Akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, przed Jej Ikoną „Niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca” (Skoroposłusznica)

Skoroposlushnica_82_111Troparion ton 4.
Do Bogurodzicy pośpiesznie podążmy, w niesz­częściach znajdujący się, i do świętej ikony Jej dziś przypadnijmy, wołając w wierze z głębi serca: usłysz czym prędzej błaganie nasze, Dziewico, gdyż niezwłocz­nie próśb Wysłuchującą nazwałaś Siebie; Ciebie bo­wiem my słudzy Twoi w niebezpieczeństwach jako pilną pomocnicę mamy.

Kondakion ton 8.
W morzu doczesnego życia trwogą ogarniani, w burzę wpadamy namiętności i pokus; podaj przeto nam, o Pani, rękę pomocną, tak jak Piotrowi Syn Twój, i pospiesz z niebezpieczeństw wybawić nas, byśmy Ci śpiewali: Raduj się, Najszlachetniej­sza, niezwłocznie próśb Wysłuchująca.

Hymn uwielbienia
Wielbimy Cię, Przenajświętsza Dziewico, i czcimy obraz Twój święty, przez który ślesz uzdrowie­nia wszystkim z wiarą doń pośpiesznie przybywają­cym.

Kondakion 1.
Wybranej spośród wszystkich pokoleń Bożej Matce i Królowej, niezwłocznie Wysłuchującej pokorne modlitwy i Tej, która potoki uzdrawiające wylewa wiernym ze Swojej świętej ikony, dziękczynną ofiarujemy pieśń; Ty natomiast, Najmiłosierniejsza Obrończyni, wsłuchaj się mi­łościwie w głosy nasze pochwalne i od wszelkich nieszczęść wyzwól nas wołających do Ciebie: Raduj się, o Najszlachetniejsza, niezwłocznie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Ikos 1.
Aniołów chóry pobożnie Tobie służą i wszystkie moce niebieskie niemilknącymi głosami wielbią Cię, Bogurodzico Dziewico, jako Tą, która narodziła Króla aniołów, Chrystusa Boga, my zaś grzeszni ośmielamy się je naśladować, lecz, godnie wychwalać Cię nie będąc w stanie, w pokornej mądrości wołamy do Ciebie w taki oto sposób:
Raduj się, któraś niedostępnego Bóstwa mieszkaniem;
Raduj się, któraś anielskim nieustającym zachwytem.
Raduj się, któraś stołem świętym, Chlebem Życia nas karmiącym;
Raduj się, któraś drzewem oliwnym, dającym obfity owoc, olejkiem miłosierdzia serca nasze namaszczającym.
Raduj się, darów Bożej łaski Skarbnico niewyczerpana;
Raduj się, cudów Rzeko płynąca nieustannie.
Raduj się, krzywdzonych Obrończyni;
Raduj się, smutnych Pocieszycielko;
Raduj się, znajdujących się w niebezpieczeń­stwie Pomocnico;
Raduj się, chorujących Uzdrowicielko.
Raduj się, dotkniętych niemocą Podporo;
Raduj się, wziętych do niewoli Uwolnienie.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.
 
Kondakion 2.
Widząc miłosierdzie Twoje bezmierne, Władczy­ni, i liczne cuda przez Ciebie dokonane i nie­ustannie dokonywane przez święte ikony Twoje, który­mi jak gdyby gwiazdami jaśniejącymi Boskim światłem cały świat chrześcijański przyozdobiłaś, wychwalamy Cię, któraś ród nasz wywyższyła w łaskawości Twojej, i z miłością składamy pokłon przed najczystszym oblicza Twojego wizerunkiem, wołając do Syna Twego, Chrys­tusa Boga: Alleluja!

Ikos 2.
Wiedzę niebieską objawiając Bo­garodzico, raczyłaś w ziemskim udziale Twoim – świętej górze atoskiej przez liczne cuda wysławić ikonę Twoją, którą Sama „Niezwłocznie próśb Wysłuchującą” nazwałaś głosem Boskim przez nią wydanym, aby wszyscy, znając tak wielkie Twoje w niej upodobanie w pieśniach do Ciebie wołali:
Raduj się, miłosierna wszystkich nas w Chrystusie Matko;
Raduj się, Ducha Świętego Mieszkanie.
Raduj się, któraś miłości Bożej ku ludziom objawieniem;
Raduj się, rodzaju ludzkiego Wywyższenie.
Raduj się, jasna Komnato Boga Słowa;
Raduj się, nad „Święte Świętych” większa.
Raduj się, któraś zrodziła Boskiego Baranka;
Raduj się, któraś wydała nam Kłos Życia.
Raduj się, któraś Pokarmu nieprzemijającego naczyniem szczerozłotym;
Raduj się, Karmicielko Żywiciela Wszechświata.
Raduj się, albowiem dzięki orędownictwu Twemu dostąpić zbawienia ufamy;
Raduj się, iż przez modlitwy Twoje dziedzictwo niebieskie osiągnąć oczekujemy.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 3.
Mocą Bożą działając, niestosownie chodzącego przed świętą Twoją ikoną, Dochiaru monasteru trapezariusza Nila ślepotą i niemocą ciała ukarałaś, Bogarodzico Dziewico, żeby wprzód nie śmiał znie­ważać Ciebie w przeczystym Twoim obrazie, który jako rękojmię upodobania Twego względem całej atoskiej Góry podarowałaś miłosiernie, aby wszyscy mieszkańcy jej głosami świątobliwymi wołali do Zro­dzonego przez Ciebie Boga Słowa: Alleluja!

Ikos 3.
Pałając miłością wielką, ku ludziom odkupionym Krwią Syna Twego i Boga, Władczyni Najszlachet­niesza, skruchę trapezariusza Nila miłosiernie przyjęłaś, i uzdrowienie mu od ślepoty i niemocy podarowałaś, aby służył Tobie nieustannie i modlitwy niemilknące ofiarował Ci przed obdarzającą wieloma uzdrowieniami Twoją ikoną, wołając tak oto:
Raduj się, Joachima i Anny Latorośli Święta;
Raduj się, któraś Tego, co zmiażdżył głowę starodawnego węża, narodziła.
Raduj się, Najbłogosławieńsza między niewiastami;
Raduj się, któraś narodziła nieskazitelnie Zbawiciela dusz naszych.
Raduj się, któraś dziewictwo i zrodzenie cudownie połączyła;
Raduj się, któraś w stosunku do obu nieskalaną Siebie zachowała.
Raduj się, któraś całego wszechświata wielkim cudem;
Raduj się, któraś wszystkich pokoleń ziemskich podziwem.
Raduj się, grzeszących Poprawo;
Raduj się, żałujących za grzechy, w cnocie Umocnienie.
Raduj się, niepamiętliwa Wychowawczyni karząca;
Raduj się, litościwa Nauczycielko pouczająca.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 4.
Którzy od burzy życia doczesnego umknęli i do ci­chej przystani zbawienia na Górę Atoską przybie­gli, znajdują tu pełne łaski pocieszenie i pomoc Boską od świętej Twej ikony, Bogarodzico, od której promie­nie cudów wysyłasz, i strumienie miłosierdzia Twego wylewasz niewyczerpanie; przeto wszyscy pragnący w pustelniach Atosu żąć zbawienie, wychwalając Matczyne dzieła wspaniałomyślności Twojej, dziękczynnie wyśpie­wują Bogu: Alleluja!

Ikos 4.
Usłyszawszy głos Boski od świętej ikony Twojej, o Władczyni, trapezariusz Nil poznał, iż jesteś niezwłocznie Wysłuchującą próśb dla wszystkich, któ­rzy z wiarą i miłością przybywają przed cudowny Twój obraz, i otrzymawszy od niego pouczenie względem swe­go nieokrzesania i przywrócenie wzroku swoim trwają­cym w ślepocie oczom, zawołał do Ciebie z wdzięcznoś­cią z całej duszy:
Raduj się, tymczasową karą prostaków rozumu Nauczająca;
Raduj się, grzeszących skruchę miłosiernie Przyjmująca.
Raduj się, na drogę poprawy błądzących Kierująca;
Raduj się, rany od grzechów litościwie Lecząca.
Raduj się, w niefrasobliwości gnuśniejących miłościwie Strofująca;
Raduj się, przez gorycz cierpień cielesnych od wiecznych mąk Wybawiająca.
Raduj się, wzburzenie namiętności Uciszająca;
Raduj się, rękę pomocy Twojej ginącym Wyciągająca.
Raduj się, pozbawionych nadziei Nadziejo;
Raduj się, smucących się Pociecho.
Raduj się, nagich Szato;
Raduj się, sierot Pieczo.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 5.
Bogiem natchnione słowa Twoje, poznawszy mnisi monasteru Dochiaru, Tobie – Boskiej niezwłocz­nie próśb Wysłuchującej świątynię wznieśli przy jadalni, gdzie cudowna ikona Twoja przebywa, Prze­czysta Dziewico, i wszystkich wiernych raduje zna­kami Twego miłosierdzia, którego nie pozbaw także i nas skruszonych z obowiązku miłości sławiących Cię w pieśniach, i wołających do Twórcy cudów – Boga: Alleluja!

Ikos 5.
Widząc potoki cudów przez ikonę Twoją „Niez­włocznie próśb Wysłuchująca” płynące, wszy­scy mnisi Góry atoskiej zbierali się przed nią na czci oddanie. Ty zaś, Matko Boża, wszystkich według każde­go potrzeby, darami miłosierdzia Twego obficie obda­rowywałaś przez cudowny Twój obraz, pobudzając, aby wdzięcznie wołali do Ciebie:
Raduj się, Matko miłosierdzia i łaskawości;
Raduj się, któraś żywym tronem Wszechwładcy.
Raduj się, któraś Synowi Bożemu ciała użyczyła;
Raduj się, Komnato czystych zaślubin.
Raduj się, któraś Bezcielesnego oblekła w Ciało;
Raduj się, któraś Boga z ludźmi połączyła.
Raduj się, któraś świątobliwych mni­chów ze wszech miar upragnionym widzeniem;
Raduj się, ascetów Boska Radości.
Raduj się, któraś pustelników łagodnym uczuciem wesołości;
Raduj się, mnichów mocna Nadziejo.
Raduj się, która szatańskie pułki zwyciężasz;
Raduj się, która wrogów zbawienia ludzkiego zawstydzasz.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 6.
Obwieszcza Góra Atoska łaski i cuda Twoje, Naj­błogosławieńsza Matko Pana naszego, i radośnie szczyci się wieloma cudownymi Twymi ikonami, pośród jakich ikona Twoja „Niezwłocznie próśb Wy­słuchująca” – przez Ciebie nazwana, jak księżyc w peł­ni promieniami cudów nieblednąca jaśnieje, oświecając dusze nasze światłem Bożej łaski, i pobudzając nas, by pochwalnie wołać do Trójjedynego Boga, który uwielbił Cię: Alleluja!

Ikos 6.
Zaświeciłaś w przeczystej ikonie Twojej, Mario Bo­garodzico, światło zbawienia wszystkim, błądzą­cym w ciemności grzechów oraz namiętności, i tą na­zwałaś „Niezwłocznie próśb Wysłuchującą” modlącym się przed nią z wiarą i bojaźnią Bożą z całej duszy, nie­zwłoczną pomoc Twoją okazując wołającym do Ciebie słowa takowe:
Raduj się, Błyskawico, dusze oświecająca;
Raduj się, któraś gromem gorszących lękającym.
Raduj się, któraś cichym schronieniem zmęczonych gwałtownymi burzami morza do­czesnego życia;
Raduj się, bezpieczna od burzy Przystani targanych falami namiętności.
Raduj się, młodych Nauczycielko czystości;
Raduj się, Opieko i Obrono dziewictwa.
Raduj się, zatwardziałość serca Zmiękczająca;
Raduj się, chłód duszy miłościwie Ogrzewająca.
Raduj się, na ścieżkę zbawienia wiernych Kierująca;
Raduj się, od dróg zatracenia potykających się Oddalająca.
Raduj się, Poręczycielko nasza przed Synem Twoim i Bogiem;
Raduj się, nieprzerwanie Błagająca Go o zmiłowanie się nad nami grzesznymi.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 7.
Chcąc wszystkim pokazać miłość Twoją wielką do Chrześcijańskiego rodu, Bogarodzico Najszlachetniejsza, jako udział Twój na ziemi Górę Atoską wybrałaś, i na niej osady mnisze rozmnożyłaś, aby wszyscy drę­czeni przez doczesną  krzątaninę mogli znaj­dować tutaj cichą oraz dogodną przystań ku zbawieniu, i przez Ciebie wspierani dostąpić dziedzictwa niebie­skiego i śpiewania ze świętymi Przenajświętszej Trójcy: Alleluja!

Ikos 7.
Nowy znak miłosierdzia Twego objawiłaś, Wład­czyni, przez wysławienie świętej ikony Twej „Nie­zwłocznie próśb Wysłuchująca” – nie tylko mnichom Góry Atoskiej, lecz także wszystkim prawosławnym chrześcijanom, wśród których pobożnie czczony jest tej ikony Twojej wizerunek, aby wszyscy do Ciebie wołali:
Raduj się, Boga naszego Matko;
Raduj się, w zrodzeniu i po narodzeniu Dziewico.
Raduj się, albowiem Ciebie wielbią wszyst­kie pokolenia;
Raduj się, gdyż uczynił Tobie wielką rzecz Mocny.
Raduj się, albowiem wejrzał na pokorę Twoją Pan;
Raduj się, gdyż zapragnął urody Twojej Król królów.
Raduj się, Córko Błogosławiona Ojca Niebieskiego;
Raduj się, Rodzicielko Syna Przedwiecznego, która nie poznałaś męża.
Raduj się, Alkowo nieskalana Ducha Świętego;
Raduj się, Poświęcona w tajemnicę Boskiej łaski.
Raduj się, nadziemskiego świata Ozdobo;
Raduj się, ziemskiego świata Obrono.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 8.
Wędrowcami i przybyszami jesteśmy na ziemi i, według słów apostoła, nie mamy tu trwające­go miasta, przeto do kogo uciekniemy się, Władczyni, w zmartwieniach wędrówki naszej, jeśli nie do Ciebie, Najszlachetniejsza! Nie odtrąć nas, Matko Boża, nie rzeknij nam: „nie znam was, z powodu grze­chów waszych!” Lecz zmiłuj się nad nami osieroconymi oraz bezsilnymi, i przyjmij nas do wiecznych przybytków, Opiekunko nasza, abyśmy radośnie wołali w chwa­le niebieskiej do Króla chwały, Chrystusa: Alleluja!

Ikos 8.
Wszystkim wiernym jest pocieszeniem spogląda­nie na ikonę Twoją, Władczyni, na której wi­dzimy, iż Ty na rękach Twoich trzymasz Przedwieczne Dzieciątko – Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu oddając cześć pobożnie, jako Stwórcy i Bogu naszemu, do Ciebie Prawdziwiej Bogarodzicy ze wzruszeniem mówimy:
Raduj się, obdarzona radością łaski archanielskim zwiastowaniem, zawsze Dziewico;
Raduj się, Oblubienico Dziewicza.
Raduj się, Matko Światła Duchowego, wszystkich dusze oświecającego;
Raduj się, któraś tronem żywym nieba i ziemi Stworzyciela.
Raduj się, cicha Gołębico;
Raduj się, nieskalana Owieczko.
Raduj się, Czaszo czerpiąca radość;
Raduj się, któraś nieprzebranym naczyniem życiodajnej wody.
Raduj się, któraś naczyniem wonności Chrystusowej;
Raduj się, dzięki której smród pożądliwości naszych zostaje odpędzony.
Raduj się, dzięki której poznaliśmy Syna Bożego;
Raduj się, dzięki której nauczyliśmy się oddawać cześć Trójjedynemu Bogu.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 9.
Wszystkie pokolenia wielbią Cię z obowiązku mi­łości, Błogosławiona Mario Bogarodzico, od Wschodu bowiem i do Zachodu pełne chwały jest imię Twoje, mnichów zaś zastępy opiekunką Ciebie swoją nazywają, szczególnie ci, co czynią wysiłki ku zbawieniu w udziale Twoim – Górze Atoskiej, którą szczegól­nym upodobaniem Twoim okryłaś, liczne cuda na niej dokonując, i łaskami Twymi obfitymi mieszkańców jej obdarzając, aby z wdzięcznością za darowanie im Ciebie wołali do Boga: Alleluja!

Ikos 9.
Krasomówcy błędnie mędrkujący nie są w stanie pojąć tajemnicy Twego wieczystego dziewictwa, Bogarodzico, ani nie mogą objaśnić mocy cudotwórczej z ikon Twoich wypływającej dla uleczenia chorych oraz na wszelki pożytek duchowy i cielesny ludziom. My zaś prawosławnie i bez zwątpienia, iż jesteś zawsze Dziewicą, wyznając, wiernie oddajemy cześć ikonie Twojej świętej i wołamy do Ciebie tak oto:
Raduj się, w niewiernych wzbudzająca wątpliwości Nowino;
Raduj się, wiernych niewątpliwa Chwało.
Raduj się, któraś z czystego łona Chrystusa bez zmazy narodziła;
Raduj się, któraś kluczy dziewictwa nie naruszyła w narodzeniu Twoim.
Raduj się, Matko i Dziewico Najbłogosławieńsza;
Raduj się, Bogarodzico Przechwalebna.
Raduj się, dziewic Uwielbienie;
Raduj się, matek nieustająca Radości.
Raduj się, Jedyna Nieskalana i Dobra między niewiastami;
Raduj się, któraś zrodziła Obiecanego – Tego, który skruszył głowę węża.
Raduj się, któraś upadłych prarodziców od potępienia niegdysiejszego wybawiła;
Raduj się, któraś zamknięty raj ludziom otworzyła dzięki narodzeniu Twemu.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 10.
Zbawienie przygotowując noszącym Imię Chrystusa ludziom, raczyłaś, Bogarodzico, ziemski udział Twój – Górę Atoską na osiedlenie się mni­chom wyznaczyć, i rzekłaś w widzeniu pierwszemu pustelnikowi atoskiemu, świątobliwemu Piotrowi, iż góra ta stanie się na zawsze zamieszkaniem mnichów, obietnicami dobrymi pocieszywszy go, że będziesz pomocnicą i orędowniczką wszystkich czyniących na niej w sposób miły Bogu wysiłki ku zbawieniu, darami potrzebnymi ich obdarzając i od wszystkich nieszczęść wybawiając, aby bez przeszkód śpiewali Bogu: Alleluja!

Ikos 10.
Murem obrony jesteś, Dziewico, mnichów prawo­sławnych i wszystkich trwających w dziewictwie i czystości; przeto udział Twój ziemski – Górę Atoską niedostępną dla niewiast uczyniłaś, aby bez zgorszenia przez grzech przebywali na niej mnisi, w Tobie tylko jedynej, po Bogu nadzieję zbawienia pokładając i do Ciebie wołając tak oto:
Raduj się, któraś niewiędnącym kwiatem dziewictwa;
Raduj się, Lilio polna czystości.
Raduj się, któraś promienistym cieniem niebieskim, gorących zwolenników czystości ocieniającym;
Raduj się, Najwyższej Bożej Mądrości Księgo, miłujących niewinność obdarzająca mądrością.
Raduj się, mnichów wytrwale czyniących wysiłki ku zbawieniu Orędowniczko zbawienia;
Raduj się, pustelników Góry Atoskiej Opieko i Osłono.
Raduj się, radość pełną łask Wlewająca do serc Boga miłujących;
Raduj się, pociechą duchową Obdarzająca dusze strapione.
Raduj się, Karmicielko niemowląt młodych niewiast, i sierot matek pozbawionych;
Raduj się, która miłością Oblubieńca Nieś­miertelnego chóry dziewic napełniasz słodyczą.
Raduj się, w ciężkiej walce z uderzeniami namiętności cielesnych Potężna Pomocnico;
Raduj się, monasterów mniszych czujna Strażniczko.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 11.
Śpiewem naszym pokornym z pełni miłości i żarli­wości Tobie ofiarowanym nie wzgardź, o Czysta, i nie odwróć się od nas skalanych licznymi grzechami, lecz pomóż nam, Najszlachetniejsza, skruchą oczyś­cić się z nieczystości grzechu oraz osiągnąć doskonałość w czystym i Bogu przyjemnym życiu, abyśmy Cie­bie wyznaczającą wysiłki przewodniczką i pomocnicą w tym mając, mogli godnie i należycie wołać ku Panu: Alleluja!

Ikos 11.
Lśniącymi promieniami cudów święta ikona Two­ja niegasnąco świeci, Bogarodzico Dziewico, i cały świat miłościwie ogarnia światłem, odpędzając wszel­kie wrogie działanie mocą Bożą, z niej promieniejącą; przeto radujemy się my – grzeszni, posiadając takową rękojmię Twojej ku nam łaskawości i do Ciebie niezwłocznie próśb naszych Wysłuchującej, dziękczynnie wołamy:
Raduj się, Jutrzenko Słońca Niezachodzącego;
Raduj się, Zorzo Dnia Niegasnącego.
Raduj się, któraś poranek zbawienia nam zaświeciła;
Raduj się, któraś zrodziła Oblubieńca Nieśmiertelnego dusz ludzkich.
Raduj się, pragnienia nasze, Bogu miłe Spełniająca;
Raduj się, w smutkach i nieszczęściach ku nam na pomoc litościwie Spiesząca.
Raduj się, któraś rajem niematerialnym, wszelkim pocieszeniem duchowym wypełnionym;
Raduj się, z pełności Twojej nam także kropel pociechy Udzielająca.
Raduj się, znój namiętności naszych Ochładzająca;
Raduj się, pełne łaski uczucie, wolne od namiętności, szukającym go usilnie Podająca.
Raduj się, wszystkich w czystości dziewic­twa życie prowadzących, nadzwyczaj Miłująca;
Raduj się, w snach i widzeniach wybrańców Bożych Nawiedzająca.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocznie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 12.
Łaska Boża, nieodłączna od ikony Twojej „Nie­zwłocznie próśb Wysłuchująca” przez Ciebie nazwanej, Matko Boża Władczyni, gromadzi ku niej wszystkich ogarniętych zmartwieniami, a także obciążo­nych brzemieniem; i nie próżni odchodzą oni od tego źródła Twoich łask oraz szczodrobliwości, w zmartwie­niach ulgę, w klęskach obronę, w chorobach uleczenie nieustannie otrzymując od cudownego obrazu Twego, o Najszlachetniejsza, i dziękczynnie wołają do wszel­kich dóbr Dawcy Boga: Alleluja!

Ikos 12.
Sławiąc w pieśniach cuda Twoje, Władczyni, i wielką łaskawość Twoją do chrześcijańskiego rodu, wiemy, iż niezdolni jesteśmy ku godnemu chwaleniu Ciebie Czcigodniejszej od Cherubinów i Chwalebniejszej bez porównania od Serafinów, wszakże pokładając nadzieję na niezrównane miłosierdzie Twoje, o Najszlachetniej­sza, z pokorą ofiarujemy Ci pieśni takowe:
Raduj się, Przystani cicha trwających w wysiłkach pobożności;
Raduj się, trwających w milczeniu słodka Rozmówczyni.
Raduj się, na pustyniach i w górach tułających się Pełna łaski Ochłodo,
Raduj się, tajnych pośród świata sług Bożych niejawne Pouczenie.
Raduj się, któraś grzeszników żałujących z Bogiem pojednaniem;
Raduj się, Góry Atoskiej najwyższa Zwierzchniczko.
Raduj się, któraś Piotra miłującego życie na pustyni nawiedzeniem Twoim tam opromieniła;
Raduj się, któraś Atanazego opromienionego przez Boga mądrością, w objawieniu się Twoim tam łaską obdarzyła.
Raduj się, któraś wielu przepodobnych świętych atoskich chwałą niebieską wysławiła;
Raduj się, do mieszkańców Góry tej niez­wykłą miłość Swoją Przejawiająca.
Raduj się, ciał naszych bezinteresowna Uzdrowicielko;
Raduj się, dusz naszych do Królestwa Nadziemskiego Przewodniczko.
Raduj się, Najszlachetniejsza, niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca, która błagania nasze ku dobremu wypełniasz.

Kondakion 13.
O, powszechnie Sławiona Matko, która niezwłocz­nie próśb wysłuchującą nazwałaś Siebie w świę­tej ikonie Twojej, Bogarodzico Mario! Przyjmij łaskawie tą niewielką modlitwę naszą, co z żarliwości naszej ofia­rowaliśmy Tobie z wiarą i miłością, i ubłagaj nieprze­rwanie Wielbioną Trójcę, aby wybawiła nas od piekła ognistego, mroku ciemnego i męki wiecznej; abyśmy za wstawiennictwem Twoim odziedziczyli Królestwo Nie­bieskie, i dostąpili godności ze świętymi śpiewać Bogu: Alleluja!

(Ten kondakion mówimy trzykrotnie. Potem czyta się 1. ikos: Aniołów chóry pobożnie Tobie służą…, a następnie 1. kondakion: Wybranej spośród wszystkich pokoleń Bożej Matce i Królowej…)

Modlitwa do Przenajświętszej Bogarodzicy „Niezwłocznie próśb Wysłuchującej”
Najbłogosławieńsza Władczyni, zawsze Dziewico Bogarodzico, któraś Boga Słowo ponad wszelkie słowo zrodziła na zbawienie nasze, i łaskę Jego prze­obficie ponad wszystkich otrzymała, któraś dała się poznać jako morze Boskich darów i cudów nieprzerwa­nie płynąca rzeka, rozlewająca dobroć wszystkim z Wia­rą do Ciebie uciekającym się! Do cudownego Twojego obrazu przypadając, błagamy Cię Najszczodrobliwszą Matkę Miłującego człowieka Władcy: uczyń przedmio­tem podziwu w odniesieniu do nas nadzwyczaj szczodre łaskawości Twoje, i prośby nasze, zanoszone do Ciebie, niezwłocznie próśb Wysłuchująca, pospiesz spełnić, wszystko, co na pożytek ku pocieszeniu i zbawieniu każdemu darowując; nawiedź, Najszlachetniejsza, sługi Twoje w łasce Twojej i daruj chorującym uleczenie i cał­kowite zdrowie, nękanym burzami – ciszę, wziętym do niewoli – wolność i w różnoraki sposób cierpiących pociesz; wybaw, Najłaskawsza Pani, wszelkie miasto i kraj od głodu, zarazy, trzęsienia, potopu, ognia, miecza i in­nej plagi doczesnej i wiecznej, przez matczyną Twą śmia­łość odwracając gniew Boży; i od duchowej niemocy, niepokoju od namiętności oraz grzesznych upadków uwolnij sługi Twoje, abyśmy nienagannie we wszelkiej pobożności życie przeżywszy w tym współczesnym wieku, również w przyszłym wiecznych dobrodziejstw dostąpili dzięki łasce oraz umiłowaniu człowieka przez Syna Twego i Boga, któremu należy się wszelka chwała, cześć i uwielbienie z Niemającym początku Jego Ojcem i Przenajświętszym Duchem teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Cerkiew_sw_ap_Jana_Teologatł. o. Stanisław Strach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s