Akatyst ku czci Zmartwychwstania Pańskiego

Resurrection of Christ and the Harrowing of Hell

Chrystus zmartwychwstał!

Zaiste zmartwychwstał!

Troparion Wielkanocny – Paschalny:

Chrystus powstał z martwych, Śmiercią śmierć podeptał, i będącym w grobach żywot darował.

Kondakion 1.

Wojewodo prześwietny i Panie, wiekuistej śmierci Zwycięzco, ja – Twój sługa na nowo stworzony, wybawiony od duszy zamarcia, pieśni pochwalne Ci wznoszę. A Ty, któryś zwyciężył śmierć, od śmierci przez grzechy wyzwalaj nas, którzy ku Tobie wołamy: Jezu zmartwychw­stały, ożyw dusze nasze.

Ikos 1.

Anioły zmartwychwstanie Twoje, Zbawicielu Chryste, bezustannie opiewają w niebiosach a nam na ziemi pozwól, byśmy w czystości serca zaśpiewali Ci tak:

Jezu, którego ogarnąć nie sposób, który oświecasz wszystkich wiernych, oświeć i mnie zbłąkanego.

Jezu, który z martwych powstałeś i wszystkich w sobie ożywiasz, ożyw mnie, uśmierconego przez grzechy.

Jezu, który w niebo wstąpiłeś i wznosisz nadzieję w Tobie mających, wznieś również i mnie, co się chylę ku upadkowi.

Jezu, który siedzisz po prawicy Ojca i dzielisz swą chwałę z tymi, co Cię miłują, nie pozbaw mnie oglądania Twej chwały.

Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i martwych, nie osądź mnie wedle moich uczynków, lecz postąp ze mną wedle miłosierdzia Twego.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 2.

Widząc ród człowieczy w upadku, Panie, sam stałeś się człowiekiem i podniosłeś wszystkich i, ożywiwszy, ofiarowałeś to, co zapewnia zbawienie, takoż i mnie, uśmierconego przez grzechy, ożyw gdy wołam: Alleluja.

Ikos 2.

Rozum nie może ogarnąć boskiej tajemnicy, jak Źródło życia z martwych powstaje, uśmiercając śmierć. Przeto sercem tylko odczuwając radość Zmartwychwstania i nią oświecani, głosem duchowego wesela wołamy ku Tobie tak:

Jezu, któryś wszedł przez zamknięte drzwi, wejdź do domu duszy mojej.

Jezu, któryś spotkał uczniów na drodze, spotkaj i mnie na drodze żywota tego.

Jezu, któryś rozpalił im serca swoimi słowy, rozpal i moje serce ostygłe.

Jezu, któryś się dał poznać po łamaniu chleba, daj mi Cię poznać w Najświętszej Komunii.

Jezu, któryś obiecał Ducha Świętego swoim uczniom, poślij i mnie od Ojca tego Ducha Pocieszyciela.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 3.

Ty, któryś siłą boskości wskrzesił Łazarza, wskrześ i mnie, zepsutego przez namiętności i od wielu lat leżącego w grobie zatwardziałości w grzechach, abym powstał na głos Twój i zbawiony wołał: Alleluja.

Ikos 3.

Mając władzę nad śmiercią, Panie Jezu, z otchłani dusze wezwałeś. Wezwij też mnie z głębokości grzechu, abym w czystości zmysłów, widząc Cię, jaśniejącego światłem niedostępnym, z radością zaśpiewał hymn zwycięstwa tak:

Jezu, Zwycięzco śmierci, zwycięż złe namiętności moje.

Jezu, Dawco życia, daj mi żyć ku zbawieniu.

Jezu, Źródło radości, uraduj me serce w Twej prawdzie.

Jezu, któryś pięcioma chlebami nakarmił pięć tysięcy nakarm mnie chlebem niebiańskim.

Jezu, Nadziejo upadłych, wyrwij mnie z dołu złych uczynków moich.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 4.

Burza namiętności miota mną i zatapia, lecz błagam Cię, Jezu, wyciągnij ku mnie, jak kiedyś do Piotra, rękę pomocy i, podniósłszy mnie mocą Zmartwychwstania Twojego, naucz śpiewać: Alleluja.

Ikos 4.

Słysząc radosną wieść o Twym Zmartwychwstaniu, Jezu, niebiosa się godnie weselą i ziemia się takoż raduje, a my, święcąc wieczne wesele, ośmielamy się wołać do Ciebie tak:

Jezu, który siedzisz w niedostępnej światłości, racz być dostępny dla wszystkich według swojego miłosierdzia.

Jezu, który miłujesz to, coś stworzył, nie zapomnij o mnie, najostatniejszym.

Jezu, który ku sobie porywasz serca, zmiękcz i moje serce, pożałowania godne.

Jezu, który spełniasz wszystkie prośby pobożne, spełń i moje pragnienie kochać Cię nade wszystko.

Jezu, który przyjmujesz każdą łez kropelkę, nie odrzuć tych modłów moich.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 5.

Pełne łaski życie wypływa z Ciebie, Jezu, Synu Boga żywego, przeto błagam Cię, aby zabójca – diabeł nie dowiódł mnie do zguby, aby nie zamknął mych ust, wołających Ci: Alleluja.

Ikos 5.

Ujrzawszy duchem zmartwychwstałego Pana, przyjdźcie i pijmy napój nowy, nie ze skały wywiedziony cudem, lecz tryskający ze źródła niezniszczalnego i życiodajnego grobu Zbawiciela, który jałową ziemię dusz naszych nim napoił i nauczył wszystkich śpiewać Mu tak:

Jezu, który sycisz nas swoją Krwią, daj mi szczodrze przyjmować przeczystą Krew ową.

Jezu, który jednako posyłasz deszcz na sprawiedliwych i grzesznych, zroś i mnie, bym przyniósł owoce ducha.

Jezu, który nie brzydziłeś się grzesznicy skruszonej, pozwól bym i ja omył Twe nogi łzami wdzięczności.

Jezu, który Tomaszowi rzekłeś: „szczęśliwi ci, którzy nie widzieli a uwierzyli”, podaruj mi wiarę nieobłudną.

Jezu, któryś powiedział: „szukajcie, a znajdziecie”, daj mi znaleźć Ciebie – jedynego, którego potrzeba.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 6.

Głosząc w duchu niemilknącej radości Twoje życiodajne Zmartwychwstanie, Panie Jezu, Boże mój, niech i ja, grzeszny, będę uczestnikiem tego Zmartwychwstania, śpiewając Ci nieustannie w górnym Jeruzalem: Alleluja.

Ikos 6.

Zajaśniawszy całemu światu Zmartwychwstaniem swoim Pan nasz Jezus Chrystus, teraz wszystko wypełnia światłością: niebo i ziemię i otchłań; całe stworzenie niech więc świętuje Chrystusowe powstanie, w którym umacniani wzywamy tak:

Jezu, który swą światłością wypełniasz wszystko, oświeć moje zamroczone oczy.

Jezu, który złączyłeś niebo i ziemię, przeprowadź mnie z ziemi do nieba.

Jezu, który światłem Boskości zstąpiłeś do otchłani, zstąp do otchłani mej duszy.

Jezu, któryś z mroków piekielnych wyprowadził dusze, co na Ciebie czekały, wyprowadź też mnie, grzesznego, z mroków zwątpienia, gdyż żywot mój jest bliski otchłani.

Jezu, który ku wszystkim rozpościerasz swe przeczyste ręce, obejmij i mnie, nieszczęsnego.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 7.

Pragnąc ujawnić siłę swojej Boskości, Pan kryje się za pieczęcią Kajfasza, by, nie naruszając jej wobec straży, zwycięsko powstać i nauczyć śpiewać: Alleluja.

Ikos 7.

Rzecz to dziwna i niepojęta, Chryste, jak wczoraj pogrzebany wraz z Tobą, dziś z Tobą zmartwychwstałym powstaję i śpiewam tak:

Jezu zmartwychwstały, który wszystkim darmo życia udzielasz, uskrzydl mój rozum, bym podążył w Twe ślady.

Jezu, który uświęciłeś ziemię swoimi stopami, uświęć myśl moją, wzlatującą ku Tobie.

Jezu, któryś nie zakazał namalowania przeczystego obrazu Twego, dopuść, bym zawsze miał w duszy obraz Zmartwychwstania Twojego.

Jezu, który przyjąłeś wdowie grosze, przyjm i ode mnie tę pieśń.

Jezu, który nie potępiłeś nierządnej kobiety, na drogę prawdy ją nakierowawszy, nie potęp moich nieczystych warg, pieśnią Cię całujących.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 8.

Boga, który cudownie stał się człowiekiem i który zmartwychwstał, oglądając w myślach, odrzućmy wszelką życia troskę, abyśmy Go jako Króla wszechrzeczy podjęli i zaśpiewali Mu: Alleluja.

Ikos 8.

Cały byłeś miłością do upadłych ludzi, o Panie Jezu i postawiłeś na boskiej straży Habakuka, Bożego mówcę, by nam pokazał jasnego Anioła, wyraźnie mówiącego o Twym Zmartwychwstaniu. Przeto i my wołamy do Ciebie tak:

Jezu, który byłeś pilnowany przez straże, poślij mego Anioła Stróża, by strzegł duszy mojej, a którego odpędzam przez grzechy moje.

Jezu, który blaskiem boskości oślepiłeś oczy pilnujących Cię, odwróć moje oczy od rzeczy marnych i oświeć je dla poznania prawdy.

Jezu, który zapytałeś Piotra: „czy miłujesz Mnie?”, dopuść, bym posiadł obraz jego miłości.

Jezu, który przebaczyłeś temu apostołowi zaparcie się Ciebie, wybacz mi, że co chwila wypieram się Twoich przykazań.

Jezu, który dałeś władzę wiązania i rozwiązywania grzechów, rozgrzesz mnie z nieprawości moich.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 9.

Całe jestestwo człowiecze, któreś przyjął, Jezu, uwielbione zostało przez Twe Zmartwychwstanie, przeto dajesz nieprzemijalność ciałom, a my widząc ten znak w szczątkach świętych, wołamy z rzewnością: Alleluja.

Ikos 9.

Retorzy głoszący Boga czuwają o świtaniu duchem, witając Cię, gdy wychodzisz z grobu, a zamiast wonnych olejków przynoszą Ci pieśń jako Słońcu sprawiedliwości i Władcy, a z nimi przyjmij i nasze modlitwy takie:

Jezu, który przyjąłeś wonny olejek na Cię wylany, przyjmij wylane przed Ciebie moje słowa pochwalne.

Jezu, Słońce sprawiedliwości, oświeć duszę moją.

Jezu, któryś z rybaków łowców ludzi uczynił, złów też moją złą wolę w posłuszeństwo Twoje.

Jezu, któryś z Szawła uczynił księcia apostołów, obdarz rozumem i mnie, zbłąkanego.

Jezu, przez modlitwy tego apostoła i wszystkich świętych Twoich oszczędź mnie, grzesznego.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

 

Kondakion 10.

Pragnąc zbawienia rodu ludzkiego, Jezu, zstąpiłeś aż na ziemię, a będąc Bogiem wziąłeś na siebie nasze niemoce, aby i przez nie objawiła się Twoja moc, która porywa nas do śpiewania: Alleluja.

Ikos 10.

Królu zmartwychwstały, Jezu Chryste, Zbawicielu nasz. Ty, który zstąpiłeś do głębin ziemi i skruszyłeś wieczne wierzeje, zawierające skrępowane dusze, wyzwól i mnie z pęt grzechu, gdy wzywam ku Tobie tak:

Jezu, któryś powierzył ulubionego ucznia swej Matce, powierz mnie Jej nadzorowi zbawczemu.

Jezu, któryś cierpienia Matki swojej przemienił w radość, pozwól i mnie, nieszczęsnemu, cierpliwie znosić swój krzyż.

Jezu, któryś swą Matkę dał światu za Wstawienniczkę, dopuść, bym ja też się znalazł pod dachem jej opieki.

Jezu, który nie zabroniłeś dzieciom przytulać się do Ciebie, podaruj mi ich łagodność.

Jezu, który rzekłeś do nierządnicy: „idź i nie grzesz więcej”, pozwól, bym już więcej nie wywoływał Twojego gniewu.

Jem zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 11.

Pieśni tkliwe o Twym Zmartwychwstaniu pozwól sobie przynieść, o mój Zbawicielu. A dusza moja niech w nim znajduje olej leczący z pomysłów zgubnych i niech Ci śpiewa zawsze: Alleluja.

Ikos 11.

Promienie łaski przyjąwszy ze światłodajnego Zmartwychwstania Twojego i przez nie, niczym w zwierciadle, widząc w duchu wyobrażone powstanie Twoje, pokłaniamy się czcigodnemu Krzyżowi Twemu i Zmartwychwstanie święte Twoje opiewamy i wychwalamy tak:

Jezu, któryś nakłonił niebiosa, przyjm łaskawie i nasze pokłony.

Jezu, któryś ciałem usnął jako zmarły, uśmierć nasze cielesne czucie.

Jezu, który dałeś siebie całego by zbawić ludzkość, dozwól, bym cały się Tobie oddał.

Jezu, który wstąpiłeś do nieba, by przygotować miejsce tym, co Cię miłują, osiedl i mnie w swoich mieszkaniach.

Jezu, który siedzisz po prawicy Ojca, zalicz mnie do owiec, ustawionych po prawej stronie.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

 

 

Kondakion 12.

Łaską obdarz i mnie, Jezu, miłujący wszystkich i przyjm moje modlitwy jako ofiarę Tobie składaną i wypędź z mojej duszy wszelkie obłudne zamysły, abym bez obawy Ci śpiewał: Alleluja.

Ikos 12.

Śpiewając o Twym przesławnym Zmartwychwstaniu wielbimy Cię, Jezu Chryste, Boże nasz, i wierzymy, że darujesz wszystkim żywot wieczny. Toteż w tym wyjątkowym i świętym dniu jako bracia obejmijmy się wzajem, a tym, co nas nienawidzą, wybaczmy wszystko przez Zmartwychwstanie i jednymi ustami i jednym sercem zawołamy ku Tobie tak:

Jezu, który błogosławisz tym, co oddają Ci cześć, błogosław teraz mojej pracy usilnej.

Jem, który uświęcasz tych, co Ci zaufali, uświęć moje pragnienia i zamiary.

Jezu, który przyrzekłeś być z wiernymi aż do końca wieków, racz być ze mną, grzesznym niezmiennie.

Jezu, Słowo Hipostazy Ojca, oczyść moje słowo, niegodne, by Cię opiewać.

Jezu, Pascho zbawienna, co przeprowadzasz ze śmierci do życia, wprowadź mnie do Twych komnat weselnych i przystrój mą duszę w szatę godową.

Jezu zmartwychwstały, ożyw dusze nasze.

Kondakion 13.

O, Jezu Chryste, który przez śmierć podeptałeś śmierć i tym, co w grobach darowałeś życie, przyjm jako woń duchowej ofiary tę naszą prośbę maleńką i nam, którzyśmy w grobie zaniedbania, podaruj żywot wieczny, abyśmy Ci śpiewali: Alleluja.

Ten kondakion czytamy trzykrotnie, po czym raz jeszcze ikos 1. i kondakion 1.

tł. prof. Aleksander Naumow

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętej Trójcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s