Akatyst ku czci świętego męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze)

grzegorz_peradze%5B2%5D[1]Troparion, ton 4
Dobry bój stoczyłeś męczenniku Chrystusowy Grzegorzu, i niegodnych prześladowców oskarżyłeś, siebie jako ofiarę Bogu złożyłeś, przeto otrzymałeś koronę zwycięstwa, my zaś prosimy Ciebie, Grzegorzu, módl się do Chrystusa, Boga naszego, aby zbawił nasze dusze.

Kondakion, ton 4
Siałeś we łzach, zbierasz w radości, Chrystusa przyjąłeś i Twymi modlitwami wszystkim dajesz przebaczenie grzechów, Grzegorzu święty.

Wysławianie
Wywyższamy Ciebie, męczenniku Chrystusowy Grzegorzu, i czcimy świętą pamięć Twoją, Ty bowiem modlisz się za nas do Chrystusa Boga naszego.

AKATYST

DO ŚWIĘTEGO MĘCZENNIKA

GRZEGORZA ARCHIMANDRYTY

Kontakion 1

Wybrany męczenniku Chrystusowy, w pieśniach wysławiamy Ciebie, orędownika naszego, Ty zaś jako mający odwagę wobec Pana, wybawiaj z wszelkich nieszczęść nas, którzy z miłością wołamy do Ciebie: Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Ikos 1

Widzimy w Tobie ziemskiego anioła i niebiańskiego człowieka, sławny męczenniku Grzegorzu, jesteś bowiem ozdobiony anielską czystością i męczeństwem, przeniosłeś się z ziemi na niebiosa, gdzie z aniołami i wszystkimi świętymi stoisz przed tronem Pana Chwały, modląc się za nas, którzy tak Ciebie czcimy:

Raduj się, nauczycielu pobożności!

Raduj się, głosicielu prawdy Chrystusa!

Raduj się, ozdobo chóru męczenników!

Raduj się, wiernych umocnienie!

Raduj się, aniele w ciele, przewyższający śmiertelników!

Raduj się, oświecający światłem mądrości uczniów swoich!

Raduj się, zbłąkanych przywodzący do przystani Kościoła!

Raduj się, dzielący się chlebem z potrzebującymi!

Raduj się, demaskujący fałsz bezbożników!

Raduj się, wierny uczniu swego Pana!

Raduj się, wybrańcu Chrystusa!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 2

Władca, widząc Ciebie jako naczynie wybrane, umiłował Twoją cnotę, Ty bowiem odrzuciłeś wszelką ziemską sławę i zostałeś ozdobiony koroną męczeństwa, zraniony Bożą miłością śpiewasz Panu: Alleluja!

Ikos 2

Twoi przodkowie byli pasterzami owiec, ale jeden z nich usłyszał śpiew aniołów i odtąd stał się pasterzem ludzi, a Ty idąc w jego ślady te same przywdziałeś szaty, abyśmy teraz śpiewali Tobie:

Raduj się, któryś odrzucił groźby wrogów Chrystusa!

Raduj się, któryś nie poddał się radom bezbożnych!

Raduj się, któryś jak pasterz wiódł lud do królestwa!

Raduj się, któryś rozpędził zgromadzenie nieprawych!

Raduj się, któryś rzeczy zniszczalne zamienił na niezniszczalne!

Raduj się, któryś rzeczy ziemskie zamienił na niebieskie!

Raduj się, któryś rozmawiał z aniołami!

Raduj się, któryś świętych miał za wzór swego życia!

Raduj się, któryś żywot świętych opisywał!

Raduj się, któryś szatana zwyciężył!

Raduj się, w którym Chrystus został wysławiony!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 3

Najwyższy dał Tobie moc znoszenia przeciwności losu, a w męce Twojej żadnych tortur nie lękałeś się i otrzymałeś od Chrystusa koronę zwycięstwa, wołając do Niego: Alleluja!

Ikos 3

Przez ojca ziemskiego wcześnie osierocony, zostałeś przygarnięty przez Kościół Boży, który widząc w Tobie talent dany przez Pana, chciał, abyś go pomnożył, a Tyś stał się gorliwym w zdobywaniu wiedzy, przeto śpiewamy Tobie:

Raduj się, jaśniejąca gwiazdo Bakurciche!

Raduj się, chwało ziemi gruzińskiej!

Raduj się, chlubo Kościoła polskiego!

Raduj się, któryś zwyciężył bezbożność!

Raduj się, któryś nauczał kapłanów!

Raduj się, któryś niósł światło wiary!

Raduj się, któryś głosił chwałę Ojców Kościoła!

Raduj się, któryś całą ufność pokładał w Panu!

Raduj się, któryś mroki niewiary rozpraszał!

Raduj się, któryś pałał miłością do Chrystusa!

Raduj się, który pomagasz tym, którzy Ciebie wzywają!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 4

Wrogowie Chrystusa ogarnięci żądzą zabijania Jego uczniów, wiedli Ciebie na męki, a Ty wiedząc, że musi wypełnić się ilość tych, którzy mają być zabici, śpiewałeś Bogu: Alleluja!

Ikos 4

W młodości anioła zobaczyć chciałeś na pustyni, ulatującego do nieba, przeto Pan uczynił Cię godnym, że aniołowie duszę Twoją zanieśli do nieba, a my widząc Twoje chwalebne wstępowanie, tak do Ciebie wołamy:

Raduj się, wstępujący na wyżyny nieba!

Raduj się, świątynio naszego Boga!

Raduj się, chwało chrześcijan prawosławnych!

Raduj się, wielka chwało pobożności!

Raduj się, mocna opoko wiary dla wątpiących!

Raduj się, przewyższający rozumem mędrców!

Raduj się, źródło Bożych zmiłowań!

Raduj się, przystani zbłąkanych dusz!

Raduj się, ukojenie wszystkich cierpiących!

Raduj się, odpocznienie dla wszystkich zbłąkanych!

Raduj się, pomocy wszystkich potrzebujących pomocy!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 5

Pan pozwolił Ci ratować od zagłady zabytki literatury i sztuki kościelnej, abyś potem ratował braci swoich, i z mocną wiarą wołał do Boga: Alleluja!

Ikos 5

Gdy Twoja ojczyzna spłynęła krwią podczas najazdu bezbożników, Ty ratowałeś braci swoich, zranionych w walkach za ojczyznę, która wtedy wolność straciła, teraz zaś módl się za nią do Pana, gdy śpiewamy Tobie:

Raduj się, któryś miał wielką gorliwość do Pana!

Raduj się, któryś miłość do świata miłością Bożą zwyciężył!

Raduj się, któryś odnalazł w Bogu spokój dla swego serca!

Raduj się, któryś stał się rycerzem Chrystusa!

Raduj się, któryś zawsze płonął ogniem miłości Bożej!

Raduj się, któryś zawsze posłuszny był słowom swojej matki!

Raduj się, któryś zamiast rozkoszy przyjął cierpienia dla Chrystusa!

Raduj się, któryś zjednoczył się z Twoim Nauczycielem!

Raduj się, któryś przez łaskę zdobył nieustraszoność!

Raduj się, któryś w sercu miał radość przewyższającą wszelką radość!

Raduj się, któryś stał się opiekunem wszystkich zranionych!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 6

Okazałeś się wielkim głosicielem prawdy Chrystusowej, gdyś nauczał swoich braci, że ojczyznę trzeba zawsze mieć w Bogu i do Niego wołać z radością: Alleluja!

Ikos 6

Z wiarą niewzruszoną jak góry Kaukazu, wyruszyłeś w świat, niosąc w sercu Chrystusa, który rozświetlał mroki życia i wiódł Cię ścieżką zbawienia, abyśmy Tobie śpiewali:

Raduj się, któryś jest ustami Chrystusa Pana!

Raduj się, języku głoszący Opatrzność Boga!

Raduj się, bogaty w Bogu, choć ziemskich pozbawiony bogactw!

Raduj się, mądry siewco pobożności!

Raduj się, gromadzący niezniszczalną łaskę!

Raduj się, zwiastunie światłości Chrystusa!

Raduj się, umocnienie Kościoła świętego!

Raduj się, opiekunie wdów i sierot!

Raduj się, wierny sługo Świętej Trójcy!

Raduj się, nasz dobry pasterzu!

Raduj się, ojcze miłosierny i łagodny!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 7

Pouczony przez Ducha Świętego oprócz wiedzy zdobywałeś cnoty, aby zbliżać się do swego Pana, wzrastając w świętości i śpiewając: Alleluja!

Ikos 7

W obcej ziemi Pan pozwolił Tobie zdobyć wiedzę o naszym Bogu, abyś mógł innych prowadzić do Jego królestwa, śpiewających Tobie:

Raduj się, sławny głosicielu Prawosławia!

Raduj się, chwało teologów!

Raduj się, opiekunie uczonych!

Raduj się, przewodniku poszukujących mądrości!

Raduj się, gwiazdo głosząca niezachodzące Słońce!

Raduj się, umocnienie głosicieli wiary!

Raduj się, gorliwie modlący się za nas!

Raduj się, wierny sługo Tajemnic Chrystusa!

Raduj się, zwierciadło wszelkich cnót!

Raduj się, dla żyjących w świecie prawdziwa podporo!

Raduj się, obrońco nasz i opiekunie!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 8

Stałeś się nauczycielem ludu Bożego, aby prowadzić wszystkich do królestwa jedyną prawdziwą drogą ofiary, na której sam śpiewałeś Panu: Alleluja!

Ikos 8

W ciężkiej chorobie Pan Ci objawił, żebyś stał się dla braci mostem wiodącym do nieba, a Ty słuchając Jego słowa przywdziałeś szaty mnisze, za co Tobie śpiewamy:

Raduj się, któryś zawsze słuchał słów swego Pana!

Raduj się, któryś braci wiódł do nieba!

Raduj się, któryś mnichów prowadził do zbawienia!

Raduj się, któryś parafię na obczyźnie utworzył!

Raduj się, któryś monaster chciał zbudować nad Jordanem!

Raduj się, któryś jest radością dusz miłujących Boga!

Raduj się, któryś kontemplujesz troistą Światłość Bóstwa!

Raduj się, któryś jest oświeceniem dusz naszych!

Raduj się, któryś odrzucił marność tego świata!

Raduj się, któryś Chrystusa ukochał całym sercem!

Raduj się, któryś wziął na siebie krzyż Chrystusa!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 9

Moce niebios zadziwiły się Twoją czystością i wielkim męstwem, gdyś rozproszone dzieci Boże zaczął gromadzić w Kościele Bożym i śpiewać: Alleluja!

Ikos 9

Pozbawiony ojczyzny na ziemi, znalazłeś ojczyznę w niebie i złożywszy anielskie śluby stałeś się w życiu naśladowcą aniołów, którzy wraz z nami tak śpiewają Tobie:

Raduj się, któryś naśladował aniołów!

Raduj się, któryś na niebiosach znalazł swoją ojczyznę!

Raduj się, któryś jak Twój Nauczyciel nie miał gdzie głowy położyć!

Raduj się, któryś straciwszy ojczyznę stał się nauczycielem wszystkich!

Raduj się, któryś jest wzorem wyznawania wiary!

Raduj się, któryś na ziemi był wędrowcem!

Raduj się, któryś na niebiosach otrzymał palmę męczeństwa!

Raduj się, któryś na ziemi doznał zniewag i cierpienia!

Raduj się, któryś stał się uczestnikiem chwały zbawionych!

Raduj się, któryś jest źródłem życia dla kajających się!

Raduj się, któryś stał się naszym orędownikiem przed tronem chwały!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 10

Współczucia pełen dla prześladowanych, naśladując współczucie swego Nauczyciela, stałeś się żywą ofiarą za tych, którzy byli ofiarami, i zaśpiewałeś Bogu pieśń: Alleluja!

Ikos 10

Przez braci fałszywie oskarżony znalazłeś się w więzieniu, aby dać świadectwo swojej miłości do prześladowanych i poniżanych, w zamian za co Bóg przeznaczył Cię do chwały wiecznej, w której słyszysz, jak Tobie śpiewamy:

Raduj się, wybrane naczynie Chrystusa!

Raduj się, wonności miła Panu!

Raduj się, obrońco wiary i Kościoła!

Raduj się, radości aniołów i ludzi!

Raduj się, naśladujący w cierpieniach swego Nauczyciela!

Raduj się, zwyciężający wszystkie pokusy!

Raduj się, odrzucający podszepty wroga!

Raduj się, dający świadectwo prawdzie Chrystusa!

Raduj się, w więzieniu upodobniający się do Chrystusa!

Raduj się, wypełnienie Bożej obietnicy!

Raduj się, wyznawco zjednoczony z Chrystusem!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 11

Pieśń pogrzebową śpiewam Twojemu konaniu za Chrystusa, który przyjął Ciebie do swojej wiecznej chwały, śpiewającego pieśń: Alleluja!

Ikos 11

Okrutny prześladowca wysłał Ciebie do obozu zagłady, w którym po osiemnastu dniach strasznych tortur oddałeś swoją duszę Bogu, a gdy ona wstępowała na niebiosa, aniołowie tak śpiewali Tobie:

Raduj się, któryś swym męczeństwem zwyciężył wroga!

Raduj się, któryś zachował wiarę!

Raduj się, któryś duszę swoją oddał za innych!

Raduj się, któryś skruszył niewidzialne węże!

Raduj się, któryś krew swoją przelał za Chrystusa!

Raduj się, któryś jest radością świętych!

Raduj się, któryś został wysławiony przez Boga!

Raduj się, któremu otwarto bramy niebios!

Raduj się, którego przyjmuje Chrystus!

Raduj się, którego niosą aniołowie!

Raduj się, który widzisz Światłość Ojca!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 12

Łaskę obfitą dał Tobie Pan, według miary Twojej miłości do Niego, abyś wycierpiawszy katusze otrzymał koronę chwały i spieszył z pomocą tym, którzy z wiarą wołają do Boga: Alleluja!

Ikos 12

Wysławiamy pełne cierpienia Twoje wysiłki, sławny męczenniku, wielbimy Twoją cierpliwość, sławimy męczeńską śmierć, czcimy świętą pamięć Twoją, nasz orędowniku, i ku chwale Twojej tak do Ciebie wołamy:

Raduj się, jasna gwiazdo, jaśniejąca w Raju!

Raduj się, oglądający Światłość Twego Pana!

Raduj się, tajemniczo jaśniejący Światłością Chrystusa!

Raduj się, piękne mieszkanie Świętego Ducha!

Raduj się, skarbnico świętości!

Raduj się, wzorze miłosierdzia i współczucia!

Raduj się, dziedzicu królestwa niebieskiego!

Raduj się, pełen chwały uczniu Chrystusa!

Raduj się, orędujący za prześladowanymi!

Raduj się, wspomagający zagubionych w morzu życia!

Raduj się, pomagający przybiegającym do Ciebie z wiarą!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 13

O, wielce cierpiący i przedziwny męczenniku Chrystusowy Grzegorzu! Przyjmij łaskawie tę małą naszą ofiarę i zachowaj nas Twoim orędownictwem od wrogów widzialnych i niewidzialnych, aby Pan wybawił nas z wiecznej męki i pozwolił nam w Jego królestwie nieustannie śpiewać: Alleluja!

Ikos 1

Widzimy w Tobie ziemskiego anioła i niebiańskiego człowieka, sławny męczenniku Grzegorzu, jesteś bowiem ozdobiony anielską czystością i męczeństwem, przeniosłeś się z ziemi na niebiosa, gdzie z aniołami i wszystkimi świętymi stoisz przed tronem Pana Chwały, modląc się za nas, którzy tak Ciebie czcimy:

Raduj się, nauczycielu pobożności!

Raduj się, głosicielu prawdy Chrystusa!

Raduj się, ozdobo chóru męczenników!

Raduj się, wiernych umocnienie!

Raduj się, aniele w ciele, przewyższający śmiertelników!

Raduj się, oświecający światłem mądrości uczniów swoich!

Raduj się, zbłąkanych przywodzący do przystani Kościoła!

Raduj się, dzielący się chlebem z potrzebującymi!

Raduj się, demaskujący fałsz bezbożników!

Raduj się, wierny uczniu swego Pana!

Raduj się, wybrańcu Chrystusa!

Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

Kontakion 1

Wybrany męczenniku Chrystusowy, w pieśniach wysławiamy Ciebie, orędownika naszego. Ty zaś jako mający odwagę wobec Pana, wybawiaj z wszelkich nieszczęść nas, którzy z miłością wołamy do Ciebie: Raduj się, święty męczenniku Grzegorzu!

MODLITWA

DO ŚWIĘTEGO MĘCZENNIKA

GRZEGORZA ARCHIMANDRYTY

Do Ciebie, aniele Kościoła gruzińskiego, z głębi duszy mojej wzywam: Otocz mnie Twymi świętymi modlitwami, wygaś płomień żądz moich, doprowadź mnie, święty archimandryto, jak zbłąkaną owcę, do Wielkiego Arcykapłana, uczyń mnie, święty mnichu męczenniku, przez Twoje orędownictwo mieszkańcem królestwa niebieskiego, abym i ja stał się godnym ujrzenia niedostępnej światłości, przed którą stoisz. Umocnij mnie w wierze i naucz Bożej wiedzy, o godny czci Grzegorzu, i za Twoim wstawiennictwem uczyń mnie godnym abym wiecznie sławił najczystsze i najwspanialsze imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętych Pańskich. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s