Akatyst ku czci świętych równych apostołom Metodego i Cyryla (autorstwa ojca Germana z Wałłamu)

35912Kondakion 1.
Tocząc apostolską walkę zwyciężyliście ciemności niewiedzy i światłem poznania Boga oświeciliście lud słowiański, Metody i Cyrylu, równi apostołom. Nadal swym wstawiennictwem umacniajcie nas w wierze prawosławnej, od wszelkich nieszczęść ratujcie, nas, którzy z miłością do was wołamy:
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Ikos 1.
Aniołami ziemskimi i niebiańskimi ludźmi jesteście, więc chwałę i cześć wam składamy, boście ludowi słowiańskiemu światło boskiej mądrości przynieśli i do Boga się za nas bezustannie modlicie, toteż ślemy wam należne dziękczynienia:
Radujcie się, szlachetnego korzenia różdżki obfite;
Radujcie się, ziomkowie świętego Dymitra!
Radujcie się, już w łonie matki naczynia Ducha;
Radujcie się, wąską ścieżką miłości Chrystusa kroczący!
Radujcie się, Olimpu świętego sławo,
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 2.
Widząc Pan Jezus nieskalane życie wasze, wybrał was za narzędzia, godne zanieść Jego Imię do narodów. Przeto porzuciliście świat, wzięliście krzyż Chrystusowy, odkryliście źródło wody żywej i napełnieni nią wylewacie z wnętrz waszych obfite potoki dla tych, którzy śpiewają: Alleluja!

Ikos 2.
Mądrość duchową zdobywszy, uroki tego świata odrzuciliście, odzialiście się w czyste szaty sprawiedliwości, weszliście do ciemnego obłoku poznania boskości, skąd przynieśliście narodom słowiańskim przymierze z Bogiem, które je otrzymawszy z wdzięcznością śpiewają wam tak:
Radujcie się, boską Trójcę w krajach słowiańskich głoszący,
Radujcie się, Słowian jako zgubioną drachmę odzyskujący,
Radujcie się, pojąc wodami pobożności narody słowiańskie,
Radujcie się, karczując z ziemi Słowian ciernie wielobóstwa,
Radujcie się, boście ludy słowiańskie jak apostołowie ochrzcili,
Radujcie się, boście w ślad Piotra i Pawła z oddaniem poszli.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 3.
Moc Najwyższego was osłoniła, gdyście złożyli śluby monastyczne, i jak łanie spragnione ku strumieniom wody tak ruszyliście na głoszenie przykazań Chrystusa, dar Ducha otrzymawszy, by oświecać błądzących i wieść ku Bogu tych, co wołają: Alleluja!

Ikos 3.
Troszcząc się jedynie o sprawy Pana, o to, jak by się Mu przypodobać, dostrzeżeni zostaliście przez cesarza i synod cerkiewny, niczym miasto położone na górze i światło postawione na świeczniku i wezwani na służbę Cerkwi Chrystusa i słyszycie od wszystkich to:
Radujcie się, miłujące Boga dziatki, przez Niego umiłowane,
Radujcie się, gorejące w świecie Słowian świeczniki Ducha,
Radujcie się, zakonu Chrystusa gorliwi twórcy,
Radujcie się, Ducha Świętego organy rozgłośne,
Radujcie się, zwycięzcy przez Krzyż starego beliara,
Radujcie się, godni mieszkańcy niebieskiego Jeruzalem.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 4.
Burzę wściekłego bluźnierstwa postrzegł bogobojny cesarz wraz z patriarchą, gdy Hagaryci drwili z wiary prawosławnej i wzywali do dysputy o nauce chrześcijańskiej i postanowił posłać do nich Cyryla mądrego, który gdy to usłyszał, zawołał: Alleluja!

Ikos 4.
Gdy cesarz i cały synod cerkiewny usłyszeli, że mądry Cyryl zwyciężył Hagarytów we wszystkim i wiejadłem rozumu Chrystusowego hagaryckie baśnie jako plewy oddzielił, w wielkiej radości zakrzyknęli tak:
Raduj się, Cyrylu natchniony, jako usta Ducha Świętego,
Raduj się, bo wypita trucizna nie uczyniła ci szkody,
Raduj się, Metody mądry, coś ukochał milczenie,
Raduj się, boś w milczeniu brata modlitwami wspierał,
Radujcie się, bo słowo wasze skuteczniejsze jest niż miecz obosieczny,
Radujcie się, bo wasze nauki dają ochłodę rzeki Edenu.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 5.
Gwiazdami, boską drogę wskazującymi staliście się dla wszystkich Słowian, Metody i Cyrylu, i wzorem cnotliwego życia, ucząc tych, co do was przychodzili odrzucać precz obyczaje biesowskie i służyć w wierze Bogu jedynemu, śpiewając Mu: Alleluja!

Ikos 5.
Pojąwszy władca chazarski, że wierzenia pogańskie to kłamstwo i pragnąc przyjęcia prawosławnej wiary, posłał do cesarza greckiego z prośbą o przysłanie męża uczonego, zdolnego oświecić naród. Pobożny cesarz wybrał więc Cyryla i Metodego do tego zadania, aby wszyscy mogli wołać do nich w te słowa:
Radujcie się, pierwsi oświeciciele plemienia chazarskiego,
Radujcie się, nowo zapalone świeczniki Wschodu słowiańskiego,
Radujcie się, bo wyrwaliście Chazarom korzenie wielobóstwa,
Radujcie się, bo w proch starliście kłamliwe nauki Żydów i Samarytan,
Radujcie się, albowiem lud chazarski chrztem świętym oświeciliście,
Radujcie się, albowiem kagan chazarski dar wielki wam ofiarował.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 6.
Zwiastun bogonośny – Andrzej, pierwszy powołany apostoł, przechodził przez ziemie słowiańskie i wszędzie krzyż święty ustanawiał i wypowiadał proroctwo, że w swoim czasie na tych ziemiach zajaśnieje znak krzyża. Idąc jego śladem Metody i Cyryl, gdy przybyli do miasta Chersonu i ujrzeli spełnienie tych słów, zaśpiewali Alleluja!

Ikos 6.
Widząc, że światło Łaski dzięki waszemu przybyciu zajaśniało w Chersonie i promieniało na kraje chazarskie i radując się, że tak wypełniło się proroctwo Apostoła, wysławiamy czyny wasze wołając:
Radujcie się, bo przynieśliście radość do miasta Chersonu ,
Radujcie się, bo podążyliście śladem świętego Andrzeja,
Radujcie się, jako Mądrości źródła niewysychające,
Radujcie się, jako rybacy siecią nauk pogan dla Chrystusa łowiący,
Radujcie się, gdyż w morzu ciało Klemensa Rzymskiego znaleźliście,
Radujcie się, gdyż stało się ono murem przeciwko złości papieża.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 7.
Chcąc zasadzić w krajach słowiańskich swą nową winorośl pobożności, Pan Bóg natchnął serce księcia morawskiego, by porzucić mroki pogaństwa i by poprosić o słowiańskich nauczycieli wiary prawosławnej greckiego cesarza, który na to zakrzyknął: Alleluja!

Ikos 7.
Nowym Mojżeszem okazał się książę morawski, lud swój z mroku niewiedzy ku światłu prawdy wyprowadzając ręką Metodego i Cyryla i wierny naród nim oświecony z radością wzywał:
Radujcie się, co zbawieniu rodu słowiańskiego założyliście fundament,
Radujcie się, co lud słowiański wyprowadziliście z cienistej krainy śmierci,
Radujcie się, pasterze dobrzy, Słowian do najwyższego Pasterza przywiódłszy,
Radujcie się, rajskie słowiki, śpiewem swym drogę zbawienia nam ukazawszy,
Radujcie się, bo dziatki swoje od zachodniego kłamstwa w prawosławiu uratowaliście,
Radujcie się, bo plemię słowiańskie żywą wodą cnót i pobożności napoiliście.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 8.
Biorąc wzór z Abrahama, porzuciliście ziemię rodzinną i z miłością udaliście się na posługę apostolską, a naśladując Mojżesza i Eliasza uzbroiliście się w czterdziestodniowy post i modlitwę, i śpiewaliście Panu: Alleluja!

Ikos 8.
Cały umysł zatopiliście w Bogu, trwając w poście i modlitwie, wynaleźliście litery słowiańskie i przełożyliście Pisma święte z greckiego na język słowiański. Przeto wysławiamy dzieło wasze i wołamy do was te słowa:
Radujcie się, boście przez przekład Pisma uszlachetnili Słowian jak dziczkę oliwną,
Radujcie się, boście zagrzmieli Słowianom słowami syna gromu: Na początku było Słowo! ,
Radujcie się, którzyście Morawom Dobrą Nowinę po słowiańsku ogłosili,
Radujcie się, którzyście kraj ten w cnotach prawosławia umocnili,
Radujcie się, bowiem chwalić Pana po słowiańsku ludzi nauczyliście,
Radujcie się, bowiem manną swych nauk złaknionych nakarmiliście.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 9.
Dbając nieustannie o zbawienie ludzi i wszystkim darując wszystko, czego potrzebują, Chrystus Bóg zesłał plemieniu słowiańskiemu dwa świeczniki boskiej mądrości, Cyryla i Metodego, a oni Jego jedynego umiłowali i wszystkim przepowiadali, w sercach swych bez przerwy nucąc: Alleluja!

Ikos 9.
Dla gadatliwych oratorów dnia dzisiejszego wydaje się szaleństwem wasz wysiłek, by światem całym wzgardzić i jedynie Chrystusa z całej mocy miłować, a przecież tylko w ten sposób dokonuje się rzeczy wielkich. My zaś z wielką czcią i miłością mówimy do was:
Radujcie się, wytrawni sternicy, arkę Cerkwi słowiańskiej do przystani nieba wiodący,
Radujcie się, dobrzy nauczyciele, plemię słowiańskie chlebem Łaski sycący,
Radujcie się, mądrzy ojcowie, coście ogniem boskim ciernie herezji spalili,
Radujcie się, orły skrzydlate, coście Mądrością Bożą ku niebu wzlecieli,
Radujcie się, siewcy Ewangelii, bowiem słowo plon przyniosło stokrotny,
Radujcie się, głosiciele Słowa Bożego, bowiem miłością zjednaliście uczniów wielu.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 10.
Zbawienne wasze dzieło któż opisać zdoła?! Trwaliście w trudach i w podróżach, na czuwaniu i w licznych postach, w udręce płynącej z troski o Cerkwie, narażeni na niebezpieczeństwa od zbójców, od heretyków i fałszywych braci, zawsze triumfując w Chrystusie i wołając: Alleluja!

Ikos 10.
Wybrani przez Króla Niebios, oświeciliście narody słowiańskie, wyplewiając plugawe obyczaje, kierując trzodę na łąki prawosławia i strzegąc ją od zgubnego wilka łacińskiego, przeto śpiewamy wam tak:
Radujcie się, których Cerkiew pierworodnych na niebie wysławia,
Radujcie się, których Cerkiew na ziemi z wdzięcznością wychwala,
Radujcie się, bowiem głosu waszego owce słuchają i postępują za nim,
Radujcie się, bowiem za obcym nie idą, nie znając głosu obcego,
Radujcie się, gdyż pochodząc z Bułgarów, Bułgarię swym blaskiem objęliście,
Radujcie się, gdyż i w krajach rosyjskich obfite jest żniwo pobożności.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 11.
Widząc, że nowo ochrzczeni ludzie wznoszą do Boga hymny w swoim języku, uknuli łacinnicy bluźnierczą potwarz na mowę słowiańską i nakłonili papieża rzymskiego, by wezwał do siebie na sąd Metodego i Cyryla, którzy wyruszyli w drogę, pokładając nadzieję w Bogu i śpiewając: Alleluja!

Ikos 11.
Świetliście jaśniejąc blaskiem cnót i pobożności, niosąc ze sobą szczątki świętego Klemensa, przybyliście do Rzymu, gdzie papież zbadawszy przyjął księgi słowiańskie i trudom waszym błogosławił. I my z radością wołamy:
Radujcie się, kolumny Cerkwi Chrystusowej u Słowian,
Radujcie się, bo papież rzymski chwaląc nazwał was równymi apostołom,
Radujcie się, bo pośród Rzymu śpiewaliście liturgię po słowiańsku,
Radujcie się, bo w Rzymie rozsławiliście plemię słowiańskie,
Radujcie się, gdyż błogosławieni jesteście za urągania i prześladowania dla Chrystusa,
Radujcie się, gdyż sprawiedliwość i słuszność waszą Bóg rozjarzył jak światło południa.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 12.
Otrzymany dar łaski zwielokrotniliście i zebraliście obfite żniwo swojego zasiewu, przeto otrzymaliście wieniec sprawiedliwości z ręki Władcy Świata, który wwiódł was do komnaty wesela swojego i, jako wiernych w rzeczach niewielu, nad wieloma was postawił, abyście Mu śpiewali: Alleluja!

Ikos 12.
Wznosząc hymny chwalebne na waszą cześć, święci Metody i Cyrylu, wysławiamy trudy wasze dla krzewienia Ewangelii Chrystusowej, czcimy wysiłek, z jakim służyliście dla miłości Bożej, wielbimy wasze święte zaśnięcie i z zapałem wzywamy:
Radujcie się, którzyście położyli w krajach słowiańskich fundament Prawosławia,
Radujcie się, którzyście ozdobili Cerkiew słowiańską wybornością apostolską,
Radujcie się, bo wychwala was Cerkiew Rosyjska, mnóstwem świętych zdobna,
Radujcie się, bo czci was Cerkiew Bułgarska, przez uczniów waszych stworzona.
Radujcie się, gdyż imię wasze do krańców północy jest słynne,
Radujcie się, gdyż wielka jest wasza nagroda na niebiesiech.
Radujcie się, Metody i Cyrylu, Słowian nauczyciele!

Kondakion 13.
O godni najwyższych pochwał, równi apostołom Metody i Cyrylu, przyjmijcie od nas, waszych niegodnych dzieci, tę małą modlitwę i wybawcie nas od wszystkich nieszczęść i kłopotów, wyproście u Chrystusa Boga, by nie ustawała w nas wiara prawosławna, którą wy sami zasadziliście, lecz byśmy wzrastali, aż dojdziemy do człowieka doskonałego, i wraz z wami zaśpiewamy Panu Bogu: Alleluja!

Ten kondakion mówimy trzykrotnie, po czym jeszcze raz 1. ikos Aniołami ziemskimi i niebiańskimi ludźmi… i 1. kondakion Tocząc apostolską walkę…

Modlitwa
O godni najwyższych pochwał, równi apostołom Metody i Cyrylu, klęcząc przed czcigodną ikoną waszą, z gorliwością was błagamy: spójrzcie łaskawie na nas, których oświeciliście trudami waszymi, otoczcie nas nieustanną ochroną od wszelkich knowań wrażych. Spójrzcie na tę winnicę, którą zasadziliście i nie pozwólcie, by dzik leśny ją niszczył. Zachowajcie, święci wybrańcy Boży, Cerkiew naszą Prawosławną, którą zbudowaliście na Chrystusie jako kamieniu węgielnym, aby sama była niewzruszona, i by rozbijały się o nią fale wszelkiej małoduszności. Umocnijcie naszych pasterzy we wszystkich cnotach i trudzie przepowiadania, a owieczki uświadomcie, żeby słuchały ich głosu. Chrońcie wszystkie kraje słowiańskie od zapaści, od ognia i miecza, od chorób śmiertelnych i zła wszelkiego. Usłyszcie też każdego człowieka przychodzącego do was z wiarą i potrzebującego łaskawej waszej pomocy. A w groźny czas śmierci stańcie przed każdym z nas jako życzliwi orędownicy i postrach mrocznych postaci biesowskich, abyśmy, zakończywszy w pokoju i skrusze ziemski bieg, osiągnęli rozkosze wiecznych bogactw i razem z Wami wysławiali Przenajświętszą Trójcę: Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amiń.

tłumaczył profesor Aleksander Naumow

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętych Pańskich. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s