich namiętności.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 11.
Pieśń pobożną naszych  serc  niesiemy  do  Ciebie,  najczystszy Krzyżu, i pokornie skłaniamy się przed Chrystusem, Bogiem naszym, który do ciebie był przybity, dziękując Mu za  dar  jakim  jesteś, odsieczy i pociecho nasza w nieszczęściach. Niech On  przez  swoją mękę wybawi nas od  namiętności  zwodzących  duszę  i  nauczy  nas szczerze wołać: Alleluja!


Ikos 11.
Światło łaski Bożej, tajemnie w tobie obecnej, wlej  w  głębiny naszych dusz, najświętszy Krzyżu,  abyśmy  tą  łaską  oświecani  i kierowani nie  potknęli  się  na  drodze  wyboistej,  lecz  abyśmy szlakiem obietnic Pańskich bezpiecznie przeszli przez  całe  nasze życie, tak śpiewając:

Raduj się zwiastunie nie kończących się cudów Chrystusowych i głosicielu miłosierdzia Jego do rodu ludzkiego.
Raduj się Krzyżu, rodzaju człowieczego odnowicielu, pieczęci nowego, Chrystusowego, przymierza.
Raduj się , znaku triumfu wiary chrześcijańskiej i porcie bezpieczny naszych nadziei.
Raduj się, czcigodnych świątyń Bożych ozdobo i domów pobożnych obrońco.
Raduj się , pól i ogrodów opiekunie.
Raduj się, który wszystkie żywioły uświęcasz.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 12.
Wspieraj nas Twoją wszechmocną łaską, Panie, abyśmy naśladowali Ciebie, Władcę naszego, podnosząc  własny  krzyż  do  którego  nie gwoździami jesteśmy  przybici,  ale  trudami, powściągliwością  i pokorą, a niech tak zdobędziemy udział w cierpieniach  Twoich. One są źródłem potoków wody  życia  wiecznego  pojących  ludzi  prawej wiary, którzy pobożnie Tobie śpiewają: Alleluja!


Ikos 12.

Wysławiamy cię wznosząc wspólną pieśń , najczystszy Krzyżu,  bo dostojeństwo twoje jest wielkie a Król Niebios dzierży  cię  jako znak swojego  zwycięstwa  i  najradośniejszego  zwiastuna  naszego zbawienia. O tym śpiewamy:
Raduj się Krzyżu, berło prawosławnych chrześcijan, niezłomny nasz obrońco.
Raduj się, chlubo biskupów, mocy i ochłodo wszystkich idących trudną drogą wiary i pobożności.
Raduj się Krzyżu,  który  od  kolebki  do  grobu  na  wszystkich szlakach życia jesteś nam ochroną a po śmierci na duchowych sądach przed złymi siłami nas bronisz.
Raduj się, bo którzy pod twoim znakiem spoczywają a  umarli  we wierze i pobożności, w  dzień  ostatni  zmartwychwstaną  do  życia wiecznego.
Raduj się Krzyżu, swoim pojawieniem się na niebie zwiastujący chwalebne drugie przyjście Chrystusowe.
Raduj się ,  bo  którzy  ukrzyżowali  Chrystusa,  a  i  wszyscy niewierni, ujrzą cię w tym  dniu  ostatecznym  i  w  goryczy  będą szlochać, zaś miłujących Pana widok twój wielce uraduje.
Raduj się, święty Krzyżu, Najradośniejszy znaku odkupienia naszego!


Kondakion 13.
O Najczystszy i życiodajny Krzyżu  Pański,  radości  wszystkich ochrzczonych! Mając cię dzisiaj przed naszymi oczami wznosimy  się w myślach ku rozpiętemu na tobie Chrystusowi i do  Niego  pokornie się modlimy: niech na ciebie pomny zmiłuje się nad nami grzesznymi i  uczyni  nas  godnymi  mieszkania  rajskie   wiecznie  wypełniać pieśnią: Alleluja!

Ten kondakion mówimy trzykrotnie, po czym jeszcze raz 1. ikos Zastępy aniołów… i 1. kondakion Przyjdźcie wszyscy…

Modlitwa

O najczcigodniejszy i życiodajny Krzyżu Pański, Krwią Chrystusa, Boga naszego uświęcony! Ty jesteś znakiem zwycięstwa nad wrogami naszymi widzialnymi i niewidzialnymi. Ty masz objawić się w czasie Strasznego Sądu Chrystusa. Tobie z pokorą pokłony oddaję, z czcią przykładając się i z miłością Cię całuję, dzisiejszą modlitwę do Ukrzyżowanego na Tobie zanieś, by uleczył mnie mocą Swoją w tobie, ze wszystkich chorób duszebnych i cielesnych, i ochronił mnie od wrogów widzialnych i niewidzialnych, i nieosądzenie na Sądzie Swoim umieścił mnie po Swej Prawicy. Tak, życiodajny Krzyżu Święty! Na tobie Zbawca umierając, za umarłych grzechami ludzi, ducha Swego jako człowiek oddał, Krew i woda wypłynęły, i jedynie tymi trzema, abyś nade wszystkich był nam w potrzebach, byś Zbawienie nam darował, na chwałę źródła wód życia Boga Ojca, skropiony Krwią wcielonego Boga Syna, i Boga Ducha Świętego, ożywiającego dusze człowiecze. Ich że Trzech w Jednym Bóstwie sławimy, i mnie pomóż od chwili Wody Chrzcielnej, który przyjął Wiarę nieskalaną, w Eucharystii Świętej Ciało i Krew Pańską, nadzieją niezachwianą, i w pokajaniu skruszonym duchem, i miłością niezakłamaną, bym nie tylko w życiu tym żałosnym, jak woda przemijającym,  ale i w przyszłym błogosławionym życiu wychwalił Pana, z pomocą siły Twojej, Krzyżu Trójbłogosławiony, i pokłonił się Jemu, gdy ujrzę samo Oblicze Jego, w którego zawsze Wierzyłem, Wyczekiwanego, i dostąpię rozkoszy Miłości Bożej, Jedynego w Trójcy chwalonego, na niekończące się wieki wieków. Amiń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętej Trójcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s