Akatyst do świętego sprawiedliwego cudotwórcy Jana Kormiańskiego

Troparion, ton 4.

Święty Boży, ojcze nasz sprawiedliwy Janie, / prezbitrze chwalebny owczarni Chrystusowej, / ciebie, któryś w świętości życie swe zakończył, / darem proroctwa i uzdrawiania Pan obdarzył, / a teraz w niedotkniętym rozkładem ciele z nami przebywając, / błagaj Chrystusa Boga naszego, / aby zbawił Pan dusze nasze, / (nas) obchodzących uroczyście, (o) błogosławiony, świętą pamięć twoją.

Kondakion, ton 8.

Z łona matki przedziwnie (będąc) przepowiedziany, / wybrańcem Bożym objawiłeś się , / nie tylko podczas życia przez Boga (byłeś) wysławiony, / lecz też po śmierci nas nie pozostawiłeś, / w cudownym objawieniu się ręce za ród prawosławny ku Chrystusowi rozpościerając; / błagaj (przeto) Władcę wszystkiego Króla, / by zmiłował się nad nami czczącymi świętą pamieć twoją.

Hymn uwielbienia

Wielbimy cię, / święty sprawiedliwy ojcze nasz Janie, / i czcimy świętą pamięć twoją, / ty bowiem modlisz się za nas / do Chrystusa Boga naszego.

Kondakion 1.

Wybrany (miły Bogu) sługo Chrystusowy, święty sprawiedliwy Janie, / z łona matki na służenie Bogu wybrany / i przez saloitę starca jako sługa Cerkwi Pańskiej przepowiedziany, / ty życiem swym do sprawiedliwych Bożych upodobniłeś się, / przeto też Pan ubogacił cię darem proroctwa i uzdrawiania. / My zaś dzieci Cerkwi Prawosławnej z miłością wołamy do ciebie: Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Ikos 1.

Anielskie moce na niebie uradowały się, kiedy przepowiedziane było, gdy jeszcze znajdowałeś się w łonie matki, że zostaniesz sługą Cerkwi Bożej, ojcze sprawiedliwy Janie. Przeto wysławił cię Pan w życiu twoim, (o) chwalebny, darem proroctwa ubogacił cię, źródłem uzdrowień uczynił relikwie twe niedotknięte rozkładem. My zaś znając chwałę Bożą, która w tobie nam się objawiła, niech śpiewamy ci z radością wielką:

Raduj się, Cerkwi Prawosławnej nowa chlubo;

raduj się, królestwa Bożego niebieski mieszkańcu.

Raduj się, darem proroctwa obdarzony;

raduj się, darem uzdrawiania ubogacony.

Raduj się, któryś to, co w dalekiej przyszłości, jak gdyby miało ziścić się wkrótce, przewidział;

raduj się, któryś wolę Bożą ludziom obwieścił.

Raduj się, iż zostaniesz sługą Cerkwi, przepowiedziany;

raduj się, przez Bogurodzicę wysławiony.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 2.

Ujrzał ojciec twój prezbiter znak Boży podczas narodzenia twego; chrzcząc cię Janem, na cześć Apostoła Miłości nazwał cię, a do Pana zaśpiewał chwalebną pieśń z aniołami: Alleluja.

Ikos 2.

Dzieciństwo twoje w świątyni Opieki Bogurodzicy mijało, przez której gorącym orędownictwem także i chronione (było). Jak ptasze Bogu na ofiarę czystą składane bywało, tak też ty przez Pana umiłowany, ażeby od dzieciństwa służyć Jemu, zostałeś ofiarowany, (o) wybrańcu; przeto chwalebną pieśń ofiarujemy tobie takową:

Raduj się, przez Boga od dzieciństwa wybrany;

raduj się, któryś starcowi rodzicielowi posłuszny był.

Raduj się, któryś jako modlitwy matki twej owoc dobry objawił się;

raduj się, któryś życie Bogu miłe rodziców twoich ukochał.

Raduj się, owocu modlitwy ich, któryś jak kwiat rozkwitł;

raduj się, nadziejo ich i radości.

Raduj się, któryś w trudach wieku podeszłego im ulgę przyniósł;

raduj się, któryś starości ich przyniósł odpoczynek.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 3.

Wybrał cię Pan na służbę chwalebną, widząc bowiem duszy twej czystość, ustanowił cię pasterzem Cerkwi Bożej i stado owiec tobie powierzył, abyś pasł je z gorliwością, śpiewając pieśń: Alleluja.

Ikos 3.

Boża łaska to, co pełne niemocy, uzdrawiająca i to, co brakujące uzupełniająca, napełniła się w tobie, (o) naczynie wybrane Ducha Świętego, sprawiedliwy ojcze nasz Janie i postawiła cię jak latarnię na wierzchołku góry wysokiej, my zaś widząc godne podziwu dzieła Boże, z uwielbieniem wołamy do ciebie tak (oto):

Raduj się, prezbitrze przez Boga wybrany;

raduj się, pochodnio, któraś w mroku wieku zaświeciła.

Raduj się, któryś trzodę Chrystusową przed wilkami drapieżnymi uchronił;

raduj się, któryś dzieci duchowne do Chrystusa przywiódł.

Raduj się, pasterzu obcy skłonności do lenistwa;

raduj się, któryś sprawiedliwego Jana Kronsztadzkiego naśladował.

Raduj się, któryś ducha zła od trzody Chrystusowej przepędził; raduj się, któryś zagubione owce odnalazł.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 4.

Godnym podziwu modlitewnym orędownikiem objawiłeś się, ojcze sprawiedliwy Janie, gdyż nie tylko za dnia, lecz także w nocy powierzałeś siebie Panu w modlitwie, śpiewając z aniołami Jemu chwalebną pieśń: Alleluja.

Ikos 4.

Widząc, że jesteś dobroczyńcą, sieroty i wdowy spieszyły do ciebie, ojcze, ty zaś obdarzyłeś je darami – każdemu według potrzeby, od głodowej śmierci je wybawiając, przeto także my błagamy cię: wybaw i nas od głodu oraz waśni w ziemskim bytowaniu tym, a my wdzięcznie tobie zaśpiewamy:

Raduj się, któryś ku ziemskim dobrom skłonności nie mniał;

raduj się, któryś wdowę z dziećmi jej od głodowej śmierci, wyżywiwszy, wybawił.

Raduj się, któryś biednych wspomożeniem obdarzył;

raduj się, któryś sieroty obronił.

Raduj się, któryś wędrowców przyjął;

raduj się, któryś nagich odział.

Raduj się, któryś głodnych i spragnionych pocieszył;

raduj się, gdyż w więzieniach i szpitalach odrzuconych nawiedziłeś.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 5.

Od Boga wypływającym źródłem objawiłeś się, ojcze Janie, mocą modlitwy twojej demony odpędzając, chorych uzdrawiając, od grzechu na drogę prawą kierując; nie porzucaj także nas sierot i ubogich, abyśmy przez twe modlitwy chronieni, również zaśpiewali chwalebną pieśń w Trójcy Wielbionemu Bogu: Alleluja.

Ikos 5.

Widzac wysiłki twe ziemskie, prezbiterze chwalebny Janie, Chrystus darem uzdrowień obdarzył cibie, abyśmy i my, znając cię jako naczynie mocy Bożej, pełne wszelkiego uleczenia i dobroci, wołali do ciebie tak oto:

Raduj się, źródło uzdrowień;

raduj się, naczynie przez Boga wybrane.

Raduj się, któryś lekarzom darmoleczącym upodobnił się;

raduj się, któryś choroby nieuleczalne uleczył.

Raduj się, któryś przez lekarzy porzuconych ( chorych) nie porzucił;

raduj się, któryś ciału memu zdrowie darował.

Raduj się, któryś przebaczenie grzechów moich u Pana wyprosił;

raduj się, któryś duszę moją ze snu lenistwa wybudził.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 6.

Pragnąc upodobnić się do wędrowców świata tego, do Ławry Kijowskiej przyszedłeś, tam zaś błogosławieństwo od starców jej otrzymałeś i życiem swoim świętych mnichów naśladowałeś. Teraz zaś z pieczerskimi świętymi śpiewasz: Alleluja.

Ikos 6.

Nowego nieba i nowej ziemi według obietnicy Chrystusowej oczekiwałeś, a nas naśladować cię nauczyłeś: w każdym dniu być Panu przyjemnym, w modlitwie bez lenistwa trwać, w poście nie pobłażać sobie, przez prace ciało umartwiać i tobie śpiewać:

Raduj się, któryś przez modlitwę niebo i ziemię połączył;

raduj się, któryś w widzeniu ręce do Pana rozpościerał.

Raduj się, któryś przyjście Bogurodzicy w świątyni przewidział;

raduj się, któryś świątynię na cześć opieki Jej wznosić pobłogosławił.

Raduj się, któryś miejsce budowy jej wskazał;

raduj się, któryś z prezbiterami (kapłanami) ją poświęcił.

Raduj się, któryś w niej miejsce chwalebne sobie przygotował;

raduj się, gdyż także obecnie ciałem niedotknitętym rozkładem w niej spoczywasz.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 7.

Zwiastunem nadchodzących doświadczeń objawiłeś się: iż ziemia rosyjska we łzach i krwi umyje się, głosiłeś, i łzy gorące przed obliczem Bożym wylewałeś, aby zamienił Pan gniew Swój na miłosierdzie nad nami – śpiewając Jemu wieczną pieśń: Alleluja.

Ikos 7.

Gdy przyszło nieszczęście na ziemię nasza, wybawił ciebie Pan od tego strasznego widoku, wzywając cię do rajskich przybytków. Tyś zaś zapowiedział nam, abyśmy jak gdyby do ciebie żywego udawali się i błagania swe przed tobą wylewali. My więc spełniając polecenie twoje, ze wzruszeniem serca wołamy do ciebie tak (oto):

Raduj się, gdyż w uwolnieniu od rozkładu Pan ciebie uwielbił;

raduj się, gdyż duszą przed Panem stoisz.

Raduj się, ponieważ ciałem z nami przebywasz;

raduj się, gdyż na nieszczęścia i zmartwienia nasze zwracasz pilną uwagę.

Raduj się, ponieważ pokrzepieniem Boskim nas obdarzasz;

raduj się, gdyż westchnienie nasze słyszysz.

Raduj się, ponieważ radością naszą wspólnie z nami radujesz się;

raduj się, gdyż dzieci swych nie porzucasz.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 8.

Godnie podziwu uwielbił Pan ciało twoje, sprawiedliwy ojcze nasz Janie. Oto trumna twoja na zbutwienie ziemi oddana nie została, a ciało twe jak diament drogocenny w niej zachowało się. Przez wiele lat pamięć o tobie była zapomniana, lecz Chrystus ciebie jak świecę na lichtarzu postawił, abyś mrok świata tego oświecił. My zaś Pana uwielbimy w pieśni: Alleluja.

Ikos 8.

Wszelki wiek – sędziwy i młody uwielbił cię, ojcze nasz Janie, gdy odnalezione zostało niedotknięte rozkładem ciało twoje i wiele znaków oraz cudów dokonywało się: chorzy powracali do zdrowia, ślepi wzrok otrzymywali, chromi poczynali chodzić. My zaś widząc w tobie źródło uzdrowień, ze łzami (szacunku) śpiewamy tobie tak (oto):

Raduj się, przez prezbiterów (kapłanów) chwalebnie odnaleziony;

raduj się, przez naród (lud) prawosławny czczony.

Raduj się, ślepych przejrzeniem obdarzający;

raduj się, któryś chromych uleczył.

Raduj się, któryś sparaliżowanych uzdrowił;

raduj się, któryś strumienie krwi zatrzymał.

Raduj się, któryś tych, co stracili wiarę w leczenie, nie porzucił;

raduj się, któryś w nieszczęściach duszę moją pocieszył.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 9.

Wszystkich udających się ku trumnie twej ( do ikony tej) nie porzucasz, tylko każdemu ( to,co) na pożytek duszy udzielasz i Pana upraszasz, aby ci, którzy przybyli do ciebie w nieszczęściach i smutkach niewysłuchani nie odeszli, lecz źródło pocieszenia w tobie odnaleźli i Zbawcy dusz naszych zawołali:Alleluja.

Ikos 9.

Oratorzy Boga wychwalający nie będą w stanie należnie wychwalić głębinę cudów od Boga tobą dokonanych. W widzeniach sennych zjawiasz się i wiarę (ludzi) słabej wiary umacniasz, aby z radością ku trumnie twej ( do ikony tej) udawali się i z czystym sercem do ciebie wołali:

Raduj się, gdyż Wiara Prawosławna przez ciebie została umocniona;

raduj się, ponieważ miłość dzięki tobie rozmnożyła się.

Raduj się, gdyż nadzieja nasza okazała się uzasadniona;

raduj się, lilio rajskiego rozkwitu.

Raduj się, instrumencie o donośnym dźwięku;

raduj się, cytro pięknie brzmiąca.

Raduj się, arko pozłocona;

raduj się, kamieniu drogocenny.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 10.

Światło cudów nowych wylał Pan Wszechwładca, kiedy dokonało się odnalezienie niedotkniętego rozkładem ciała twego. Cudowny ogień z ikony Królowej Niebieskiej na trumnę twoją spłynął, my zaś ujrzawszy chwalebne cuda te, z wiarą okrzepłą Ojca Niebieskiego uwielbiliśmy w pieśni: Alleluja.

Ikos 10.

Dawca światłości Pan, pragnąc zbawić wszelką istotę ludzką, proroków i apostołów na zwiastowanie posyłał, męczenników zaś i (świętych) hierarchów wieńcem niezniszczalnym przyozdobił, tak samo i ciebie, ojcze nasz Janie, ze świętymi ( wielce upodobnionymi do Boga) w gronie sprawiedliwych uwielbił, a nas tobie śpiewać nauczył:

Raduj się, piękna gałązko winnicy Chrystusowej;

raduj się, winna latorośli urodzajna.

Raduj się, któryś wiernych do Chrystusa przywiódł;

raduj się, któryś tych, co zbłądzili, nie odrzucił.

Raduj się, któryś wielki plon duchowy w Chrystusie wydał;

raduj się, któryś drogę zbawienia nam wskazał.

Raduj się, gdyż tyś sam ku Chrystusowi drogą wąską podążał;

raduj się, ponieważ także nas na ścieżkę prawdy skierowałeś.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 11.

Śpiew chwalebny ofiarują tobie, ojcze sprawiedliwy Janie, ci, którzy znaleźli wybawienie od nieszczęść i smutków, i wszelkich pokus, aby wspólnie z tobą radośnie śpiewać Bogu: Alleluja.

Ikos 11.

Promienistą światłością stało się życie twoje, ojcze sprawiedliwy Janie. Ty także nam grzesznym drogę ku zbawieniu wskazujesz, zorzę powszechnego zmartwychwstania zwiastując, małowiernych (do wiary) przekonując, wiernych zaś umacniając; przeto wspólnie wołamy do ciebie tak (oto):

Raduj się, pasterzu nasz przez wszystkich kochany;

raduj się, obrońco nasz przez wrogów zbawienia niepokonany.

Raduj się, któryś knowania diabelskie zwyciężył;

raduj się, któryś Chrystusa życiem swym uwielbił.

Raduj się, Bogurodzicy wybrańcu prawdziwy;

raduj się, któryś koncelebry anielskiej stał się godny.

Raduj się, któryś w sennych widzeniach do modlitwy ku orędownictwu twemu wezwał;

raduj się, żeś także mnie grzesznego łaski Bożej nie pozbawił.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 12.

Łaskę z wysokości ześlij wszystkim nam udającym się z miłością ku trumnie twej (do ikony) z obdarzającymi zdrowiem relikwiami twymi, wyproś u Pana przebaczenie przewinień naszych, chorych zaś i cierpiących uzdrowieniem obdarz, abyśmy dziękczynnie wszyscy zawołali do Godnego podziwu wśród świętych Boga: Alleluja.

Ikos 12.

Życie twoje zaszczytnie Pan uwielbił, który cię jako człowieka niebieskiego i anioła ziemskiego nam objawił. My zaś znając o wielu znakach przy trumnie twej dokonujących się, błagamy cię, ojcze nasz Janie, aby dzięki twym modlitwom w nas Wiara Prawosławna umocniła się, w której zbawienie nasze, abyśmy także my śpiewali tobie pochwałę tą:

Raduj się, wonna żywico kadzidlana Bogu ofiarowana;

raduj się, któryś w stanie kapłańskim wypełnił Jemu posługiwanie.

Raduj się, przenikający w tajemnicę Bożej łaski;

raduj się, opiekunie sierot i wdów.

Raduj się, herezje (z korzeniami) wyplewiający;

raduj się, Prawej Wiary krzewicielu.

Raduj się, gdyż w tobie Pan został uwielbiony;

raduj się, ponieważ dzięki tobie Wiara Prawosławna umocniła się.

Raduj się, Janie prezbiterze, cudotwórco i uzdrowicielu.

Kondakion 13.

O najłaskawszy (miły) wybrańcu Boży, sprawiedliwy ojcze nasz Janie, wysłuchaj to niewielkie błaganie nasze, chociaż nie (w pełni)jak należy do ciebie zasyłane. Przeto z miłością synowską przypadając (do ciebie), błagamy cię: wybaw nas z niemocy dusznej ( tj. duszy) i z choroby cielesnej, abyśmy także ze skruchą plon dobry Panu ofiarowali i z tobą w królestwie niebieskim Jemu zawołali: Alleluja.

(Ten kondakion powtarzaj trzykrotnie, a następnie ikos 1. i kondakion1.)

Modlitwa.

Święty sprawiedliwy ojcze nasz Janie, módl się do Boga za nas.

O chwalebny miły wybrańcu Boży, święty sprawiedliwy ojcze nasz Janie!

Teraz przypadając ku trumnie (ku ikonie) z obdarzającymi zdrowiem relikwiami twymi, z głębi duszy (serca) do ciebie wołamy: o święty Boży, nie odtrąć nas osieroconych i biednych, w grzechach zrodzonych i którzy plonu należnego skruchy nie wydali. Do ciebie jako mającego śmiałość przed Panem ze łzami wznosimy wołanie: ulecz słabości nasze cielesne, umocnij dusze nasze małej wiary, przebłagaj Pana, aby darował nam radość skruchy i życia naszego poprawę. Urodzaj ziemi naszej u Boga wyproś i deszcze spokojne oraz dobrym połączeniem mas powietrznych ( sprzyjającą pogodą) by nas obdarzył. Cerkiew naszą twymi modlitwami niezłomnie przed herezjami oraz schizmami ogrodź, parafię tą i świątynię (tą) do końca świata zachowaj, a po życia naszego zakończeniu w przybytku Ojca Niebieskiego uczyń nas mieszkańcami, abyśmy także (my) tam razem z tobą i wszystkimi świętymi wielbili w Trójcy Jedynego Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

tł. ks. Stanisław (Eustachy) Strach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętych Pańskich. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s