Akatyst ku czci Świętych Męczenników Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego

Vilenskie_mucheniki[1]Kondakion 1.
Wybrani przez Boga, by świadczyć o wierze prawosławnej, święci męczennicy, mężnie odrzuciliście bezbożność pogan. Za wasze cierpienia przyozdobieni zostaliście koronami nieskazitelności przez samego Chrystusa – przeto i my wysławiając waszą pamięć, wołamy do was: Radujcie się, święci męczennicy – Antoni, Janie i Eustachy.

Ikos 1.
Aniołom na ziemi i ludziom niebiańskim staliście się podobni, święci męczennicy, gdy rozjaśnieni światłem poznania prawdziwego Boga, z radością podjęliście wielki czyn męczeński. Dlatego przyjmijcie od nas te pochwalne pieśni:
Radujcie się, pełni łaski Bożej wyznawcy prawosławnej wiary, od prastarych czasów zasadzonej na ziemiach naszych.
Radujcie się, niemilknący głosiciele prawdziwej pobożności.
Radujcie się, wielcy bojownicy chrześcijańscy, za nic poczytujący sobie godności tego świata a pragnący odnaleźć Chrystusa.
Radujcie się, albowiem pokochaliście Chrystusa Boga z całego swego serca i duszy.
Radujcie się, albowiem krwią własną przypieczętowaliście waszą miłość do Pana naszego Jezusa.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 2.
Widząc, że od niezniszczalnych waszych relikwii uzdrowienia w chorobach ciał i dusz darowane są wszystkim, którzy z wiarą przykładają się do nich, dzięki składamy miłosier­nemu Bogu za to, że wywyższył was, święci męczennicy taką łaską i donośnie wołamy do Chrystusa Zbawiciela: Alleluja!

Ikos 2.
Mając oczy swych dusz uskrzydlone poznaniem prawdziwej wiary, wy, święci bracia Antoni i Janie z wielkim męstwem wyrzekliście się pogańskiego fałszu. Za jawne wyznawanie Jedynego, prawdziwego Boga z radością przyjęliście kajdany, więzienie tortury, i okropną śmierć. Młody Eustachy, biorąc was za przykład, podjął się również tak wielkiego czynu: bez żadnego strachu wyznawszy, że jest chrześcijaninem poddany został takim samym męczarniom i podobnej śmierci za Chrystusa. Za tak wielką odwagę i świętą ufność waszą Chrystusowi, tak do was wołamy:
Radujcie się, błogosławiona trójko godnych szacunku męczenników wysławiających prawdziwego Boga czczonego w Świętej Trójcy: Ojca, Syna i Świętego Ducha.
Radujcie się, niezłomni żołnierze Chrystusa, którzy zachowaliście wierność Panu aż do śmierci.
Radujcie się, gdyż nie ulękliście się żadnych cierpień za Chrystusa.
Radujcie się, albowiem ani prześladowania, ani więzy, ni cierpienia czy też nawet śmierć nie potrafiły was odłączyć od miłości Chrystusowej.
Radujcie się prześladowani, wyszydzeni i zabici dla prawdy, albowiem nagroda wasza będzie wielka w niebiesiech.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 3.
Mocą Najwyższego pokrzepieni, święci męczennicy, nie zważając na cierpienia ciał wa­szych wydanych na ciężkie męczarnie, poszliście z radością na kaźń jak na ucztę weselną. My więc z wyrazami podziękowania do Chrystusa Boga za to, że was umocnił wołamy: Alleluja!

Ikos 3.
Pokładając mocną nadzieję w niebiańskim Królu i Bogu, oraz będąc pomni na apostolskie słowo, że bardziej przystoi być posłusznym Bogu niż człowiekowi, nie posłuchaliście nakazów waszego oprawcy aby powrócić do poprzednio wyznawanego pogaństwa:
Radujcie się, którzy otwarcie wyznaliście wiarę w Chrystusa przed ludźmi, bo za to On wysławi was przed Ojcem w niebiosach.
Radujcie się, wierni słudzy Chrystusowi, bowiem za wierność swoją odziedzi­czyliście Królestwo Niebieskie.
Radujcie się, współmieszkańcy aniołów i bliscy wszystkim świętym.
Radujcie się, przebywający w niegasnącej wieczności Królestwa Bożego.
Radujcie się, przyglądający się z wysokości niebios na swoich współbraci w Chrystusie na ziemi i modlący się za wszystkich wzywających was na pomoc.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 4.
Burza strasznego gniewu waszych prześladowców nie zachwiała waszej mocnej wiary, nadziei i miłości do Boga Zbawiciela. Wy, święci męczennicy gorliwie podtrzymując się nawzajem na duchu podczas ciężkich męczarni, śpiewaliście Bogu w sercach waszych: Alleluja!

Ikos 4.
Całą prawosławną ziemię obiegła błogosławiona wieść o tym, jak wy, święci męczennicy podjąwszy się tak wielkiego czynu, godnie zakończyliście swoją drogę życiową i do samego końca zachowaliście wiarę. Dlatego my, wraz z całą Cerkwią Prawosławną wysławiamy was:
Radujcie się, którzy wypełniliście słowa Chrystusa: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Radujcie się, bowiem cierpliwością swoją podczas kaźni zadziwiliście waszych oprawców.
Radujcie się, bowiem przykładem swojego życia i śmierci innych nawróciliście do Boga.
Radujcie się, albowiem i teraz cudami płynącymi od waszych relikwii umacniacie wiarę prawosławną w ludziach.
Radujcie się, bowiem cierpieniami waszymi zasłużyliście na koronę świadectwa prawdy na niebiosach.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 5.
Gwiazdami wiary prawosławnej prowadzonymi przez Boga staliście się, święci męczennicy, dla waszych ziemskich naśladowców, gdyż ukazaliście im, że jedyną drogą prowadzącą do zbawienia jest Cerkiew Prawosławna. Przeto jednym sercem i jedynymi ustami wszyscy wołamy do Boga Zbawiciela: Alleluja!

Ikos 5.
Cudowny znak Bożej łaski objawił się, gdy miejsce waszych cierpień zostało rozświetlone z wysokości słupem obłoku ukazującym wam drogę do nieba, tak jak niegdyś ukazywał on drogę Izraelitom wędrującym z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Z tego powodu wysławiamy was:
Radujcie się, dzieci nowego Izraela, które dostąpiłyście niebiańskiego Jeruzalem.
Radujcie się, albowiem przeszliście pełne trudów pielgrzymowanie wasze po pustyni życia doczesnego i zamieszkaliście w obiecanej krainie wieczności.
Radujcie się, dla których przewodnikiem do Ojczyzny Niebiańskiej był sam Chrystus.
Radujcie się, którzyście na drodze do Królestwa Niebiańskiego zwyciężyli wszystkich waszych wrogów i przeciwników.
Radujcie się, błogosławieni mieszkańcy Niebios kosztujący wieczne dobra, jakich oko nie widziało i o których ucho nie słyszało i których człowiek nawet w myślach nie potrafi wyobrazić.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 6.
Wasze święte relikwie bardziej niźli przepiękne mowy ukazują niezachwianą nadzieję powszechnego zmartwychwstania. Bowiem gdy Bóg, nie dający i teraz świętym swoim oglądać zniszczenia, wezwie do stawienia się przed sobą cały ród ludzki, wszyscy godni stanąć po prawicy tronu Pańskiego zaśpiewają Jemu: Alleluja!

Ikos 6.
Nowa światłość zajaśniała dla naszych ziem, gdy Bóg miłosierny objawił wielkie dzieła poprzez cuda uczynione nad waszymi nie ulegającymi zniszczeniu ciałami. Kiedy bowiem w bojaźni przed innowiercami zostały powtórnie ukryte w łonie ziemi pod Cerkwią, również stamtąd wylewały obficie uzdrowienia wszystkim przypadającym z ciepłą modlitwą do godnej szacunku ikony waszej. Przyjmijcie i od nas, o święci męczennicy pochwalne śpiewy:
Radujcie się, jaśniejące latarnie Cerkwi Chrystusowej, nie mogące schować się w miejscu ukrytym.
Radujcie się, skorzy lekarze dusz i ciał naszych.
Radujcie się, obrońcy nasi od pełnych jadu mędrkowań innowierców.
Radujcie się, pełni światłości przewodnicy prowadzący nas do prawdziwego poznania i uwielbienia Boga.
Radujcie się, gorliwi orędownicy nasi przed Panem.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 7.
Chcąc uwielbić Pana Boga, zawsze wysławianego przez Jego świętych, nie znajdujemy właściwych słów, aby wyrazić należną Mu chwałę. Przeto was, święci męczennicy, wzywamy na pomoc: módlcie się gorliwie za nas, abyśmy z ufnością mogli śpiewać Bogu: Alleluja!

Ikos 7.
Nowo objawionymi męczennikami nazwała was Cerkiew Prawosławna, jak matka dumna ze swych dzieci. Bowiem podobni pierwszym męczennikom, którzy swoimi cier­pieniami umacniali wiarę w Boga na całej ziemi, wy również nowo objawieni męczennicy, umocniliście świętą wiarę w waszej ziemskiej ojczyźnie tak, że żadne podstępy innowierców nie mogły zachwiać nią. My, dziękując za to, wołamy do was:
Radujcie się, albowiem jesteście solidnymi filarami Prawosławia, którymi upiększa się i umacnia święta Cerkiew.
Radujcie się, doświadczeni sternicy, z niezachwianą nadzieją prowadzący nas pośród wzburzonych fal doczesnego życia do cichej przystani życia wiecznego.
Radujcie się, wspomożyciele nasi w osiągnięciu zbawienia.
Radujcie się, albowiem dzięki modlitwom waszym uwalniamy się od podstępnego zwodzenia szatana, usiłującego usidlić dusze nasze.
Radujcie się, dobroczyńcy nasi, ukazujący nam drogę do zbawienia.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 8.
Dziwny i dla umysłu ludzkiego niepojętny cud wszechmocy Bożej objawił się nam w nieulegających zniszczeniu relikwiach waszych, które ponad sześćset pięćdziesiąt lat zachowały się nietknięte przez niszczące żywioły i czas wszystko pożerający. Przeto, pokrzepieni na duchu, z serdeczną skruchą śpiewamy Bogu: Alleluja!

Ikos 8.
Całą radość tego wieku, całą cześć waszego powołania i całą moc sił waszych złożyliście w ofierze Zbawicielu Bogu i otrzymaliście od Niego w nagrodę mieszkania na niebiosach gdzie ani mole, ani rdza nie niszczą, ani złodzieje się nie podkopują i nie mogą ukraść darowanego wam dziedzictwa.
Radujcie się zatem, pełni mądrości poszukiwacze Królestwa Bożego, podobni do męża ewangelicznego, który znalazłszy ukryty w polu skarb sprzedał wszystko co miał i kupił to drogocenne pole.
Radujcie się, albowiem znalazłszy perłę drogocenną, jaką jest Królestwo Boże, oddaliście za nią wszystkie dobra tego świata.
Radujcie się, bowiem bardziej niż mędrcy tego świata zrozumieliście istotę życia na ziemi.
Radujcie się, święci kaznodzieje oznajmujący nam ze swojego grobu, jak mało znaczą doświadczenia obecnych czasów w porównaniu z nadchodzącą chwałą Królestwa Niebieskiego.
Radujcie się, mieszkańcy niebios, współuczestnicy dziedzictwa wszystkich świętych.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 9.
Wszelkie zmartwienia, choroby i wrogie knowania uśmierzacie, święci męczennicy i mroczne postacie podstępnych demonów daleko od nas odpędzacie. Dzięki waszej pomocy, zbawieni Bożą łaską, dziękujemy i pełnym radości głosem śpiewamy Bogu: Alleluja!

Ikos 9.
Krasomówstwo ludzkie zawodzi, gdy pragniemy wysławić was, święci męczennicy za wasze cierpienia, które dla Chrystusa przeszliście i za waszą męczeńską śmierć. Jednakże zwyciężeni waszą miłością jak tylko możemy uwielbiamy was:
Radujcie się, albowiem swoim męczeństwem i cierpieniem za Chrystusa uradowaliście zastępy anielskie.
Radujcie się, z serdecznością przyjęci na Niebiosach przez społeczność sprawiedliwych i wybrańców Bożych.
Radujcie się, bowiem stanąwszy przed tronem Pańskim dostąpiliście zaszczytu pokłonić się Jemu i otrzymania wiecznej nagrody.
Radujcie się, zamieszkujący w światłościach świętych, gdzie nie ma chorób ani zmartwień.
Radujcie się, pocieszyciele wszystkich prześladowanych i znoszących cierpienia za wiarę Chrystusową.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 10.
Zbawienia i wiecznego pokoju dostąpiwszy po skończeniu pełnego trudów ziemskiego życia, pouczacie teraz i nas, święci męczennicy, że jest tylko jedna prawdziwa droga do osiągnięcia zbawienia na tym złym i podstępnym świecie: mężnie znosić cierpienia w imię Chrystusa i śpiewać Mu z gorliwością: Alleluja!

Ikos 10.
Ściany świątyni, w której spoczywają nie ulegające zepsuciu, mające cudowną moc uzdrawiania wasze relikwie, rozlśniewają jak przepiękna komnata niebiańska i wszyscy pragnący zbawienia przybywają do was, święci męczennicy z prośbami, dziękczynieniem i ze śpiewem pochwalnym:
Radujcie się, pomocnicy nasi w zmartwieniach, chorobach i smutku.
Radujcie się, orędownicy nasi przed tronem niebiańskiego Sędziego żywych i umarłych.
Radujcie się, albowiem nikt z szukających u was pomocy nie odchodzi zawiedziony.
Radujcie się, szczodrze obdarowujący nas Bożą miłością.
Radujcie się, pełni łaski na niebiosach i pokrzepiający nas na ziemi radosną nadzieją wiecznego zbawienia.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 11.
Wasze sprawiedliwe głosy, święci męczennicy, dołączyły się do śpiewu chórów anielskich na niebiosach, by razem z nimi nieustannie wychwalać Pana Boga. My zaś tu na ziemi, niegodni, ale pełni nadziei na miłosierdzie Boże, ośmielamy się niegodnymi ustami i pełnym wdzięczności sercem śpiewać Jemu gorliwie: Alleluja!

Ikos 11.
Oczekując pełnego blasku dnia powszechnego zmartwychwstania i strasznego sądu Bożego, jesteśmy porażeni ogromem naszych złych uczynków i niezmiernych grzechów, którymi tyle razy rozgniewaliśmy Stwórcę i Zbawiciela naszego. Ale mając was, święci męczennicy jako orędowników naszych przed Panem Bogiem, z wdzięcznością wołamy do was:
Radujcie się, bowiem po Bogu i Przeczystej zawsze dziewicy Bogurodzicy całą nadzieję w was pokładamy.
Radujcie się, bowiem nie gardzicie tymi, którzy ufają w waszą pomoc.
Radujcie się, albowiem dzięki modlitwom waszym mamy nadzieję dostąpić odpuszczenia grzechów i otrzymać życie wieczne.
Radujcie się, błogosławieni Ojca Niebiańskiego, którzy odziedziczyliście Królestwo przygotowane wam od stworzenia świata.
Radujcie się, gdyż dzięki waszemu wstawiennictwu mamy nadzieję nie być wśród tych, którzy staną po lewej stronie tronu Sędziego.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 12.
Posiadąjąc łaskę dokonywania cudownych uzdrowień i rychłego orędownictwa za nas przed Bogiem, nie przestawajcie, o święci męczennicy nieustannie pomagać nam, chwalącym za was Chrystusa Boga, i wołającym do Niego: Alleluja!

Ikos 12.
Śpiewając o waszym radosnym wysławieniu na niebie i na ziemi, dziękujemy miłosiernemu Zbawicielowi i Bogu naszemu, który trzymając w Swojej ręce godziny i lata, zechciał nam was, o święci męczennicy łaskawie wysławić i objawić w czasie odpowiednim dla naszego zbawienia, abyśmy nie ugrzęźli w błocie zgubnych żądz i nierozsądnych dążeń. Dlatego kierujemy do was nasze gorliwe pochwały:
Radujcie się, niestrudzeni strażnicy naszego zbawienia, strzegący nas od wszelkiego wrogiego podstępu.
Radujcie się, obrońcy nasi, oddalający od nas wszelkie złośliwe pokusy.
Radujcie się, doświadczeni nauczyciele nasi w niezachwianym i twardym wyznawaniu wiary prawosławnej.
Radujcie się, podobni gromom głosiciele łaski Bożej, napełniającej prawosławną Cerkiew.
Radujcie się, wielcy rodacy nasi, pragnący naszego zbawienia i pomagający je osiągnąć.
Radujcie się, święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy.

Kondakion 13.
O przesławni i święci męczennicy: Antoni, Janie i Eustachy przyjmijcie te małe, ale gorliwe nasze modlitwy i wstawiennictwem swoim u Chrystusa Boga wybawcie nas od wszelkich chorób duchowych i cielesnych, od wszelkiej wrogiej napaści i od wszelkiego nieszczęścia i niedoli, abyśmy nieustannie dziękując za was Bogu z radością śpiewali Jemu: Alleluja!

(Ten kondakion mówimy trzykrotnie. Potem czyta się 1 ikos: Aniołom na ziemi i ludziom niebiańskim…, a następnie 1 kondakion: Wybrani przez Boga, by świadczyć o wierze prawosławnej…)

Modlitwa z monasteru Świętego Ducha w Wilnie
O święci Męczennicy Antoni, Janie i Eustachy! W niebiosach pośród dziewięciu chórów anielskich wielbieni, nie zapomnijcie nas, cierpienia znoszących na ziemi. Wy, sławni mieszkańcy niebios łaskawie wspomnijcie, nas – ziemskich pielgrzymów – niby wygnańców raju, do życia na ziemi pozostawionych. Od wysokości tronu umiłowanego Boga łaskawie na nas spójrzcie. Zauważcie naszą gorliwość, wysłuchajcie naszych modlitw do was, przychylcie się do naszych pokornych próśb, i zbliżcie się do nas, by uzdrowić nasze choroby, uleczyć słabości naszych dusz i niemoc naszych ciał. Przynieście pocieszenie strapionym, pomóżcie cierpiącym, wybawcie od nieszczęść nas, mających was za swych patronów i orędowników. Módlcie się za nas do miłującego was za Wasze cierpienia Boga w Trójcy Jedynego: Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętych Pańskich. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Akatyst ku czci Świętych Męczenników Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego

  1. Pingback: Wilno w 1 dzień | Na Litwie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s