Akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, przed Jej Ikoną Częstochowską

BogurodzicaCzestochowskaTroparion, ton 4.

Niezwyciężone Zwycięstwo, Władczyni Częstochowska, prastarej względem nas łaskawości naoczny Świadku, przyszłego zbawienia Strażniczko, przez skruchę uczyń nas nowymi wobec Nadchodzącego Króla.

Kondakion, ton 6.

Przechwalebna zawsze Dziewico, Matko Chrystusa Boga, zanieś naszą modlitwę przed Syna Twego i Boga Naszego, aby zbawił dzięki Tobie dusze nasze.

Hymn uwielbienia

Wielbimy Cię, Przenajświętsza Dziewico, Bogiem Wybrana Panno Częstochowska, i czcimy obraz Twój święty, przez który ślesz uzdrowienia wszystkim z wiarą doń pośpiesznie udających się.

Skan_20141023 (2)jpgKondakion 1.
Zwycięskiej Hetmance, Obrończyni ziemi naszej uwielbienia śpiew ofiarujemy. Ty zaś, matko Króla Niebieskiego od wszelkich utrapień i niebezpieczeństw uwolnij wołających: Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Ikos 1.
Anielski sobór w niebie, nie milknąc wysławia Cię w pieśniach Władczyni, a my- mieszkańcy ziemi udający się przed ikonę Twa cudotwórczą, przez świętego Łukasza napisaną  tak oto wołamy do Ciebie:
Raduj się, Matko Światłości Niezachodzącej.
Raduj się, Ducha Świętego Mieszkanie Świątobliwe;
Raduj się, Jasne Łaski Poznanie.
Raduj się, anielskich zastępów Wesele;
Raduj się, Krzewie gorejący – bez skażenia przez ogień.
Raduj się, Pana Mocy wiecznie oglądająca;
Raduj się, Niewiędnący Kwiecie nieskazitelności.
Raduj się, Podobieństwo Chrystusowego zmartwychwstania;
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 2.
Widząc pobożność i wiarę świętej cesarzowej Heleny, która odnalazła Czcigodny Krzyż Pański w Jerozolimie, obdarzyłaś ją, o Boża Matko, także ikoną Swoją, przez wierne sługi swoje przechowywaną od lat zamierzchłych, aby modlił się przed nią lud, śpiewając: Alleluja!

Ikos 2.
Uświadomiwszy sobie, święta cesarzowo Heleno, iż obraz ten jest błogosławieństwem Bożym stolicy, postawiłaś go tam w cerkwi katedralnej, gdzie wielu przezeń dostąpiło uzdrowień, śpiewając Matce Bożej pochwalne pieśni takowe:
Raduj się, Kielichu czerpiący wieczną radość.
Raduj się, Źródło Toczące niewysłowioną słodkość;
Raduj się, Komnato raju Najpiękniejsza.
Raduj się, Ogrodzie Chrystusowy Najchwalebniejszy;
Raduj się, Ducha Świętego Przybytku.
Raduj się, Bożej sprawiedliwości – wrogów Zawstydzenie;
Raduj się, duchową radością nas Pocieszająca;
Raduj się, z wiarą Cię wzywających-Niezawstydzająca.
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 3.
Moc Najwyższego strzegła ikonę Twoją, Boża Matko, w dni herezji przed zbezczeszczeniem i przed okrutnych ikonoklastów zgubą, a także przed rąk barbarzyńskich niewolą; Gdyż  Sama Ty byłaś Strażniczką chrześcijan cesarskiego Miasta – Konstantynopola. Bądź także nam Obrończynią, śpiewającym Synowi Twemu i Bogu: Alleluja!

Ikos 3.
Posiadając skarb świętej ikony Twej, Boża Matko, święci Cyryl i Metody oświecili ziemie słowiańskie światłem wiary Chrystusowej, aby poznali poganie Boga Prawdziwego i wysławili Matkę Bożą tak oto wołając:
Raduj się, Potężna nasza Zwierzchniczko.
Raduj się, Wszechmocna w Bogu Zwyciężczyni;
Raduj się, jeńców Wyzwolicielko.
Raduj się, utrudzonych Opiekunko;
Raduj się, za cały świat Orędowniczko.
Raduj się, darująca Życie wieczne;
Raduj się, z bałwochwalstwa Wyzwolenie.
Raduj się, Z Bogiem nasze Pojednanie;
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 4.
W burzliwe dni buntów i zamętów chroniła ikona Twoja Przenajświętsza Dziewico, wszystkich uciekających się ku niej i odnajdowali wszyscy u Ciebie opiekę i obronę; pełnymi dziękczynienia  sercami wołając: Alleluja!

Ikos 4.
Słysząc i widząc cuda dziejące się przez ikonę Twoją Przenajświętsza Bogurodzico, prawowierni ludzie, z pokolenia na pokolenie świętość tą przechowywali modląc się z serdecznym wzruszeniem przed nią:
Raduj się, Baranka i Pasterza Matko Nieskalana.
Raduj się, Dziewico Najbłogosławieńsza;
Raduj się, macierzyńską miłość nam Okazująca.
Raduj się, szatą czcigodną wszystkich Osłaniająca;
Raduj się, wiecznych dóbr Nadziejo Wierna.
Raduj się, Orędowniczko nasza Płomienna;
Raduj się, Sędziego Najsprawiedliwszego Ubłaganie.
Raduj się, wszystkich grzechów naszych Przebaczenie;
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 5.
Z woli Bożej podróżując z Bełżca aż do miasta Częstochowy- ikona Twoja Przenajświętsza Bogurodzico, wszędzie głosiła chwałę Twoją i Syna Twego, Chrystusa Boga naszego przed wołającymi do Niego: Alleluja!

Ikos 5.
Ujrzeli mieszkańcy miasta Bełżca Agarejczyków najazd groźny, przeto na ulice miasta cudotwórczą ikonę Twoją wynieśli Przenajświętsza Dziewico i błagali Cię o obronę; Ty zaś niezwłocznie pospieszyłaś na pomoc im, aby z wiara wołali do Ciebie:
Raduj się, łaski Swe na nas Wylewająca.
Raduj się, Władcę względem wszystkich na miłosierdzie Skłaniająca;
Raduj się, przed niebezpieczeństwem Obdarzająca ochroną.
Raduj się, chrześcijan prawosławnych Wybawienie; Raduj się, uczynki złe Niwecząca.
Raduj się, miłosierdzie Boże nam Objawiająca.
Raduj się kraju naszego Pocieszenie;
Raduj się, Cerkwi Chrystusowej – Przeniknięta świętością Ozdobo.
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 6.
Dowiedział się wszędzie lud o budzącej podziw obronie Twojej Boża Matko,  że gdy Tatarzy strzałą zranili na ikonie przeczyste Twe oblicze, wtedy ciemności i zamroczenie nagle ich ogarnęły i wzajemnie siebie zabijali, uchodząc do tyłu; wierni zaś widząc cud ten, pieśń Pańską śpiewali: Alleluja!

Ikos 6.
Zajaśniała łaska a mrok zniknął i wzniósł się róg – symbol siły ludu chrześcijańskiego, gdyż Ty, Boża Matko umacniasz wiarę prawosławną, dzięki cudom i znakom przez świętą ikonę Twoją – objawianą  tym którzy modlą się do Ciebie z miłością:
Raduj się, od najazdu cudzoziemców w sposób wzbudzający podziw Wybawiająca.
Raduj się, z niewoli i od pogromu wiernych Ratująca;
Raduj się, Agarejczyków strzałą w ikonie Twojej Przeszyta.
Raduj się, Matko i zawsze Dziewico Niewysławiona;
Raduj się, modlących się do Ciebie potoki cudów Wylewająca.
Raduj się, smutek nasz w radość Przemieniająca;
Raduj się, Kluczu królestwa Niebieskiego.
Raduj się, Wspomożycielko życia szlachetnego;
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 7.
Pragnąc pozostawić ikonę Swoją, o Boża Matko, w mieście Częstochowie, uczyniłaś powóz – na którym była ikona Twoja- nieruchomym, gdy pewni bezbożnicy starali się ją porwać; chrześcijanie zaś obraz Twój który uchroniłaś, znalazłszy zaśpiewali Bogu: Alleluja!

Ikos 7.
Nowy cud bezbożnym, izby ulękli się objawiłaś Bogurodzico przez obraz Swój- ślepotą i śmiercią nagłą bluźnierców poraziwszy, którzy ikonę twoją mieczem cięli i na trzy części rozpłatali; my zaś ta ikonę Twoją czcząc, chwalimy Boga i tak oto wołamy do Ciebie:
Raduj się, Matko Boża w ikonie Zabita.
Raduj się, Dziewico od początku Świata wieków Wybrana;
Raduj się, Przewodniczko do nieba Najpierwsza.
Raduj się, od wszystkich  Anielskich Mocy Czcigodniejsza.
Raduj się, Miłosierna wszystkich Matko;
Raduj się, Niewyczerpane Naczynie Święte Łaski.
Raduj się, proszącym pomoc Okazująca.
Raduj się, życie zacne Wspierająca.
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 8.
Niezwykły cud objawił się żołnierzom szwedzkim, iż wojsko ich wcześniej niepokonane – nagle zostało zwyciężone niedaleko miasta Częstochowy, gdzie cudotwórcza ikona Bożej Matki przebywała. Przed nią zaś lud nie przestawał śpiewać: Alleluja!

Ikos 8.
Wszystkim do ikony Twej udającym się i modlącym się do Ciebie Niezwłoczną Wspomożycielką jawisz się, Przenajświętsza Dziewico; jak kiedyś, tak i teraz czczących Cię bronisz i chronisz. Przyjmij wiec także od nas pochwalne pieśni:
Raduj się, Postanowienia niezwykłego Powiernico.
Raduj się, łaski Bożej Skarbnico;
Raduj się, cudzoziemskich i niewiernych hord Pokonanie.
Raduj się, od spustoszenia i śmierci Niezwłoczne Wybawienie;
Raduj się, górnego (niebiańskiego) i dolnego (ziemskiego) świata Wszechkrólowo.
Raduj się, wszelkich dóbr Dawczyni;
Raduj się, przed wrogami i od niebezpieczeństw Wybawienie.
Raduj się, Szlachetny Cudzie i Nieustanny ludzi Zachwycie;
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 9.
Wszelka płeć i wiek rozweseliły się widząc iż prawowierny prosty lud molebien śpiewa przed ikoną Bożej Matki, chociaż obraz ten był królewskim dziedzictwem i książąt pobożnych, którzy wychwalali przed nim Pana i Matkę Jego śpiewając: Alleluja!

Ikos 9.
Cały świat chrześcijański okrywasz czcigodnym Twym omoforionem Matko Boża, na pomoc ku nam niezwłocznie śpiesząc wspólnie z aniołami i arcypasterzem Miry Licyjskiej – Mikołajem i ze wszystkimi wybrańcami Bożymi za nas przed Bogiem orędujesz; wsłuchaj się także teraz w głos modlitw nas grzesznych, przed obrazem Twoim wołających:
Raduj się, światłem Prawdy Bożej nas Opromieniająca;
Raduj się, ręce Twoje za nas w modlitwie Wznosząca.
Raduj się, któraś Boga i ludzi nierozdzielnie połączyła;
Raduj się, jako Ta, Która śmiertelną naturę ku nieśmiertelności Wzniosła.
Raduj się, wiernych dusz Rajska Rozkoszy;
Raduj się, dla duszy zgubnych uczynków Oddalenie.
Raduj się, pobożnych chrześcijan Przewodniczko;
Raduj się, w pokorze obdarzonych mądrością Wszechwładczyni.
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 10.
Zbawić pragnąc ród ludzki, Boża Matko, od ciemności niewiary i zbłądzenia, objawiłaś światu światło wiary prawosławnej i wojsko (prawosławne) obdarzyłaś tym wrogą siłę pokonać, gdzie ikona Twoja cudotwórcza znajdowała się- przed którą ludzie dziękczynnie śpiewają Bogu: Alleluja!

Ikos 10.
Ścianą niewzruszoną i przedmurzem mocnym Ty jesteś, dla wszystkich ludzi czczących Cię, o, Boża Matko! Gdyż w wielu kopiach ikony Twojej Częstochowskiej  okazujesz łaskawość Swoją; tym, co na pożytek proszone jest, obdarzasz i Boży gniew odwracasz od śpiewających Ci:
Raduj się, kraj nasz w Bogu Kształtująca;
Raduj się, pod nogo chrześcijan wszystkich Ujarzmiająca.
Raduj się, zgubne dla duszy nauki Piętnująca;
Raduj się, na modlitwy pokorne miłosiernie Spoglądająca.
Raduj się, w troskach i niebezpieczeństwach – Pocieszenie;
Raduj się, od niespodziewanej śmierci Wybawienie.
Raduj się, zwycięstwami wiernych Obdarzająca;
Raduj się, wieńcem niezniszczalnym Wieńcząca.
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 11.
Pieśń śpiewamy i hymn pochwalny ofiarujemy Ci, Przenajświętsza Dziewico, modlimy się przed ikoną Twoją, na której widzimy rany rękami bezbożnych uczynione, a z powodu naszych przewinień nieuleczalne; lecz mając w Tobie za nas Orędowniczkę do Boga wołamy: Alleluja!

Ikos 11.
Opromieniona blaskiem ikona Twoja świeci cudami, Boża Matko aż do dziś objawiając nam miłosierdzie Twoje; wielokrotnie bowiem ludzie starali się farbami i misternymi kunsztami na ikonie Twej zranienie najczystszego oblicza Twego ukryć. A malarze na próżno czynili wysiłki, albowiem ponownie rany pojawiały się, które my przez grzechy oraz nieprawości nasze przyczyniamy Tobie; wszakże wyproś u Boga nam odpuszczenie win naszych, Dziewico i zmiłuj się nad nami wołającymi:
Raduj się, wiary naszej Mocna i Niezniszczalna Reduto.
Raduj się, cudów Chrystusowych Początku;
Raduj się, wrót rajskich Otwarcie.
Raduj się, tajemnicy Bożej Najwyrazistsze Objawienie;
Raduj się, miłe Bogu modlitwy wonne Kadzidło.
Raduj się, Podtrzymującego wszystko Odpoczynku i Lektyko;
Raduj się, grzechami ludzkimi Zraniona.
Raduj się, w Bożej miłości Utwierdzona;
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 12.
Łaską okryj nas Twoją, o Przenajświętsza Dziewico ze wzbudzającej podziw ikony Twojej spływającą!
Dzięki wstawiennictwu Twemu kraj nasz uratuj i zmiłuj się nad nim, w którym w czasach minionych za sprawą wielu cudów zajaśniałaś; i daruj nam, wznoszącym modlitwy przed obrazem Twoim wybawienie; nam, którzy śpiewamy Synowi i Bogu naszemu: Alleluja!

Ikos 12.
Śpiewając pieśń pochwalną ustami niegodnymi, pokładamy ufność w miłosierdziu Bożym i w Twojej, Boża Matko, obronie i orędownictwie za nas grzesznych przed Panem; Aby darował krajowi naszemu- nad przeciwnikami zwycięstwo, od najazdu wybawienie, chrześcijanom wszystkim ochronę, i do Królestwa Niebieskiego przewodnictwo; I zawsze  bądź z nami wołającymi do Ciebie:
Raduj się, ogniem Boskim Oświecona.
Raduj się, mrok grzechu Odpędzająca;
Raduj się, naszej zatwardziałości serca Zmiękczenie.
Raduj się, tych, którzy zbłądzili na drogę Prawdy Powrócenie;
Raduj się, Ściano Niezniszczalna.
Raduj się, Zwycięstwo Niezwyciężone;
Raduj się, nieba i ziemi Ozdobo.
Raduj się, zmartwychwstania naszego Nadziejo;
Raduj się Orędowniczko Gorąca! Wybaw nas od wszelkiego zła i módl się do Chrystusa Boga, za zbawienie dusz naszych.

Kondakion 13.
O, powszechnie sławiona w pieśniach Matko! Któraś zrodziła od wszystkich świętych, Najświętsze Słowo! Wejrzyj teraz na Cerkiew i ziemię naszą; na Dom Twój i dziedzictwo Twoje; I przebłagaj Pana Wszechwładcę aby nie pozwał nas na Sąd nad nami, lecz aby darował nam grzechów odpuszczenie i ludowi kraju naszego pomoc i pocieszenie – wołającemu do Boga z wiarą: Alleluja!

(Ten kondakion mówimy trzykrotnie. Potem czyta się 1 ikos: Anielski sobór w niebie…, a następnie 1 kondakion: Zwycięskiej Hetmance, Obrończyni ziemi naszej…)

ikona2

Modlitwa ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, przed Jej Ikoną Częstochowską

O wszechmiłosierna Pani, Królowo Bogurodzico! Z pośród wszystkich pokoleń Wybrana i przez wszystkie pokolenia niebieskie i ziemskie Wielbiona!Wejrzyj miłosiernie na stojący lud przed świętą ikoną Twoją i żarliwie modlący się do Ciebie; I uczyń dobro dzięki orędownictwu Twemu i wstawiennictwu przed Obliczem Syna Twego i Boga naszego, aby nikt nie odszedł stąd zawiedzionym w ufności swej i okryty wstydem w swej nadziei; Lecz niech otrzyma każdy od Ciebie, wszystko według dobrego pragnienia serca swego, oraz według potrzeby swej, ku zbawieniu duszy i dla zdrowia ciała. Błagaj Miłosierna Władczyni, Nadniebiańskiego Boga, aby zawsze zachował Cerkiew Swoją Świętą  w prawowierności i mocnej wierze do skończenia wieków. Spoglądaj z łaskawością, powszechnie Sławiona, i dzięki wejrzeniu miłosiernego Twego wstawiennictwa, na cały kraj nasz i świętą świątynię  tą i na cały lud Twój nieprzebrane łaski obficie wylewaj; Ty bowiem jest Wszechmocną Wspomożycielką i Obrończynią  nas wszystkich. Nakłoń ucho Twoje ku modlitwom sług Twoich i prośbom naszym; usłysz westchnienia oraz modlitwy którymi słudzy Twoi modlą się na tym świętym miejscu. Jeśli nawet innowierca lub z narodu innego tędy przechodząc pomodli się – usłysz i łaskawie uczyń wszystko, co mu konieczne jest ku pomocy i zbawieniu. O, powszechnie Sławiona Matko, Nadziejo nasza Najmiłościwsza! Zbierz rozproszonych, niewiernych i innowierców w krainach naszych i na drogę Prawdy naprowadź; odstępców zaś od pobożnej wiary ponownie nawróć i ze Świętą Prawosławną Powszechną Cerkwią ich połącz.  W domach naszych utrwal Pokój; starość wesprzyj, młodość poprowadź, małe dzieci wychowaj, sieroty i wdowy obroń, więzionych za Chrystusa uwolnij, chorujących ulecz; pod sądem i uwiezionych i na zesłaniu a także w gorzkich niedolach znajdujących się wspomnij, odgradzając nas stale od wszelkiego zła-przez dobroć Twoją, i uciesz łaskawym twoim nawiedzeniem, wszystkich dobro nam czyniących. Daruj, o Dobra, ziemi obfitość plonów, szczęśliwe dla nas połączenie mas powietrznych i wszystkie nieodzowne dary na pożytek nam, w stosownym czasie ześlij- dzięki wstawiennictwu umiłowanych wybrańców Świętych Metodego i Cyryla.Tych, którzy wcześniej odeszli  ojców i matki, braci oraz siostry nasze, obdarz Pokojem i umieść w przybytkach świętych-w miejscu obfitości, w miejscu odpocznienia, gdzie niema boleści, smutku, ani westchnienia, lecz życie nieskończone. Kiedy zaś nadejdzie z życia tego również i nasze  odejście i do wiecznego życia przesiedlenie, stań przy nas, Najbłogosławieńsza Dziewico i daruj nam chrześcijański koniec życia naszego bezbolesny, bez zawstydzenia i Świętych Tajemnic będąc uczestnikami- abyśmy wszyscy w przyszłym wieku stali się, godni wspólnie ze wszystkimi świętymi niekończącego się i szczęśliwego życia w Królestwie  Umiłowanego Syna Twego Pana  i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa- któremu należy się wszelka chwała, cześć i hołd w pokłonie z Niemającym początku Jego Ojcem i Świętym Duchem na wieki wieków.

tłumaczenie: ks. mitrat Eustachy Strach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s