Akatyst ku czci świętych męczenników i darmoleczących Kosmy i Damiana

AgioiKosmasDamianos02Troparion, ton 8.
Święci darmoleczący i cudotwórcy Kosmo i Damianie, nawiedźcie lecząc niemoce nasze; darmo otrzymaliście, darmo obdarzcie nas.

Kondakion ton 2.
Łaskę otrzymawszy uleczeń, powszechnie obdarzacie zdrowiem doświadczających cierpień, lekarze, cudotwórcy przechwalebni; lecz przez wasze nawiedzenie zuchwalstwa nieprzyjaciół zniweczcie, świat uzdrawiając dzięki cudom.

Prokimen, ton 4.
Świętym, którzy są na ziemi Jego, uczynił Pan dziwne wszystkie chęci Swoje w nich.

Werset
Widziałem Pana zawsze przed sobą, albowiem po prawicy mi jest, abym się nie zachwiał.

Wysławiane
Wysławiamy was, cudotwórcy chwalebnie, Kosmo i Damianie, i czcimy czcigodne męki wasze, które za Chrystusa przecierpieliście.

Skan_20141023 (14)jpg

Kondakion 1.
Wybrani cudotwórcy, cierpiętnicy Chrystusowi i lekarze wielce doświadczeni, darmo obdarzający zdrowiem doświadczonych chorobami, pochwalne hymny układamy wam obrońcom naszym i w nieszczęściach wspomożycielom: wy bowiem naczyniami łaski będąc, leczycie duchowe i cielesne rany; przeto sławiąc Boga Przedziwnego w świętych Swoich, was gorąco wielbimy: Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Ikos 1.
Z anielskiego życia wziąwszy żarliwie przykład, wszystkim, co ziemskie wzgardziliście, i w wyniku aktu męczeństwa będąc ukoronowani, oglądaniem Oblicza Boga zostaliście zaszczyceni. Módlcie się więc za nas gorąco, ku pomocy waszej przybiegających, i pochwalne hymny śpiewających wam:
Radujcie się, orędownicy gorący za czczących świętą pamięć waszą.
Radujcie się, porzuconych przez lekarzy nieustannie uzdrawiający;
Radujcie się, gdyż dom, majątek i cały dobytek rodziców mieliście za nic.
Radujcie się, którzyście ubogich przez miłosierdzie wasze wyżywili;
Radujcie się, którzyście cierpiących dzięki serdeczności waszej pocieszali.
Radujcie się, którzyście się czystością i świętością do aniołów upodobnili;
Radujcie się luminarze Boskiej światłości.
Radujcie się, niebiańscy ludzie, ziemscy aniołowie;
Radujcie się, gdyż jesteście dla chrześcijan ucieczką niezawodną.
Radujcie się, którzyście całe swe życie aż do ostatniego tchnienia w służeniu Panu poświęcili;
Radujcie się, jaśniejąca łaski skarbnico, Ducha Świętego naczynia.
Radujcie się, wszystkich zwracających się do was skorzy pomocnicy:
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 2.
Widząc Pan Bóg wasze przedsięwzięcia i wielką względem pobożności gorliwość waszą, iż wszystko ziemskie oraz dobra świata tego za nic poczytawszy, w nieustannym wysiłku przez wzgląd na miłość do bliźniego wytrwaliście, i dusze swoje dobrymi zaletami przyozdobiliście, napełnił obficie was Duchem świętym, którego promieniem byśmy i my byli oświeceni, wyproście u Chrystusa Boga; aby razem z wami śpiewać Jemu: Alleluja.

Ikos 2.
Wiedzy dotyczącej prawdziwego poznania Boga, bezbożnego króla nauczyliście, otworzywszy mu oczy mocą Słów waszych, którymi odważnie Chrystusa żeście zwiastowali. Przeto odwagę waszą wysławiając, wołamy tak oto:
Radujcie się, podstępem bezbożnego króla niezłowieni.
Radujcie się, którzyście prawdę Chrystusową odważnie przed nim wyznali;
Radujcie się, którzyście gróźb jego nie ulękli się.
Radujcie się, którzyście bezbożnych zgromadzenia zdyskredytowali;
Radujcie się, nieustraszeni głosiciele prawdy.
Radujcie się, kultu pogańskiego niszczyciele;
Radujcie się, wiary prawosławnej obrońcy.
Radujcie się, wyznawcy nieugięci, duchem wytrwałości i gorącej troski o chwałę Bożą napełnieni;
Radujcie się, niemilknący przykazań Pańskich zwiastuni.
Radujcie się, wierni nauczyciele wiedzy o Bogu;
Radujcie się, Królestwa Chrystusowego niezawodni orędownicy.
Radujcie się, również po śmierci swojej nas nieporzucający;
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 3.
Mocą Najwyższego, daną wam jeszcze w życiu doczesnym, otrzymaliście władzę w sposób cudowny uzdrawiać ułomności; lecz po śmierci waszej szczególnie wysławił was Bóg przez liczne czynienie cudów, abyśmy wszyscy uciekali się do was, błagając o wyleczenie z niemocy cielesnych, bardziej zaś z duchowych, i byśmy do Boga donośnie wołali: Alleluja.

Ikos 3.
Przechowując jako drogocenny skarb przynoszące wiele uzdrowień relikwie wasze, radujemy się, i z miłością sławiąc w pieśniach daną wam od Boga łaskę uzdrowień, dziękczynnie wołamy:
Radujcie się, gorący za nas u Boga orędownicy.
Radujcie się, którzyście pogańskie fałszywe mądrości mieli za nic;
Radujcie się, Rzymu luminarze najświatlejsi.
Bądźcie pozdrowieni, okrytych mrokiem bałwochwalstwa krajów oświeciciele;
Radujcie się, męstwa i wytrwałości nauczyciele.
Radujcie się, gdyż niewinnie ukamienowania doświadczywszy, męczeńskiego kresu życia żeście dostąpili,
Radujcie się, którzyście przez wzgląd na miłość do Chrystusa męczeństwo ponieśli, i nas jako niebiańskich dóbr uczestników przyjmijcie.
Radujcie się, słudzy Boży, którzyście od Pana Chrystusa wieńce zwycięstwa otrzymali;
Radujcie się, którzyście wzbudzający podziw i przepiękny pokory i cichości przykład wszystkim pokazali.
Radujcie się, niewzruszony Prawosławia fundamencie:
Radujcie się, promienista cierpiętników chwało.
Radujcie się, łaskawi uzdrowiciele, którzyście od nikogo nie wzięli zapłaty:
Radujcie się, Kosmo i Damianie święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 4.
Wielka burza wściekłości króla Karina nie zdołała zachwiać dusz waszych, i gdy wierni w pewnej pieczarze skryli was przed poszukującymi, by was pojmać, dobrowolnie przed żołnierzami stanęliście, wołając: Nas aresztujcie, oto bowiem jesteśmy my, których szukacie, a niewinnych wypuśćcie. Potem kajdanami skuci zostawszy, do Rzymu byliście odesłani. My zaś Wiarę waszą i kajdany całując, śpiewamy Bogu: Alleluja.

Ikos 4.
Usłyszawszy rzymianie o wielkiej waszej do cierpiących miłości i o cudownym leczeniu waszym, zewsząd podążali do was z wiarą w uzdrawiającą łaskę Bożą poprzez was działającą; a otrzymując niezwłoczne uzdrowienie, wielbili Boga, was zaś miłosiernych uzdrowicieli swoich wychwalali tak oto śpiewając:
Radujcie się, Boga Prawdziwego niepokonani zwiastuni.
Radujcie się, którzyście miecz Krzyża Chrystusowego zwycięsko ponieśli;
Radujcie się, dobrzy lekarze, cierpiących śpieszni pomocnicy.
Radujcie się, chorych bezpłatnie leczący:
Radujcie się, także obecnie uzdrowień obficie dokonujący.
Radujcie się, miłosierni pocieszyciele w biedach i zmartwieniach znajdujących się:
Radujcie się, we wszelkich nieszczęściach nas broniący.
Radujcie się, na bezradnych zbawienne wejrzenie:
Radujcie się, sprawiedliwych najchwalebniejsza ozdobo.
Radujcie się, orędownictwo nasze niezachwiane:
Radujcie się, gorący za nas przed Bogiem rzecznicy.
Radujcie się, wszystkich z wiarą zwracających się do was pospieszni pomocnicy:
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 5.
Przez Boga wytyczoną drogą zaprawdę kroczyliście, słudzy Chrystusowi, kiedy w kajdanach do Rzymu prowadzeni byliście, za to że bałwanom hołdu nie złożyliście, lecz Chrystusa Jedynego poświęciliście się służbie; i gorzkie doświadczenia cierpieliście, o święci, jednakże wszystko znieśliście za Chrystusa, który was umiłował. Przeto wielkie cierpienie i żarliwą miłość waszą do Pana podziwiając, razem z wami śpiewamy Mu: Alleluja.

Ikos 5.
Ujrzawszy król, iż mocą Chrystusową został uzdrowiony, chwałę Mu oddał; my zaś sławiąc Boga, wielbimy was, chwalebnych wybrańców Jego, tak oto wołając:
Radujcie się, którzyście to, co na wysokościach, bardziej niż to, co na ziemi umiłowali.
Radujcie się, którzyście anielskie życie na ziemi żarliwie naśladowali;
Radujcie się, albowiem wielobóstwo odrzuciwszy, rodzicielskiej pobożności nie porzuciliście.
Radujcie się, gdyż wszystkie bogactwa swoje, według słowa Pańskiego, ubogim żeście rozdali, aby Chrystusa pozyskać;
Radujcie się, którzyście nie tylko słowem, lecz o wiele bardziej uczynkiem i nieustanną do Boga modlitwą innych nauczyli.
Radujcie się, niewyczerpane źródło uzdrowień także obecnie ukazujący;
Radujcie się, obfitością cudów, danych wam przez Boga, nas ubogacający.
Radujcie się, którzyście sami w sobie świątynię Bogu przygotowali;
Radujcie się, niezwłoczne ubogich wysłuchanie.
Radujcie się, pogrążonych w smutku wdzięczna opieko:
Radujcie się, tych, którzy stracili nadzieję, godna wiary nadziejo.
Radujcie się, chorych niezwłoczne lekarstwo:
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 6.
Głosicielami Imienia Chrystusowego za swego życia byliście, ale i obecnie o mocy Jego świadczycie dzięki cudom z ikony waszej płynącym i podobnie jak wiarą niegdyś kobiety nie wzgardziliście, lecz we śnie zjawiwszy się jej, ulgę w cierpieniu przynieśliście, tak oto również naszych błagań i śpiewów głosy usłyszcie, o święci darmoleczący! Względem zaś wiary i miłości ludu waszego bądźcie uważni, i opiekę waszą z wysokości ześlijcie na sławiących was i śpiewających Bogu: Alleluja.

Ikos 6.
Zajaśniała jak światło prawość wasza, kiedy będąc poniżani na sądzie króla, śmiało rzekliście mu: nie sztuką czarodziejstwa leczymy choroby, lecz mocą Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, tak jak On polecił, mówiąc: „Chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Przeto śmiałość waszą podziwiając, wielbimy was tymi słowy:
Radujcie się, którzyście przykład hartu ducha i wiary nam pokazali.
Radujcie się, rajską radością nieustannie lubujący się;
Radujcie się, pełni głębokiej mądrości siewcy pobożności.
Radujcie się, chwalebni głosiciele Prawosławia;
Radujcie się, nauczyciele prowadzący do nieba.
Radujcie się, czystego i nieskalanego życia niestrudzeni stróże;
Radujcie się wsłuchujący się w modlitewne wołanie gorący pomocnicy modlących się do was.
Radujcie się, ku zbawieniu wyborni i pewni przewodnicy;
Radujcie się, pobożnie i mile Bogu żyć pragnących wyśmienici nauczyciele.
Radujcie się, orędownicy dobrego wszystkim czczącym pamięć waszą;
Radujcie się, którzyście należycie bieg swój zakończyli.
Radujcie się, którzyście wieńce sprawiedliwości od Władcy Chrystusa otrzymali;
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 7.
Pragnąc moc Chrystusową bezbożnemu królowi objawić, Duchem Świętym napełnieni, rzekliście: Bądź zawstydzony, o Karinie z bogami twymi! I natychmiast zmieniło się jego oblicze a szyja wykręciła się; i błagał was, mówiąc: Oto teraz widzę, że sługami jesteście Prawdziwego Boga. Błagam więc was, aby tak jak żeście innych uzdrowili, takim sposobem również mnie uleczyli, żebym i ja wspólnie z wami zaśpiewał Bogu: Alleluja.

Ikos 7.
O wzbudzający podziw orędownicy za nas, uzdrowiciele dusz i ciał naszych, rzecznicy zbawienia wiecznego nam, dziękczynnym sercem śpiewając chwalebną pieśń Bogu, który darował nam tak znakomitych cudotwórców, ofiarujemy my również wam pochwały takowe:
Radujcie się, którzyście aniołów wytrwałością waszą zadziwili.
Radujcie się, którzyście Boskim blaskiem cudów waszych wszystkich oświecili;
Radujcie się, niezwłoczni od wszystkich chorób bezinteresowni lekarze.
Radujcie się, dzięki wstawiennictwu waszemu zmożonych chorobami uzdrawiający;
Radujcie się, cierpiących na nieuleczalne choroby zdrowymi czyniący.
Radujcie się, którzyście godnie zakończyli ziemski wysiłek życia waszego;
Radujcie się, za nas obnażonych z dobrych uczynków nieustannie przed Bogiem orędujący.
Radujcie się, iż blaskiem głębokiej mądrości podarowanej wam przez Pana wszystkich wiernych oświecacie;
Radujcie się, orędownicy za nas i rzecznicy nasi sprawiedliwi.
Radujcie się, mężni cierpiętnicy Chrystusowi;
Radujcie się, którzyście krwią swoją ziemię uświęcili.
Radujcie się, którzyście bałwochwalcze szaleństwo zdyskredytowali;
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 8.
Dziwne dla świata życie wasze widząc, odsuniemy się również i my od życia marności, a umysł na niebiosa wzniósłszy, zawołamy do was, święci darmoleczący: Uśmierzcie boleści, wylewając wszystkim pełne łask uzdrowienia, żarliwie ku pomocy waszej uciekającym się, i wołającym do Boga: Alleluja.

Ikos 8.
Całe życie wasze na ziemi miłością do Boga i bliźnich wypełniwszy, święci darmoleczący Kosmo i Damianie, również obecnie niezwłocznymi pomocnikami jesteście wszystkim z wiarą zwracającym się do was; bowiem nie tylko blisko podchodzącym do świętych relikwii waszych, lecz i daleko znajdującym się uzdrowienia rozdajcie. Przeto ofiarujemy wam te oto pochwały:
Radujcie się, którzyście Jedynemu Bogu, w Trójcy sławionemu wiernie służbę wypełnili.
Radujcie się, którzyście jedno, co jest ku potrzebie, najroztropniej wybrali;
Radujcie się, gdyż w nieustannej pracy i wysiłku dni i noce wasze bez wszelkiego zniechęcenia spędzaliście.
Radujcie się, iż dzięki takiemu waszemu niełatwemu życiu chwałę Bożą wśród ludzi pomnożyliście;
Radujcie się, dzielni Chrystusowi naśladowcy.
Radujcie się, albowiem jako nauczyciele i czyniący Chrystusowe prawo ukazaliście się;
Radujcie się, albowiem imionami wielkich w Królestwie Niebieskim zostaliście nazwani.
Radujcie się, którzyście chwałą Chrystusową cały świat opromienili;
Radujcie się, iż przez wasze cierpienie wolność od namiętności osiągnęliście.
Radujcie się, albowiem męczeńską śmiercią nieśmiertelność uzyskaliście;
Radujcie się, jako aniołowie, na niebie i na ziemi wysławieni.
Radujcie się, gdyż przed Bogiem teraz ukoronowani stoicie;
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 9.
Wszelka istota ludzka zadziwiła się jaśniejącą w was łaską Bożą, święci Kosmo i Damianie, kiedy bezbożny król Karin, ujrzawszy cuda w Imię Pana Jezusa Chrystusa przez was czynione, uwierzył i wysławił Boga. Przeto i my, sławiąc Tego, który dał wam taką moc, śpiewamy Mu: Alleluja.

Ikos 9.
Oratorzy wielomówni nie są w stanie należnie wyrazić obfitości miłości waszej, którą przepełniliście się w Panu, o święci wybrańcy Boży, w stosunku do ludzi. Dlatego z głębi serc naszych wołamy do was:
Radujcie się, którzyście Panu swemu aż do śmierci wypełnili służbę.
Radujcie się, ogniem miłości Bożej rozpaleni, którym ogień ofiar pogańskich ugasiliście;
Radujcie się, którzyście bliźniego ponad samych siebie umiłowali.
Radujcie się, gdyż cierpiących i chorych nawiedzaliście;
Radujcie się, którzyście potrzeby ubogich uprzedzali.
Radujcie się, zasmuconych pocieszyciele;
Radujcie się, zrozpaczonych obrońcy.
Radujcie się, sierot żywiciele:
Radujcie się, okrutnie cierpiących wspomożyciele.
Radujcie się, uciśnionych wybawiciele;
Radujcie się, którzy szczęśliwie bieg ukończywszy, do Chrystusa wznieśliście się.
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 10.
Pragnąc zbawić wielu, objawił nam Pan was, cudotwórców swoich; któż bowiem nie wzruszy się, widząc wasze bezmierne dla wszystkich współczucie? Czyż ktoś was nie uwielbi, gdyż nie tylko ludzi z chorób uzdrawiacie, ale również nad zwierzętami litość macie? Nie odrzućcie więc i modlitw naszych, lecz na wszystkich nas szczodrze wielkie i obfite łaski wasze wylejcie, abyśmy wołali do Boga: Alleluja.

Ikos 10.
Murami obronnymi jesteście dla wszystkich sławiących cuda wasze, o darmoleczący, i pod obronę waszą uciekających się; ostrokołami oraz murami osłaniającymi przed wszystkimi nieszczęściami usilnie na pomoc was wzywającym jesteście. Przeto więc także nas od ubóstwa, klęsk, chorób i nieszczęść osłońcie, błagamy, i gorąco wołamy do was:
Radujcie się, którzyście diamentową twardość w wytrwałości przewyższyli.
Radujcie się, którzyście niezasłużenie przez zawiść chciwca znieśli męki;
Radujcie się, chwalebni w nieszczęściach wspomożyciele.
Radujcie się, słabych i krzywdzonych podporo;
Radujcie się, mocni w napaściach obrońcy.
Radujcie się, ubogich i żebraków najszczodrobliwsi dobroczyńcy;
Radujcie się, głodujących miłosierni żywiciele.
Radujcie się, chorobami i ciężkimi niemocami owładniętych obdarzeni głęboką mądrością uzdrowiciele;
Radujcie się, z wiarą do was się zwracających przed wszystkimi nieszczęśliwymi wypadkami gorący obrońcy.
Radujcie się, albowiem pamięć wasza jest przez wszystkich sławiona na ziemi;
Radujcie się, iż imiona wasze napisane są na niebiosach.
Radujcie się, gdyż przez Boga niezwykle wysławieni jesteście;
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 11.
Śpiew z wielkim serdecznym wzruszeniem teraz przez nas ofiarowany, nie jest zdolny ku pochwale chwalebnych czynów i wysiłków waszych, które dla Chrystusa podjęliście się w życiu waszym, wszakże ośmielając się prosimy: gorącego błagania naszego wysłuchawszy, nas także od nieszczęść dzięki swoim modlitwom wybawcie, abyśmy ze wzruszonym sercem zaśpiewali Bogu: Alleluja.

Ikos 11.
Światły i niebiański umysł okazaliście niegdyś przed Karinem, zbłądzenie jego ujawniając; teraz zaś dzięki niezniszczalności relikwii waszych i mnogości cudów Prawosławie utwierdzacie. Przeto dziękczynnie wołamy:
Radujcie się, którzyście hipostatyczne Słowo śmiało głosili.
Radujcie się, którzyście siłę bałwochwalczą zwycięsko unicestwili;
Radujcie się, albowiem przez was zostało podeptane oddawanie czci biesom.
Radujcie się, iż przez was hołd Chrystusowi był obwieszczony;
Radujcie się, nauczyciele genialni.
Radujcie się, cnót wszelakich nieleniwi wykonawcy;
Radujcie się, gdyż po wysiłkach na ziemi w przybytkach niebiańskich weselicie się.
Radujcie się, albowiem również po odejściu swoim nas nie opuszczacie;
Radujcie się, bowiem wszystkim z wiarą zwracającym się do was, szybką pomoc zsyłacie.
Radujcie się, święci lekarze, gdyż choroby nasze uzdrawiacie;
Radujcie się, modlitw wiernych nie odrzucający.
Radujcie się, również za nas niegodnych przed tronem Bożym orędujący:
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 12.
Łaska, którą obdarzał was Pan Bóg, aby leczyć wszystkie choroby duchowe i cielesne, dziś zebrała nas, abyśmy uczcili pamięć waszą, święci darmoleczący Kosmo i Damianie; pobożnie więc spoglądając na czcigodną ikonę waszą, i ze wzruszeniem serca do niej przypadając, błagamy, żebyśmy wszyscy wybawieni zostali od wszelkich krzywd i chorób, abyśmy Bogu zaśpiewali: Alleluja.

Ikos 12.
Sławiąc w pieśniach cuda wasze, wychwalamy wysiłki i czyny, wielbimy męczeńską śmierć, czcimy orędownictwo i mocną obronę waszą; wysławiamy Dawcę wszelkich dóbr – Boga, który podarował nam tak dziwnych orędowników i ze wzruszeniem wołamy:
Radujcie się, którzyście Pana Jezusa wiernie obwieszczali.
Radujcie się, prawdy Jego odważni świadkowie;
Radujcie się, gorący za nas przed tronem Jego orędownicy.
Radujcie się, ciał naszych głęboko współczujący lekarze;
Radujcie się, Królestwa Niebieskiego i wiecznych szczęśliwości dziedzice.
Radujcie się, po Bogu i Bogarodzicy cała nasza nadziejo;
Radujcie się, mirro pachnące uzdrowień wydzielający.
Radujcie się, namiętności smród dzięki swoim modlitwom usuwający;
Radujcie się, uzdrowień dawcy i źródła cudów.
Radujcie się, filary Cerkwi i wały nie do zachwiania;
Radujcie się, winnicy prawdziwej Boskie latorośle.
Radujcie się, dwójko blaskiem jaśniejąca mądrych darmoleczących lekarzy:
Radujcie się, Kosmo i Damianie, święci darmoleczący i najchwalebniejsi cudotwórcy.

Kondakion 13.
O przedziwni darmoleczący, cudotwórcy, uzdrowiciele i chwalebni wybrańcy Boży, Kosmo i Damianie, wysłuchajcie błagań naszych ze skruszonego serca wznoszonych; uleczcie najróżniejsze dolegliwości nasze i dzięki gorącemu orędownictwu waszemu wyproście nam u Chrystusa Boga wybawienie od wszystkich bied i nieszczęść, przebaczenie grzechów naszych i dobrą nadzieję wiecznego zbawienia, abyśmy się stali godnymi z wami i ze wszystkimi świętymi w nieskończone wieki śpiewać Bogu Zbawicielowi naszemu: Alleluja.

(Ten kondakion mówimy trzykrotnie. Potem czyta się 1 ikos: Z anielskiego życia wziąwszy żarliwie przykład…, a następnie 1 kondakion: Z anielskiego życia wziąwszy żarliwie przykład…)

Modlitwa do świętych męczenników i cudotwórców Kosmy i Damiana

Święci męczennicy i cudotwórcy Kosmo i Damianie módlcie się do Boga za nas.

Do was, święci darmoleczący i cudotwórcy Kosmo i Damianie, jako skorym wspomożycielom i gorącym orędownikom za zbawienie nasze my niegodni, padłszy na kolana, uciekamy się i przypadając , gorliwie wołamy: nie pogardźcie błaganiem nas grzesznych, słabych, w wielu nieprawościach pogrążonych i przez wszystkie dni i godziny grzeszących. Ubłagajcie Pana, aby przedłużył nam niegodnym sługom swoim wielkie i obfite swoje łaski; wybawicie nas ze wszelkiego nieszczęścia i choroby, wy bowiem otrzymaliście od Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa niewyczerpaną łaskę uzdrowień ze względu na mocną wiarę, bezinteresowne leczenie i męczeńską śmierć waszą. Usłyszcie nas modlących się i przez miłościwe orędownictwo wasze wyproście u Chrystusa Boga prawosławnym chrześcijanom błogosławieństwo Boże. Ponownie przypadając do was, żarliwie błagamy: wyproście nam u Pana wszystko najpożyteczniejsze, co należy do życia naszego doczesnego, a przede wszystkim, co ku wiecznemu zbawieniu pomocne jest, abyśmy przez modlitwy wasze dostąpili osiągnięcia chrześcijańskiego zakończenia życia, bezbolesnego, bez zawstydzenia , spokojnego i byśmy zostali wybawieni od wszelkich knowań diabelskich i wiecznej męki, a także byśmy nieprzemijającego i błogosławionego Królestwa Niebieskiego dziedzicami zostali . Tak, o wybrańcy Boży, nie zaprzestawajcie modlić się za nas, z wiarą do was zwracających się: bowiem jeśli ze względu na mnóstwo grzechów naszych i nie jesteśmy godni miłosierdzia waszego, jednakże wy wiernymi naśladowcami miłości Bożej do człowieka będąc, uczyńcie, abyśmy wydali owoce godne pokajania i wieczny odpoczynek osiągnęli, chwaląc i błogosławiąc Przedziwnego wśród świętych swoich Pana i Boga, i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, i Przeczystą Matkę Jego oraz wasze gorące orędownictwo zawsze, teraz i nieustannie, i na wieki wieków. Amen.

tłumaczył ks. mitrat Eustachy Strach

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętych Pańskich. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s